Servei FPSERVEI FP

SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT D'EXPERIÈNCIA LABORAL


Inscripció

La inscripció al SERVEI D'ASSESSORAMENT i al SERVEI DE RECONEIXEMENT per a la convocatòria Setembre 2015 - Juny 2016 es realitzarà de forma presencial a l' administració del centre educatiu. Institut Olivar Gran.


Servei d'assessorament i reconeixement

El nostre centre està autoritzat pel Departament d'Ensenyament per oferir el Servei d'assessorament i reconeixement en la formació professional del sistema educatiu. Aquest programa està pensat perquè les persones i les empreses trobin l'orientació, el reconeixement i la formació professional que millor s'adapta a les seves necessitats.

Informació sobre el Servei d’assessorament i reconeixement en la formació professional del sistema educatiu

    Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

  Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Compromís de qualitat dels serveis. L'Institut Olivar Gran està en procès d'implantació d'un sistema de gestió de qualitat i millora contínua.

 Preu del Servei: 60€

 Oferta de places del vostre centre per família:

Família professional

Places

Hoteleria i Turisme

        Cuina i Gastronomia

        Serveis en Restauració    


10

 

 Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament:del 22 de setembre al 9 d'octubre del 2015


Criteris d’admissió: L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 

Publicació de les llistes provisional d’admesos i places en reserva:     13 d'octubre del 2015, en aquesta mateixa pàgina.


Reclamacions a la llista provisional de persones admeses:     del 14 al 21 d'octubre del 2015, al centre educatiu.


Publicació de les llistes definitiva d’admesos i places en reserva:     22 d'octubre del 2015, en aquesta mateixa pàgina.


Presentació de la documentació i pagament preu públic:      del 26 al 30 d'octubre del 2015, a l'administració del centre.

                                                                                                                  Institut Olivar Gran
                                                                                                                  Av MªAngels Anglada, 11
                                                                                                                  17600 Figueres
                                                                                                                  T. 972 504 562

Documentació a presentar:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Fotocòpia de la vida laboral, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

 

Calendari del servei d’assessorament i de reconeixement

A partir de l' 1 de novembre s’iniciaran les sessions d’assessorament. Rebreu un correu o trucada i es farà pública la convocatòria al tauler d'anuncis. En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.Institut Olivar Gran
Av M Àngels Anglada, 11. 17600 Figueres
Tel.: 972 50 45 62Subpàgines (1): Llistat d'admesos