Matemàtiques 4t

TEMA 1.    El sistema de numeració


  


 
 
 10 encerts Practica i avalua't5 de cada  nivell 
 
 
 
 
 3 pàgines 10 bé 10 bé

 

 
 
 
 
5 exerc. Tot practica les sèries Fes el paquet de sèries de sumes i restes




CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-254
 
 
5 pàgines  5 jocs correctes5 sèries bé 


Competències

Llegir i escriure nombres de fins a sis xifres.

Reconèixer i expressar quantitats en milions.

Conèixer el valor relatiu d'una xifra en un nombre.

Comparar nombres utilitzant els símbols adequats.

Aproximar a la desena, centena o miler més pròxim.

Conèixer els nombres ordinals.

Llegir i escriure nombres en el sistema de numeració romà






TEMA 2.   La suma i la resta.


 

 
 
5  sumes nivell súoer
5 restes nivell sùoer
 
 10 sumes 3r. nivell 
 
 
 Avalua't  
 
 
 
   


CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-257
 
 20 encerts 5 pàgines 5 sèries bé


Competències

Sumar nombres de fins a cinc xifres.

Aplicar les propietats de la suma.

Fer restes amb nombres de fins a cinc xifres.

Comprovar el resultat d'una resta fent-ne la prova.

Estimar sumar i restes per aproximació.

Resoldre problemes de sumes i restes

Calcular sumes i restes mentalment.




TEMA 3.    La multiplicació.




 
 
 
 
 
 
    Fes 5 multiplicacions 

       Fes 5 pàgines
Fes 10 multiplicacions de nivell 1 
 
 
 
   
   
         Paquet  21
 
         Paquet  
 



CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-256
 
 20 encerts 5 pàgines Tot


Competències

Repàs a les taules.

Aplicar la propietat associativa  i commutativa de la multiplicació.

Multiplicar per nombres d'una xifra.

Multiplicar per un nombre seguit de zeros.

Conèixer l'efecte del zero en la multiplicació.

Estimar productes.

Resoldre problemes amb multiplicacions.





TEMA 4    Practica la multiplicació.  


 
 

 
 Fes-ne 5Fes-ne 5 Tot 
 
 
 
 Tot Tot 



CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-255
 
 
3 pàgines  5 exercicis correctes Fes 3 sèries com a mínim.


Competències

Descompondre per facilitar la multiplicació.

Multiplicar per nombres de dues xifres.

Multiplicar per nombres de tres xifres.

Valorar la presència de zeros en els factors.

Multiplicar nombres acabats en zeros.

Resoldre problemes amb multiplicacions.

Practicar estratègies de càlcul mental.






TEMA  5.     Rectes  i angles      




 Tot
 Fes-ho tot
 Fes-ho tot


 Tot
 Avalua't
 


 Tot
 Avalua't
 Avalua't


     Mesura 30 angles.
     Mínim  20 encerts.
  


 Tot
 
Tot
 
Tot



CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-250
 
 10 jocs correctes 10 exercicis correctes Arriba al nivell 4


Competències

Diferenciar les rectes de la semirecta i els segments.

Reconèixer els elements d'un angle.

Classificar angles en rectes, 
aguts i obtusos.

Utilitzar el transportador d'angles.

Reconèixer i traçar rectes perpendiculars.

Identificar rectes paral·leles.

Treballar amb quadrícules i coordenades.




TEMA 6.   La divisió



  
 
Fes 10 divisions de
nivell 3 
Fes 4 divisions.  Fes 10 divisions
 
 
 
  Fes cinc pàgines de divisions per 1 xifra correctament 


Competències

Fer divisions exactes.

Efectuar divisions no exactes o enteres.

Reconèixer la propietat de la resta de la divisió.

Comprovar una divisió fent-ne la prova.

Efectuar divisions amb un dividend de tres xifres o més.

Efectuar divisions separant dues xifres en el dividend.

Exercitar-se en el càlcul mental.




CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-247
 
30 encerts 5 pàgines  10 encerts de cada nivell




TEMA 7.   Practica la divisió


   
   
   
   


Competències

Efectuar quocients acabats en zero.

Calcular divisions amb zeros intermedis en el quocient

Efectuar divisions amb el divisor de dues xifres.

Fer divisions separant tres xifres en el dividend.

Determinar la meitat, el terç i la quarta part d'un nombre.

Resoldre problemes amb diverses operacions.

Exercitar-se en el càlcul mental.



CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
10 encerts per nivell
Fes els tres nivells 
 10 problemes 20 encerts de cada tipus




TEMA 8.  Les fraccions



  
 Fes 10 activitatsFes 20  exercicis correctes Fes 15 encerts
  
 Fes 15 encerts Fes 29 exercicis Fes 15 encerts
 
 
 
 Fes l'apartat "para medir"Feu les activitats sense paper ni llapis,
si et convé utilitza la calculadora
que proporciona la mateixa pàgina 
 

Exercicis avaluatius:   Avalua't !



  

  
 
 

 


 
  


CÀLCUL MENTALPROBLEMES 
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-171
 

Pots jugar amb
el teu company-a
a veure qui arriba 
abans a 10 encerts.
Feu 2 partides
com a mínim.



 
20 exercicis  20 exercicis





Reconèixer els termes d'una fracció.

Llegir i escriure fraccions.


