Curs 2016-2017
Calendari de gestió
 • 21 d'abril al 22 de maig
  • Concreció de propostes dels centres
 • 15 de juliol
  • Publicació d’activitats al web 
 • 12 al 28 de setembre
  • Inscripció a les activitats 1r torn 
 •  A partir del 17 d’octubre
  • Inici de les activitats
Formulari per fer les demandes de formació
Activitats proposades per col·lectius de docents de diversos centres, activitats de coordinació de centres i activitats de centre
que no siguin  FIC : Formulari
Activitats de Formació Interna de Centre (FIC): Formulari

Comissió del Pla de Formació de Zona del Tarragonès
Comissió del PFZ del Tarragonès - Llistat de membres - Document 2012-13

Què és i qui forma la Comissió?
La Comissió del Pla de Formació de Zona és l’òrgan, constituït dins l’àmbit de cada servei educatiu, encarregat d'elaborar la proposta d'activitats del PFZ, de fer-ne el seguiment i, finalment, l'avaluació.

La Secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels ST o l'Àrea de Serveis Educatius del Consorci d'Educació de Barcelona, analitzarà i concretarà la proposta de les activitats de territori.

Cada Comissió del PFZ és integrada per:

 • un inspector o inspectora d’educació de la zona que actuarà com a president o presidenta.
 • un o una professional dels serveis educatius de zona amb perfil d’assessor/a en formació, innovació i recursos, que actuarà com a secretari o secretària.
 • la resta de l’equip de direcció tècnica del SEZ.
 • una persona de la secció de Serveis Educatius i Formació Permanent dels serveis territorials corresponents.
 • representants dels centres educatius de la zona. S’assegurarà la representació de les diferents etapes educatives i sectors (públic i concertat).
 • un o una representant de l’institut de ciències de l’educació corresponent.
 • un o una representant dels moviments de renovació pedagògica, quan escaigui.
 • un o una representant del consell comarcal o de l’ajuntament, quan donen suport a les activitats de formació de la zona.

Qui organitza la formació?

Les activitats de formació són organitzades pels Serveis Educatius de Zona, per les diferents unitats del Departament d'Educació i les institucions col·laboradores.

Els Centres de Recursos Pedagògics organitzen i coordinen l'execució i el seguiment de les activitats del PFZ.