matemàtiques 5è

TEMA 1.  Nombres naturals.  Suma i resta.Competències

 

 
 

 Ha de fer 15 encerts. 15 encerts
 
 Fes un exercici de cada calaix
 fes 5 activitats bé de cada 
nivell
 


 
 Has d'aconseguir  15 encertsLlegir des de  la pàgina 13 i
fer els exercicis del final
Fes un exercici de cada pis 


CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
 Completa 3 estrelles 10 problemes del tercer  nivell (Suma i multiplicació)Completa 5 sèries 


Competències

Reconèixer i expressar quantitats en milions.

Conèixer el valor relatiu d'una xifra en un nombre.

Comparar nombres utilitzant els símbols adequats.

Aproximar a la centena o miler més pròxim.

Reconèixer les propietats de la suma: commutativa i associativa.

Conèixer la importància de la prova de la resta.

Llegir i escriure nombres romans i egipcis.

TEMA 2.  Multiplicació de números naturals

Competències

     Fes 20 exercicis.
Fes 20 exercicis
 

     10 encerts


 
 


 20 encerts    Fes   10 exercicis de
              nivell 2
 20 encerts     
Fs 10  exercicis bé
 


CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
 Fes-ho 3 vegades. 10 problemes del tercer  nivell (Suma i multiplicació)
Si ja l'has fet abans salta'l.
Completa 5 sèries 


Competències

Multiplicar factors acabats en zero.

Aplicar el càlcul de la multiplicació en elements   ordenats.

Estimar productes.

Conèixer les propietats commutativa i associativa.

Aplicar la propietat distributiva de la multiplicació.

Utilitzar parèntesis per expressions amb diverses operacions.

Descompondre un nombre en factors.

TEMA 3.    Divisió de números naturals.

Competències

Identificar els components de la divisió.

 

Fes:

  2 restes
  2 multiplic. de 3
  2 divisions de 5 a 2 

Reconèixer la prova de la divisió.

 
 

Efectuar divisions amb divisors de tres xifres.


     Fes  5 divisions
 
 

Realitzar divisions utilitzant com a divisors potències de 10.

 
 

Reconèixer la propietat de la divisió exacta.

  

Dividir nombres acabats en zero.

          20 encerts
 
 

Realitzar càlculs amb operacions combinades.

 
 


CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
3 exercicis  de cada operació Fes el paquet 1 Fes 5 sèries

TEMA 4.   Les fraccions

 

 

 
Fes 10 exercicis  Fes 10 ex. Nivell  1
10 de nivell  2
Repassa tots els  continguts
i fes els exercicis.  PDI
 
 
 
10  encerts  Repassa i fes els exercicis i jocs
proposats.   PDI
 15 ben fetes
 
  
 Fes-ne  5 de ben fetes  CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
Has de fer 30 respostes
correctes
 Fes el paquet 2 Fes 5 ordenacions
Procura que siguin diferents


Competències

Llegir i escriure fraccions.

Reconèixer els termes d'una fracció.

Representar fraccions en la recta numèrica.

Comparar fraccions.

Relacionar els conceptes de fracció i unitat.

Expressar la fracció com una divisió exacta.

Expressar nombres mixtes.
TEMA  5.  Operacions amb fraccions.

Competències 
15 encerts 15 encerts  15 encerts
   
   
 

  
 
 

 


 
 
 CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
Has de fer 30 respostes
correctes
 Fes el paquet 3 Fes 3 pàgines
Determinar la meitat i la quarta part d'un nombre.

Obtenir la fracció d'un nombre.

Calcular sumes de fraccions amb denominadors iguals.

Calcular restes de fraccions amb denominadors iguals.

Reconèixer fraccions equivalents.

Obtenir fraccions equivalents.

Representar una dècima en la recta numèrica.


TEMA 6.  Els nombres decimals   
 Fes 15 encerts Fes 15 encerts 
   
 Fes 15 encerts fes 15 encerts CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 

     Apartat PRACTIQUEM
 
Has de fer 2 vegades com a mínim.  Hauries de superar els 15 encerts. Fes el paquet 4 Fes 5 pàgines com a mínim


Competències

Llegir, escriure i identificar nombres decimals.

Reconèixer els termes d'un nombre decimal.

Relacionar les dècimes i la unitat mitjançant la recta numèrica.

Identificar les centèsimes i les mil·lèsimes d'un nombre decimal.

Expressar les diferents formes de llegir un nombre decimal.

Comparar i arrodonir nombres decimals.

Dividir un nombre natural entre 10, 100 i 1.000.


TEMA 7.   Operacions amb nombres decimals

  
 Fes  5 ecercicis Fes 6 exercicis Fs 6 exercicis
 
 

 
 Fes 4 multiplicacions Fes dos pàgines Fes 2 pàginesCÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 Has de fer 10 encertsDe l'1 al 12. 
5 problemes encertats
 Has d'aconseguir 10 encents


Competències

Sumar nombres naturals amb nombres decimals.

Efectuar sumes i restes amb nombres decimals.

Multiplicar un nombre decimal per un de natural.

Multiplicar i dividir decimals per potències de 10, 100 o 1.000.

Efectuar divisions d'un decimal entre un natural.

Obtenir un quocient decimal en divisions de nombres naturals.

Arrodonir i estimar sumes, restes, multiplicacions i divisions.TEMA 8.  Les rectes i els angles


  
 
 Fes tot l'exercici Fes tot l'exercici Fes-ho tot
 
 
 
 Tot TotTot CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 Has de fer 10 encertsDe l'12 al 24. 
5 problemes encertats
 Has d'aconseguir 10 encents


Competències

Diferenciar entre rectes paral·leles i perpendiculars.

