Català 6è


TEMA 1:   Morfema i lexema. Regles d'accentuació.  

Competències

Llegir i comprendre un text narratiu

Conèixer les formes de cortesia

Distingir entre morfema i lexema

Conèixer el procés de comunicació i les llengües d’Espanya

Repassar les regles més importants d’accentuació

Redactar correctament anuncis publicitaris

Desxifrar missatges ocults amb les tècniques adequades
Proposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita
 
 
 
 Llegeix i respon les preguntesFes tots els exercicis   Fes aquest clic de repàs de les
normes d'accentuació
 
  
 
 Fes totes les activitats   Fes tot el clic. 


TEMA 2:  Adjectiu, substantiu i article.   Diftongs i hiats.  

Competències

Llegir un text expositiu i entendre el que ens diu

Elaborar resums de pel·lícules i de llibres

Identificar el valor dels morfemes flexius

Distingir entre adjectiu, substantiu i article

Identificar correctament diftongs i hiats

Conèixer les característiques del fulletó turístic

Distingir entre literatura oral i literatura escrita


Proposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita
 
 Substantius i adjectius
 
 
 Llegeix i respon les preguntes Fes tots els exerciccis Fes tot el clic.  

    
 Fes totes les activitats    TEMA 3:       Morfemes derivatius.  Possessius i demostratius.  Accent diacìtic.

Competències

Comprendre correctament textos expositius

Elaborar una descripció de caràcter oral

Aplicar correctament els morfemes derivatius

Aplicar quan calgui possessius i demostratius

Escriure paraules que porten accent diacrític

Fer una descripció de tipus literari

Practicar la memòria visual i l’eficàcia lectoraProposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita
 
 
 
 
 Llegeix i respon les preguntes Fes tots els exercicis  Fes tot el clic 

    
     TEMA 4:   Paraules derivades i compostes.  Numerals i indefinits.  Paraules amb l·l

Competències

Llegir un text explicatiu i comprendre’n les característiques

Aprendre a argumentar correctament

Distingir entre paraules derivades i compostes

Aplicar correctament els numerals

Identificar els indefinits quan apareguen

Escriure correctament paraules amb l·l

Saber elaborar textos argumentatiusProposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita
 
 
 
 Llegeix i respon les preguntesFes tots els exercicis   Fes tot el clic de repàs de
les normes d'accentuació
 

  


 
 
 Fes totes les activitats  Fes tot l'exercici Aconsegueix 1.000.000 de punts TEMA 5:  Polisèmia i homonímia.  Interrogatius i exclamatius.  Distingir: perquè, per què i per a què.

Competències

Llegir un text expositiu i entendre’n el sentit

Desenvolupar estratègies per narrar oralment

Distingir entre polisèmia i homonímia

Emprar correctament els interrogatius i els exclamatius

Distingir entre perquè, per què i per a què

Descobrir les característiques de la narració

Discriminar textos de manera visual

Practicar la rapidesa i eficàcia lectoresProposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita
 
 

 
 Llegeix i respon Fes tots els exercicis Fes el clicFes tot el clic  

    
 Fes totes les activitats    
TEMA 6:  Sinònims i antònims.   Pronoms personals i relatius.  Accentuar mots de grafia difícil.

Competències

Llegir un text narratiu i entendre’l

Fer un debat col·lectivament a classe

Emprar correctament sinònims i antònims

Emprar correctament els pronoms personals

Identificar i usar pronoms relatius

Accentuar mots de grafia difícil

Conèixer les característiques que presenta el conte


Proposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita
 
 
 
 
 Fes els exercicis Fes tots els exercicis Fes   15 encertsPractica i avalua't  

   
 
 Fes totes les activitats   Practica i avalua't TEMA 7:    Neologismes i arcaismes.  Verb; accidents. Verbs + pronom feble.  Ús del parèntesis.

Competències

Llegir un text narratiu i entendre’l correctament

Conèixer les intervencions dels altres en públic

Identificar correctament neologismes i arcaismes

Conèixer el verb i els seus accidents

Emprar adequadament els verbs seguits de pronom feble

Emprar el signe gràfic dels parèntesis

Conèixer la descripció i el diàleg en la narració


Proposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita

 
  
 Llegeix i respon les preguntesFes tot l'exercici Practica i avalua't  Practica i avalua't 

    
 Has de fer 20 encerts    TEMA 8:  Estrangerismes. Verbs regulars i irregulars.  La h intercalada. Endevinalles.

