INS Pere Alsius‎ > ‎ESO‎ > ‎

1 Preinscripció

ESO: PREINSCRIPCIÓ
Jornada de Portes Obertes: 15 de març a les 19.30

Dates: del 13 al 24 d'abril de 2018
INS Pere Alsius:
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00, dimarts de 9.00 a 17.00

OME (Sala d'actes de l'Ajuntament de Banyoles):

Horari: de dimarts i dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.30 a 18.30

Recordeu que si feu la sol·licitud fora de termini, s'atendran primer les sol·licituds presentades dins del termini establert abans de la vostra.

DOCUMENTACIÓ:

Documents que cal presentar (tot l’alumnat de nova incorporació al centre):

 • Sol·licitud de preinscripció omplerta (imprès: descarregueu-lo aquí . També el podreu trobar a l'Institut, a l'oficina municipal d’escolarització i als Serveis Territorials d’Educació)
 • Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual).
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
 • 1 fotografia (amb nom i cognoms al darrera).

   Si s'escau:

 • Certificat de convivència (si l’adreça del DNI és diferent a la que consta a la preinscripció). En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Documentació acreditativa al lloc de treball dels pares.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental actualitzat.
 • Certificat de la renda mínima d’inserció (PIRMI).
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Dep. d’Acció Social.
 • Certificat mèdic del sistema públic de salut de malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic.
 • Certificat acreditatiu de tenir germans/es en el centre d’inscripció o en un centre adscrit.
 • Informar al centre (mitjançant la sol·licitud de preinscripció) si és el pare, la mare, els tutors o els germans els que han estat escolaritzats al nostre centre.

 Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades.

CALENDARI:

Fases de la preisncripció

Dates

Presentació de sol·licituds

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h. del dia 3 d'abril

del 13 al 24 d'abril

Presentació de documentació

fins al 25 d'abril

Publicació de llistes amb el barem provisional    

 3 de maig

Presentació de reclamacions

 del 4 al 8 de maig

Resolució de reclamacions (últim dia per introducció i modificació de sol·licituds)

 9 de maig

Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions

 10 de maig

Sorteig del número per al desempat

 11 de maig

Publicació de llistes ordenades definitives

 15 de maig

Publicació de les llistes d'admesos

 12 de juny

 

 

Matriculació de 1r d'ESO

 del 21 al 27 de juny

Matriculació o confirmació de plaça de 2n, 3r i 4t d'ESO

del 25 al 29 de juny

Període de matrícula extraordinària

del 5 al 7 de setembre


CENTRES DE PRIMÀRIA ADSCRITS

Baldiri Reixac de Banyoles

Bora Gran de Serinyà

Carles Fortuny d'Esponellà

El Frigolet de Porqueres

La Draga de Banyoles


CRITERIS DE PUNTUACIÓ (a efectes de barem)

a) Criteri específic

Per a l'educació primària i l'ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

 • Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

 

2. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts
  • Àrea d'influència: Banyoles (zona preferent), Crespià, Porqueres, Esponellà, St. Miquel de Campmajor i Serinyà
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).


3. Renda anual 
de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció o de l'equivalent, la renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fills a càrrec del perceptor o perceptora.

Barem: 10 punts

Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció o de l'equivalent, la renda garantida de ciutadania.

 

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents

 • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteris complementaris

1. L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents

 • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 

2. L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Barem: 10 punts

Documents

 • Informe mèdic del sistema públic de salut (o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent) que indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El document ha d'especificar de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic s'ha fet tenint en compte els criteris del Departament de Salut. El centre ha de trametre el document a la comissió de garanties d'admissió per estudiar possibles casos de frau o falsedat.

 

3. El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, programes de qualificació professional inicial i cicles de formació professional de grau mitjà; són equivalents a aquests ensenyaments qualsevol que s'hagi cursat entre els 3 i els 16 anys).

Barem: 5 punts

Documents

 • Cap, perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

Simultaneïtat de programes esportius d'alt rendiment amb l'ESO

Encara que no provinguin d'un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places d'ESO dels centres amb l'horari adaptat:

 • Els alumnes que segueixen programes esportius d'alt rendiment (inclosos els esportistes integrats en la tecnificació esportiva i els esportistes d'alt nivell o alt rendiment). Aquesta condició s'acredita amb un dels documents següents:
  - Certificat del Consell Català de l'Esport que especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en l'etapa de tecnificació esportiva.
  - Certificat del Consell Català de l'Esport que ratifiqui el certificat del Consell Superior d'Esport, per als esportistes d'alt rendiment segons el Reial decret 971/2007.
  - Relació d'esportistes d'alt nivell publicada al DOGC o BOE per als esportistes d'alt nivell.