Quadern virtual

El quadern virtual del professor és un llibre de càlcul, fet amb Google Drive, que intenta substituir la llibreta de notes que els professors sempre hem utilitzat per anar prenent nota de l’aprenentatge dels alumnes.

Un cop configurat el full amb les dades del curs, permet:
  • Planificació: ens apareix una llista amb els dies que farem classes i podem planificar el contingut de la sessió. També ens indica els dies festiu i fa el recompte de classes.
  • Assistència: ens permet controlar l'assistència i els retards dels alumnes i veure resums totals i per trimestres.
  • Actitud: ens permet anotar cada classe si els alumnes han fet els deures i si han treballat a classe.
  • Disciplina: permet portar un control de les faltes de disciplina que s'imposen als alumnes. També permet enviar per correu electrònic avisos a les famílies si hi ha incidències.
  • Notes: podem posar les notes de les activitats, treballs i controls i fer de forma senzilla les mitjanes. També ens mostra de forma gràfica els resultats de les avaluacions. A més, permet enviar per correu electrònic als alumnes les notes d'alguna activitat.
  • Avaluacions finals: ens calcula les notes finals a partir de totes les notes posades durant el curs. També permet introduir les notes de les recuperacions de les avaluacions.
  • Avaluació de les competències: si s'indiquen les competències que es treballen en cada activitat, permet fer mitjanes de les notes de cada competència per separat.
  • Seguiment de la programació: Si s'indiquen les unitats que es treballen cada dia, permet fer el recompte automàtic de les hores realitzades i comparar-les amb les programades.