Competències

Llegir i entendre correctament textos poètics

Recitar poemes de manera expressiva

Identificar estrangerismes de la nostra llengua

Distingir entre verbs regulars i verbs irregulars

Escriure bé la majúscula inicial i la h intercalada

Conèixer les característiques del gènere líric

Resoldre correctament endevinallesProposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita
 
  
 Llegeix i respon Tria llengua catalana, Tema 7
Els sufixos.
Fes les 6 pàgines d'exercicis 
Fes totes les pàgines
 d'exercicis 
 Fes tot el clic 

    
 Has  de fer 10 frases bé    TEMA 9:  Eufemismes i tabús.  Adverbis, preposicions i conjuncions.  Interjeccions. Distingir sí/si , ha/a  

Competències

Entendre correctament un text narratiu

Fer comentaris orals, amb adequació i correcció

Conèixer les paraules tabú i els eufemismes

Identificar adverbis, preposicions i conjuncions

Empra correctament les interjeccions

Distingir entre sí/si, ha/a

Elaborar textos en què es descriguin sentimentsProposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita
    
 Llegeix i respon  Practica i avalua't  

 
  
 
 
Has de fer 15 encerts     


TEMA 10: Oració gramatical.  Paraules amb b  i v. 

Competències

Llegir un text teatral i entendre’n les convencions

Dramatitzar un text emprant els recursos adequats

Identificar els canvis de significat d’un mot

Conèixer el concepte d’oració gramatical

Escriure correctament paraules amb b i amb v

Conèixer les característiques del text teatral

Escriure petits poemes que resultin creatiusProposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita
 

 
 
 
 Llegeix i responFes tot l'exercici  Fes tot l'exerciciFes tot el clic  

    
 Has de fer 10 encerts    


TEMA 11:  Famílies lèxiques.   Subjecte: grup nominal. Paraules amb g / tg    i   j / tj 

Competències

Llegir un text expositiu i entendre’l correctament

Fer adequadament una exposició oral

Agrupar les paraules per famílies lèxiques

Identificar en una frase el subjecte i el grup nominal

Escriure correctament paraules amb g/tg i j/tj

Identificar les característiques d’un text expositiu

Observar les diferències entre dues imatgesProposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita
 
 
 
 
  Has de fer tots els exercicis.
Si no en fas la meitat de bé,
torna a repetir l'exercici
 Fes tot l'exercici Fes tots els exercicis 

 
 
  
 Completa les paraules que
manquen al text.
 Fes tot el clic   
TEMA 12:   Camps semàntics. Nucli verbal.  Paraules amb ll / i   

Competències

Llegir un text expositiu i entendre’l correctament

Conèixer mecanismes útils per a donar instruccions

Agrupar paraules en funció de camps semàntics

Trobar el nucli verbal del predicat

Escriure correctament paraules amb ll i amb i

Descriure processos emprant els mecanismes adequats

Buscar noms propis per a determinades realitatsProposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita
  
 


 
  Tria llengua catalana, tema 12
paraules homòfones ... 
Fes tot l'exercici 
 Fes tot el clicAconsegueix 30 encerts ...
com a mínim 
 

  
 
 
 Aconsegueix 5 encerts   Fes tots els exercicis 


TEMA 13:  Frases fetes. Complements del verb.  Paraules amb x / cc / cs

Competències

Llegir un text narratiu i identificar-ne les característiques

Saber explicar correctament una biografia

Emprar quan calgui les frases fetes

Identificar els complements del predicat verbal

Escriure correctament paraules amb x, cc, cs

Entendre una exposició de forma narrativa

Observar imatges una estona i retenir-lesProposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita
 
  
  Fes tots els exercicis.
Si en fas la meitat de malament
ho tornes a repetir.
   

    
 Has de fer 10 encerts.    
TEMA 14:  Ús del diccionari.  Oracions copulatives i predicatives.  Homònimes.  Onomatopeies.

Competències

Comprendre correctament un còmic i la seua estructura

Identificar la informació d’una entrevista

Aprendre a utilitzar correctament el diccionari

Distingir entre oracions copulatives i predicatives

Escriure adequadament paraules homònimes

Conèixer les característiques del còmic

Conèixer el valor de les onomatopeiesProposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita
 
  
 Fes l'activitat:
"EL NOI QUE NO TENIA
MEMÒRIA"
 Fes tots els exercicis.
Si no n'encertes la meitat
ho tornes a repetir.
   

     
     


TEMA 15: Anàlisi morfològica i sintàctica.  Paraules amb mm, nn, dd

Competències

Comprendre un text periodístic i les seues característiques

Elaborar enquestes i entendre’n les funcionalitats

Saber emprar correctament el diccionari

Fer l’anàlisi morfològica de frases

Saber fer l’anàlisi sintàctica d’oracions

Escriure correctament els grups mm, nn, dd

Identificar les característiques d’una notícia periodística
Proposta d'exercicis.

 Comprensió lectora VocabulariGramàticaOrtografia  Expressió escrita
 
   
 Fes l'activitat:
"EL PORTER ESPECIAL"
    

  
 
  
  Fes tot el clic   
Comments