Matemàtiques 6èTEMA 1.  
Operacions amb nombres naturals.


 
 
 Fes 15 encerts 15 encertsEscriu els nombres 
 

 
 
 Fes: 2 restes de 7 cifres
2 multiplicacions de 3 xifres
2 divisions de 4 a 1
2 divisions de 5 a 2

Fes 20 exercicis 20 exercicis         CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES  HISTÒRIA
 
 
 
 Completa 3 estrelles 10 problemes del tercer  nivell (Suma i multiplicació)Completa 5 sèries 

 Lleigeix la presentació i fes 3 de les activitats proposades

Competències

Descompondre nombres i conèixer el valor relatiu de les xifres.

Identificar la relació entre la suma i la resta.

Aprendre el mecanisme que relaciona multiplicació i divisió.

Realitzar la prova de la divisió.

Operar fent repartiments en parts desiguals.

Usar els parèntesi per donar prioritat a les operacions.

Resoldre problemes amb nombres naturals.

TEMA 2.  Múltiples i divisors.


 

 
 
 15 encerts  
 
  
Imprimir i fer Fes 5 exercicis de cada
categoria 
 Múltiples. Llegeix la informació i fes les 3 activitats proposades.
 

  
 Divisors. Llegeix la informació i fes les 3 activitats proposades  


CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
 Fes-ho 3 vegades. 10 problemes del tercer  nivell (Suma i multiplicació)
Si ja l'has fet abans salta'l.
Completa 5 sèries Competències

Reconèixer el concepte de múltiple d'un nombre.

Descompondre en factors primers

Els números primers

Calcular el mínim comú múltiple de dos nombres.

Identificar i trobar tots els divisors d'un nombre.

Calcular el màxim comú divisor de dos nombres.

Identificar els nombres primers i els compostos.

Aplicar criteris de divisibilitat per resoldre problemes.

TEMA 3   Potències i arrels.    

 

 

 
 Fes  20 encerts 15 encerts15 encerts 
 
 

 
 Fes tot l'exercici15 encets Fes tot l'exercici 
 

 
 
 10 encerts per categoria Posa't a prova Fes 5 jocs correctsCÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
3 exercicis  de cada operació Fes el paquet 1 Fes 5 sèriesCompetències

Identificar els termes d'una potència.

Realitzar càlculs del quadrat i el cub d'un nombre.

Reconèixer la utilitat de les potències de base 10.

Escriure de forma abreujada nombres grans.

Calcular l'arrel quadrada exacta d'un nombre.

Realitzar càlculs de forma aproximada de l'arrel quadrada.

Practicar amb l'orientació en el pla i les coordenades.

TEMA 4.     Nombres decimals.


 
 
 
 Fes  15 encerts Fes 15 encertsFes 15 encerts 
 


 

 
Fes 15 encerts  Fes 15 encerts Fes 15 encerts
 

 
 
Fes  5 encerts   CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
Has de fer 30 respostes
correctes
 Fes el paquet 2 Fes 5 ordenacions
Procura que siguin diferents


Competències

Llegir i escriure nombres decimals i identificar les seves parts.

Representar nombres decimals en la recta numèrica.

Identificar els zeros innecessaris en els nombres decimals.

Comparar i ordenar nombres decimals.

Aproximar i arrodonir nombres decimals.

Escriure nombres grans usant els nombres decimals.

Completar enunciats col·locant les dades correctament.TEMA 5.    Operacions amb nombres decimals

 

 
 
 Fes 12 encerts6 encerts6 encerts 

 
  
 Segueix els exercicis i 
fes 6 divisions
 Fes tots els exercicis Fes 3 tandes
 

 
 
 Fes 3 tandes Fes-ho tot 
 

 
 
Fes tot l'exercicic Fes-ho tot Fes-ho tot 


CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
Has de fer 30 respostes
correctes
 Fes el paquet 3 Fes 3 pàgines

Competències

Calcular sumes i restes de nombres decimals.

Reconèixer el mètode de multiplicació de decimals.

Obtenir el quocient de la divisió entre un decimal i un natural.

Dividir dos nombres decimals per obtenir un quocient decimal.

Multiplicar i dividir per la unitat seguida de zeros.

Trobar divisions equivalents.

Dividir un natural per un decimal i dividir dos nombres decimals.
TEMA 6.  Fraccions

Competències

 
 
 Fes 10 exerciccis Fes 15 exercicisFes-ne 15 de bé 
 

 
 
 Fes 15 exercicis béFes.ne 15 de bé  Llegeix la informació i fes els exercicis
 
 
 
 Clica sobre el núm. 1 de fraccions i fes els exercicis 1 i 2. Fes l'activitat (nivell bàsic) Fes l'activitat (nivell avançat)
CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 

     Apartat PRACTIQUEM
 
Has de fer 2 vegades com a mínim.  Hauries de superar els 15 encerts. Fes el paquet 4 Fes 5 pàgines com a mínim
Determinar la meitat i la quarta part d'un nombre.

Obtenir la fracció d'un nombre.

Calcular sumes de fraccions amb denominadors iguals.

Calcular restes de fraccions amb denominadors iguals.

Reconèixer fraccions equivalents.

Obtenir fraccions equivalents.

Representar una dècima en la recta numèrica.
TEMA 7.   Operacions amb fraccions.


 
Fes 4 pantalles
(16 exercicis complerts) 
Fes 4 pantalles
(16 exercicis) 
Fes 4 pantalles.
(16 exercicis) 
  
 Fes-ne 10 de ben fetes Fes.ne 10 de bé. Fes-ne 10 de bé.    
 

