CM i CS Català‎ > ‎

Gramàtica

Morfosintaxi  GALI

 

Propostes de treball  de morfosintaxi del paquet de català GALÏ:

El color verd  és el color d'inici i el marró d'aprofundiment.

 
 
 


Classes de paraules: noms, adjectius, verbs

 

 

 
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/elnom/jclic/elnom.jclic.zip&lang=ca&title=El%2Bnom
 Topònims
 Clic per treballar el nom.
Fàcil. Adequat
   

Gènere i nombre de les paraules.  ConcordançaNivell 2

 Conte + Exercicis de fer, relacionar i escriure plurals. Molt complert. Hi ha una avaluació a la fi.
Cal auriculars i micro.
 
 
 
  Singular, plural, masculí,
femení,  posar article ...(Exercici
molt complert..) Dificultat 5è. 
 

Adjectius.  Graus de l'adjectiu.Determinants:  paraules que acompanyes al nom i en determinen el significat.
Articles,  adjectius demostratius, adjectius possessius.

Els determinants numerals.  Els determinants indefinits


 
 Articles determinats. Àudio Clic del paquet GALI. Treball dels articles Detrminants numerals i indefinits. Clic del Galí.

 Com s'escriuen els nombres. Escriptura dels nombres.
 Clic  per treballar els
 determinants.  Hi ha articles, 
numerals. demostratius i 
possessius.
 
 
 Determinants possessius. Teide Clic  senzill sobre l'ús dels
articles
 
   
   


Els verbs. Temps, persona i nombre. Conjugació. Mode
Temps compostos. Temps perifràstics.
Verbs regulars e irregulars.


   
 
https://clic.xtec.cat/gali/gali/galiPackage.jsp?pack=5
 
https://clic.xtec.cat/gali/gali/galiPackage.jsp?page=5&pack=6&level=0&cons=si&light=1
 Per cercar les conjugacions de
tots els verbs.
Conjugar els verbs.
Clic del paquet Galí. 
Conjugar. Passat i futur
Clic de Galí. 
 
 
 Reconéixer si un verb està
en present, passat o futur.
 Classificar  formes personals 
dels verbs.  4t.  Teide.
 Classifica en funció de la
1º, 2º, 3º  conjugació
Tria llengua catalana, tema 4,
formes verbals.
 
 
 
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=9&pos=10
 Conjugar verbs. Molt apropiada CM-CSDir el temps. persona i nombre.
Fàcil i adequat 
 

  
   


Pronoms personals. Pronoms relatius

Tria 
PRONOMS PERSONALS.
 
Pronoms personals. Àudio  Pronoms personals. Present
Clic del paquet Galí.
 
 
 Pronoms febles.  Cicle Superior.
Hi ha àudio 
 Pronoms personals febles en
plural. Hi ha àudio
 


Oració.  Subjecte, predicat i complements.   Classes d'oracions.


  
   

Anàlisi morfològica.

   
   
   

Adverbis: de lloc,  de temps, ... 

 
La comparació: més que, com... en frases fetes. Llegir
Hi ha àudio 
Molt, gaire i gens Complementen que poden modificar el significat del verb. Hi ha àudioDistingir entre
fer i donar
 https://clic.xtec.cat/gali/gali/galiPackage.jsp?pack=4  
Adverbis i preposicions.
Del paquet de clics Galí 
  


CICLE SUPERIOR

Les preposicions.

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=https://clic.xtec.cat/projects/ortogram/jclic/ortogram.jclic.zip&lang=ca&title=Ortografia+i+gram%E0tica+catalanaBon exercici per treballar les contraccions  
   
   


Les conjuncions
Les interjeccions
Oracions copulatives i predicatives.
Anàlisi sintàctica,
Les llengües d'Espanya.


Comments