C.I. Català‎ > ‎

Gramàtica

Ordre alfabètic.

 
Odrena les paraules   Posa les lletres que falten  Relacionar imatges amb paraules
     
     


Sons - digrafs - consonants.


Descobrir les paraules que portes  dues consonants per
fer un so.   Hi ha àudio.
 
 Reconeixer, discriminar ...
Hi ha àudio
   
     
     

Ortografia.  Pàgines  de múltiples dificultats.

 Exercicis molt senzills que treballen aquestes normes
ortogràfiques.  Hi hi una guia pel mestre i avaluació
imprimible de totes les normes.
 

   

   

Les majúscules.

   
 Posar majúscules dins de 
frases senzilles.
   
     
     

Discriminació de e/o obertes i tancades.


   
     

Discriminació d’essa sorda i sonora.
     
     

La conjunció i.

     
     

Els articles el, la, l’, els, les.

 
   
 Articles determinats. Àudio    

Els possessius el meu, el teu, la meva, la teva, etc.

     
     

Els articles un, una, uns, unes.
     
     

La preposició de i d’.
     
     

Ordenació de les paraules d’una frase.  Relacionar parts d’una frase

   
 Separar paraules.
Cal triar l'idioma.
   

Concordança entre el subjecte i el predicat
     
     

Discriminació de l·l i tl.
     
     

Plural -ga/-gues.
     
     

La dièresi.
     
     

El punt i la coma.
     
     

Classificació de noms
: persones, animals, coses.
     
     

La síl·laba
.: separar, reconèixer la tònica. Vocals i consonants.
 
 
 Reconeix la sil·laba tònica 

200 activitats dividides en 12 parts diferents per escoltar, classificar, gravar, aparellar, llegir,...amb síl·labes travades:  

 

Noms
. Noms propis. La majúscula dels noms propis.
     
     

 L’adjectiu.
     
     

Singular i plural
.
   
 Escriu les lletres que falten per fer 
el singular o plural. Fàcil i bonic.
   

Els signes ! i ?
     
     

El verb
   

 Treball del passat i el present dels verbs.

   

Comparacions
     
     

Paraules compostes
     
     

Diminutius i augmentatius
 
 
 Augmentatius.  Hi ha àudio  Diminutius. Hi ha àudio.  

Onomatopeies
     
     

Frases afirmatives, negatives i exclamatives
     
     

Paraules amb mp i mb
     
     

Paraules amb -tx, amb -ig i amb j/g
     
     

Discriminació de sons de x, tx, ix, ig.
     
     

Paraules amb tg, tj.
     
     

Paraules amb  br, bl, pr i pl.
     
     

Adverbis de temps.
     
     

Paraules amb r- forta, -rr- forta i -r- suau.
     
     

Paraules amb s, z
     
     

Paraules amb s, ss, c, ç.
     
     

Paraules amb ll, l·l, tll
     
     

Discriminació de ga, go, gu, gue, gui, güe, güi
     
     

Paraules i noms amb fonemes g, j
     
     

Paraules amb c, qu, qü.
     
     

Paraules amb h
     
     

Sinònims i antònims
     
     

Paraules polisèmiques
     
     

Dictats
     
     

ą
JOSEP BORRAS CARLES,
9 d’oct. 2011, 13:17
Comments