Utilitzar el transportador per mesurar i construir angles.

Classificar angles.

Efectuar girs de 90º a un angle donat.

Dibuixar la bisectriu d'un angle i la mediatriu d'un segment.

Identificar els angles consecutius i adjacents d'un objecte.

Reconèixer els angles oposats pel vèrtex d'una figura.

TEMA 9.   Figures planes 
 
 
 Fes tot l'exercici Repassa i fes el test final  Fes la part dels perímetre i
àrea
 
 Fes les següent proves:

Endevina triangles

Calcula perímetres

Calcula l'àrea

Mesura angles

 
Fes el clicClica i entraràs en les proves5 encerts 


 
 
 15 encerts Tot Tot


CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 Repeteix fins a tenir 8 encerts. Fes els 12 primers  amb un
mínim de 5 encerts, 
Si no repeteix
 Pinta dos dibuixos
 


Competències

Conèixer el càlcul del perímetre d'un polígon.

Identificar els elements d'un polígon.

Classificar els polígons segons el nombre de costats.

Identificar els triangles segons els costats o els angles.

Construir triangles utilitzant el compàs i el regle.

Reconèixer els quadrilàters i els polígons regulars.

Conèixer els elements de la circumferència i del cercle.

TEMA 10.   Els cossos geomètrics


 
 
 Repassa-ho tot  

 
 
 
 10 encerts Repassa i fes els exercicis
del final
 


CÀLCUL MENTALPROBLEMES 
 
 Repeteix fins a tenir 9 encerts. Fes del 12 al 24 amb un
mínim de 5 encerts, 
Si no,  repeteix
 3 pàgines


Competències

Diferenciar els poliedres dels cossos rodons.

Reconèixer els elements d'un prisma i el seu desenvolupament en el pla.

Reconèixer els elements d'una piràmide i el seu desenvolupament.

Identificar els cinc poliedres regulars.

Diferenciar els principals cossos rodons.

Conèixer els elements del cilindre, el con i l'esfera.

Determinar volums mitjançant unitats de cub.TEMA 11.  La longitud


 

 

 
 Medeix 10 objectes Fs tots els exercicisAvalua't 
 

 

 
 10 encerts10 encerts  Tot


Competències

Expressar les unitats de longitud de forma complexa i incomplexa.

Conèixer els múltiples i submúltiples del metre.

Expressar longituds en forma decimal.

Aplicar canvis d'unitats de longituds.

Afegir o eliminar zeros en canvis d'unitats.

Calcular distàncies en un mapa utilitzant escales de longituds.

Escollir la unitat més adequada per expressar un resultat.CÀLCUL MENTALPROBLEMES
 
 
 Posa el temps a 2 minuts.
Fes dos pàgines
 Fes el paquet de problemes
número 1
 Fes tres pàginesTEMA 12.    Pes i capacitat

   
   
   
   Competències

Reconèixer les unitats de pes en elements de l'entorn.

Aplicar equivalències entre sub-múltiples i múltiples del gram.

Expressar magnituds de pes de forma complexa i incomplexa.

Conèixer les fraccions de quilos i la seva expressió decimal.

Treballar amb tones.

Aplicar equivalències entre sub-múltiples i múltiples del litre.

Conèixer les fraccions del litre i la seva expressió decimal.
CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
 Posa el temps a 2 minuts.
fes 3 pàgines
Has de fer un mínim de 10 encerts per pàgina.
 Fes el paquet nº 2 Fes  1 exercici de cada 
calaix

TEMA 13.   Moviments en el pla.  Superfície.


   
   
   
   


Competències

Reconèixer eixos de simetria en figures i objectes.

Traçar figures simètriques respecte d’un eix.

Reconèixer les translacions que s'han fet en les figures.

Identificar el centímetre quadrat com a mesura de superfície.

Utilitzar el metre quadrat com a mesura de superfície.

Calcular superfícies de rectangles, quadrats i romboides.

Identificació i càlcul de la superfície d'un triangle.CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
 Posa el temps a 2 minuts.
fes 3 pàgines
Has de fer un mínim de 10 encerts per pàgina.
 Fes el paquet nº 3 Fes  1 exercici de cada 
calaix
TEMA 14.   Temps i diners.

   
   
   
   
Competències

Llegir rellotges digitals.

Conèixer l'equivalència entre les unitats de temps.

Sumar i restar amb unitats de temps.

Expressar dades de temps de manera complexa i incomplexa.

Reconèixer l'euro i la forma de pagar i tornar el canvi.

Fer operacions amb euros en situacions de la vida quotidiana.

Arrodonir preus al cèntim més pròxim.CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 50 punts de  + , 50 de  - , 50 de x i 50 de : Paquet nº 4 Fins a 20 encerts

TEMA 15.  Estadística i probabilitat.

   
   
   
   Competències

Interpretar un gràfic per resoldre un qüestionari.

Construir la taula de freqüències i conèixer-ne la moda.

Dibuixar i interpretar gràfics circulars.

Identificar el concepte de mitjana i calcular la mitjana aritmètica.

Diferenciar entre un esdeveniment segur i un d’impossible.

Escriure probabilitats en forma de fracció.

Practicar amb l'orientació en els plans.CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
 
 Mínim 1 quadre sencerTot: operacions i problemes Munta 4 figures 
Comments