Comparar fraccions amb el mateix denominador.

Relacionar els conceptes de fracció i unitat.

Expressar parts d'un conjunt.

Calcular la fracció d'un nombre.

Resoldre problemes amb fraccions.



TEMA 9.  Pes i capacitat


   
   
   
   

Competències

Conèixer la relació entre el quilo, el mig quilo i el quart de quilo.

Utilitzar el gram i la seva relació amb el quilo.

Descompondre un quilo de diferents maneres.

Treballar amb tones.

Conèixer la relació entre el litre, el mig litre i el quart de litre.

Utilitzar el centilitre i la seva relació amb el litre.

Expressar capacitats i pesos amb la unitat adequada.



CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
Fes 10 operacions de cada
de Nivell 1 
 Has de fer 10 problemes 
correctes com a mínim
Construeix  4 figures 





TEMA 10.   La longitud


  
 Aconsegueix 20 encets.
Continua practicant fins
que te'n surtir
 15 encerts 

 
 

 
 Avalua'tTot  Respassa i fes-ho tot





Competències

Conèixer els submúltiples del metre.

Aplicar les equivalències entre els submúltiples del metre.

Conèixer els principals múltiples del metre.

Utilitzar les equivalències entre múltiples del metre.

Expressar longituds en forma complexa i incomplexa.

Expressar longituds en metres i centímetres.

Buscar les dades que falten en un problema amb la pregunta.



CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 Fes 10  + . -  i   x
de nivell 2
 10 problemes de suma
10 de resta
5 encerts, mínim. 



TEMA 11.  Els nombres decimals


 
  
 Tria 5 paquets del número 54 al 72 i calcula amb nombres decimals  
   
   


Competències

Escriure longituds amb nombres decimals.

Treballar amb longituds menors que un metre.

Relacionar centímetres, mil·límetres i nombres decimals.

Expressar mig litre amb decimals.

Llegir balances digitals.

Sumar nombres enters i nombres decimals.

Resoldre problemes amb nombres decimals.



CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 Posa el temps a 4 minuts.
Ho has de fer 4 vegades.
(Hauries d'encertar un mínim de 10  cada vegada, si no 
no val)  
 Fes  20 problemes del
darrer nivell (sumes i
multiplicacions)
Fes 10 sèries de colors
correctes. 




TEMA 12.     Temps i diners


 
 
 
Entra a l'apartat "juguem" i fes els 4 jocs de l'apartat "practica amb l'euro" Entra a la botiga que tornen canvi i anima't a fer compres 
   
   


Competències

Escriure i llegir euros amb decimals.

Aplicar l'equivalència entre euros i cèntims d'euro.

Reconèixer els quarts d'hora en rellotges analògics i digitals.

Llegir rellotges digitals.

Conèixer l'equivalència entre hores i minuts.

Treballar amb minuts i segons.

Calcular amb dades de temps.



CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 
Posa el temps a 4 minuts.
Has de fer 4 pàgines
amb un mínim de 10 
divisions ben fetes
 Fes tota l'activitat i al
final avalua't
Has de fer 10 encerts. 





TEMA 13.     Els polígons


 
 
 
 Entreu en l'apartat "Figures planes" i trieu "Classificació de triangles"Entreu en l'apartat "Figures planes" i trieu "Classificació de quadrilàters"  Classifica els quadrilàters 
 
  
llegeix les definicions i autoavalua't  


Competències

Calcular el perímetre d'un polígon.

Classificar triangles segons els costats i els angles que tinguin.

Diferenciar les classes de quadrilàters.

Reconèixer les classes de paral-lelograms.

Mesurar superfícies amb el centímetre quadrat.

Determinar la superfície de rectangles i quadrats.

Traçar les diagonals d'un polígon.



CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
Pinta 3 dibuixos amb els
colors adequats 
 Fes els 12 primers problemes.Endevina 10 números. 





TEMA 14.   Circumferència i simetria.



 
 
 
 Repassa i ves fent els 
exercicis
 Avalua't Fes el clic  de la circumferència
 
 
 
Fes totes les simetries Repassa i fes els exercicis  Fes el clic



CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 Fes  els exercicis corresponents a la primera
locomotora
 Fes els problemes  del
13  al 24
Copia un dibuix  


Competències

Identificar els elements de la circumferència i del cercle.

Traçar circumferències.

Reconèixer eixos de simetria en figures i objectes.

Reconèixer la simetria de dues figures respecte d'un eix.

Traçar figures simètriques respecte d'un eix.

Reconèixer les translacions que s’han fet a les figures.

Resoldre problemes.




TEMA 15.    Els cossos geomètrics.


 
 

 
 Fes tot el clic 10 encerts 
   
   



CÀLCUL MENTALPROBLEMESSÈRIES 
 
 Fes 5  operacions de cada
de dificultat "No tant fàcil"
Hauries d'aconseguir un mínim  de 200 punts
 Fes els 12 primers problemesFes tres dibuixos amagats 


Competències

Reconèixer un prisma i els seus elements característics.

Identificar el desenvolupament pla d'un prisma.

Reconèixer els elements propis d'una piràmide.

Diferenciar els principals cossos rodons.

Reconèixer els elements característics de l'esfera.

Determinar volums amb el centímetre cúbic.

Completar enunciats mitjançant operacions i solucions.


Comments