PROJECT PRESENTATION

Una de les línies estratègiques educatives de l'institut Vall de Llémena és fomentar l'aprenentatge de llengües estrangeres com una de les claus per a formar ciutadans que hauran d'aprendre al llarg de la vida en una societat global. En aquest sentit un intercanvi amb un altre país esdevé una oportunitat única per a promoure la competència comunicativa al mateix temps que altres competències bàsiques que conformen avui els pilars de l'educació: la competència cultural i artística, matemàtica, d'autonomia i iniciativa personal i especialment la competència social i ciutadana.  

Objectius

  • Conèixer una altra realitat cultural a la pròpia
- fomentar la competència social, en especial valors de tolerància i respecte.
- desenvolupar l'esperit crític amb la pròpia realitat´
  • Aprendre i valorar l'art del propi país i de l'altre.
- Aprofundir coneixement Gaudí i Dalí, i la ciutat de Girona.
- Descobrir Van Gogh i Escher, i la ciutat d'Amsterdam.
  • Utilitzar la llengua anglesa per a comunicar-se en situacions quotidianes

Procediment


Es treballarà en grups i individualment en la realització d'activitats i creació de productes que es recolliran a la carpeta d'aprenentatge del projecte. Es visitarà la Sagrada Família i la Rambla a Barcelona, la ciutat de Girona, el museu Dalí a Figueres i Sant Martí d'Empúries.