ACDEs del Vallès Occidental VI

 Les xarxes dels ACDEs estaran centrades en tres temes:
            - Competències bàsiques
            - Gestió d'aula
            - Relació escola-família

Estructura de les xarxes:

1a part: a) Presentació del tema per un expert
             b) Intervencions (30 minuts)

2a part: Presentació experiències (centres, xarxa..)
            (30 minuts)