 
 
Fes.ne 10 de bé Fes-ne 10 de bé Fes-ne 10 de bé 
 
  
 Llegeix la informació i fes les activitats correctament  

Avalua't


 

  
 
 

 


 
 
 CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 Has de fer 10 encertsDe l'1 al 12. 
5 problemes encertats
 Has d'aconseguir 10 encents


Competències

Calcular la fracció d'un nombre.

Efectuar sumes i restes amb fraccions.

Calcular el producte d'un nombre per una fracció.

Identificar el mètode de reducció a comú denominador.

Multiplicar i dividir fraccions.

Interpretar la fracció com una divisió.

Resoldre problemes mitjançant operacions entre fraccions.
TEMA 8.   Nombres negatius.   Coordenades.


   
   
   
   
CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 Has de fer 10 encertsDe l'12 al 24. 
5 problemes encertats
 Has d'aconseguir 10 encents


Competències

Identificar els nombres enters.

Representar els nombres negatius a la recta numèrica.

Comparar i ordenar nombres enters.

Saber orientar-se en un pla.

Identificar les coordenades en el pla.

Relacionar les coordenades amb els nombres enters.

Utilitzar la calculadora per resoldre operacions.TEMA 9.  Proporcionalitat.  Percentatges.


Fes clic en l'apartat de percentatges i practica la relació entre fraccions, nombres decimals i percentatges   
   
   CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 Repeteix fins a tenir 8 encerts. Fes els 12 primers  amb un
mínim de 5 encerts, 
Si no repeteix
 Pinta dos dibuixos

Competències

Conèixer el concepte de magnitud proporcional.

Construir taules de proporcionalitat.

Resoldre problemes utilitzant la reducció a la unitat.

Aplicar el procediment matemàtic de la regla de tres.

Conèixer el significat de percentatge.

Calcular el tant per cent d'una magnitud.

Aplicar percentatges a descomptes i increments.

TEMA 10.  El temps.  Sistema sexagesimal.


   
   
   
   CÀLCUL MENTALPROBLEMES 
 
 Repeteix fins a tenir 9 encerts. Fes del 12 al 24 amb un
mínim de 5 encerts, 
Si no,  repeteix
 3 pàgines

Competències

Diferenciar entre la forma complexa i incomplexa de temps.

Reconèixer el procediment de canvi de complexa a incomplexa.

Conèixer el mètode de suma en el sistema sexagesimal de temps.

Interpretar la resta en el sistema sexagesimal de temps.

Utilitzar la unitat de temps apropiada en cada problema.

Conèixer la utilitat dels fusos horaris.


TEMA 11.   Pes, longitud i superfície.


   
   
   
   
CÀLCUL MENTALPROBLEMES
 
 
 Posa el temps a 2 minuts.
Fes dos pàgines
 Fes el paquet de problemes
número 1
 Fes tres pàgines

Competències

Conèixer les unitats de longitud.

Fer canvis d'unitats de longitud.

Reconèixer les unitats de pes.

Aplicar canvis d'unitats de pes.

Identificar les unitats de superfície.

Calcular canvis d'unitats de superfície.

Treballar amb unitats agràries i de superfície d'ús local.


TEMA 12.  Capacitat i volum.


 
  
 Tria el paquet d'activitats número 36 i fes les 6 primeres  
   
   CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
 Posa el temps a 2 minuts.
fes 3 pàgines
Has de fer un mínim de 10 encerts per pàgina.
 Fes el paquet nº 2 Fes  1 exercici de cada 
calaixCompetències

Identificar els submúltiples del litre.

Reconèixer els múltiples del litre.

Conèixer les unitats de volum.

Relacionar el volum i la capacitat.

Usar la taula d'equivalències per fer canvis d'unitats.

Conèixer les unitats de capacitat d'ús local.

Completar les dades d'un problema mitjançant les operacions.

TEMA 13.  Angles


  
Dibuixa la bisectriu de l'angle seguint les instruccions   
   
   CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
 Posa el temps a 2 minuts.
fes 3 pàgines
Has de fer un mínim de 10 encerts per pàgina.
 Fes el paquet nº 3 Fes  1 exercici de cada 
calaixCompetències

Mesurar angles amb el transportador d'angles.

Identificar els angles consecutius, adjacents i oposats.

Reconèixer els angles suplementaris i complementaris.

Calcular la suma d'angles d'un triangle.

Sumar els angles d'un quadrilàter.

Trobar la bisectriu d'un angle.

Traçar la mediatriu d'un segment.

TEMA 14.   Figures planes 
 
 Eixos de simetria.
Llegeix i observa amb molta atenció. Després fes l'activitat proposada.
Simetria. Llegeix l'explicació i fes les dues activitats proposades.Repassa els elements de la circumferència  
   
   CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 50 punts de  + , 50 de  - , 50 de x i 50 de : Paquet nº 4 Fins a 20 encertsCompetències

Reconèixer les àrees del quadrat i del rectangle.

Aplicar el càlcul de l'àrea i el perímetre d'un romboide.

Calcular l'àrea del triangle, del trapezi i el rombe.

Identificar l'àrea d'un polígon regular.

Conèixer els elements d'una circumferència.

Identificar el nombre pi.

Calcular la longitud de la circumferència amb el nombre pi.

TEMA 15.  Estadística i probabilitat


 
  
 Construeix gràfics de sectors  
   
   CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
 
 Mínim 1 quadre sencerTot: operacions i problemes Munta 4 figures Competències

Diferenciar la freqüència absoluta de la relativa.

Calcular la mitjana aritmètica o terme mitjà.

Identificar el concepte de moda.

Interpretar un gràfic de línies.

Analitzar un gràfic de sectors.

Reconèixer el concepte de probabilitat.

Escriure les probabilitats en forma de fracció.

Aplicar jocs d'atzar per practicar amb probabilitats.ą
JOSEP BORRAS CARLES,
29 de febr. 2012, 6:31
Comments