Identificació

Pàgina d'inici per a l'edició d'una nova fitxa on es troben els elements que identifiquen el recurs: el títol, si es tracta d'un recurs físic o en línia, la seva ubicació URL o el tipus d'identificador. Si un recurs es troba en els dos formats, físic i en línia, es crearà una fitxa diferent per a cadascún d'ells.  
Títol

El títol és la designació distintiva d'una obra i és un camp de text obligatori. Cal introduir el títol que identifica el recurs en la seva llengua original. 

La grafia serà sempre en minúscula, amb la lletra inicial i els noms propis en majúscula, respectant-ne la llengua, la redacció, l'ordre i l'ortografia.

  • Si el títol d'una obra inclou un subtítol, se separa del títol amb dos punts. La inicial del primer mot del subtítol s'escriu en majúscula. 
    TÍTOL: Les unitats d'adaptació curricular: una mesura per a l'integració o segregació de l'alumnat amb necessitats educatives especials

  • En el cas que hi hagi un títol i un títol dependent, com ara en manuals didàctics, pot ser important consignar-ne el títol dependent per informar sobre el públic destinatari del volum, sobre el contingut... Cal separar-lo del títol per un punt. Cal reconèixer que, de vegades, és difícil distingir un títol dependent d'un subtítol. En cas de dubte, és preferible tractar-lo com a subtítol.
    TÍTOL: La pràctica educativa. Com ensenyar
 
  • Quan hi ha títols paral·lels (el mateix títol consta en llengües diferents), es fa constar el títol que apareix més destacat segons l'ordre de successió o la seva importància tipogràfica. Si no n'hi ha cap que es destaqui, se separen amb el signe gràfic que indica igualtat (=) i un espai a banda i banda, i s'ordenen tal com apareixen disposats en la portada de l'obra.
   TÍTOL: Diccionari català-italià = Dizionario catalanoitaliano

  • Si el títol conté un altre títol, el títol incrustat s'escriu entre cometes simples.
   TÍTOL:  Deu anys del ‘Diccionari de la llengua catalana’ de l’Institut d’Estudis Catalans (1995-2005)

  • En el cas d'obres on en la font d'informació de les quals no hi consta cap títol i tampoc es pot determinar amb la consulta de fonts externes, s'anota un títol descriptiu entre claudàtors.Les convencions gràfiques per a fer constar el títol són diferents segons el tipus de material de què es tracti, en funció del suport o tipus de publicació física, electrònica o d'altra. Cadascuna de les especialitats professionals detallen en els manuals d'estils l'adeqüació del nombre de caràcter o altres elements específics (web, bloc, audiovisual, cinema i altres).

En el cas d'un recurs didàctic en format llibre, el títol és el que figura a la portada, no a la coberta. Es transcriu de manera completa i literal, sense incloure les expressions que corresponguin a la col·lecció, sèrie o nivell superior, tot i que constin a la portada. Aquesta informació es podrà, excepcionalment, incloure quan sigui el màxim de significativa per a una interpretació correcta del títol entre claudàtors. [+] 

En el cas dels recursos en línia, és a dir, quan es tracta d'un recurs didàctic en format web, cal escollir el títol que apareix a la pàgina d'inici. Si es tracta d'un recurs inclòs en una pàgina web, es tria com a títol el nom del recurs objecte de la catalogació precedit pel títol de la web on es troba ubicat i separat per un punt o una barra ( / ). [+]  

Recurs en línia o físic

Camp obligatori que dóna informació sobre si es tracta d'un recurs físic o en línia. Els recursos són els documents que es difonen per mitjans informàtics i es classifiquen en funció del tipus de suport.

  • Recurs físic: el recurs té un accés local i està contingut en un suport físic. En aquest cas, es troba localitzat en un Centre de Recursos Pedagògics (CRP) i per poder-hi accedir cal adreçar-se al CRP corresponent. Alguns exemples de recursos físics són un llibre, un disc magnètic o òptic, una cinta o un cartutx. 
  • Recurs en línia: el suport és remot, és a dir, l'usuari no pot manipular el suport físic. En aquest cas, s'hi pot accedir telemàticament a través de connexió a Internet.

Hi ha recursos que es troben en doble suport: físic i en línia. En aquest cas, cal generar una fitxa independent per a cadascún d'ells.Enllaç

En cas que el recurs es trobi en línia, al fer la selecció apareixerà un nou camp obligatori anomenat "Enllaç" on caldrà introduir la URL del recurs per definir la seva ubicació. Seguidament i per avançar en la catalogació, cal validar que no es trobi repetida i que sigui correcta clicant sobre el botó "Comprova".


Identificador físic

Quan el recurs sigui un recurs físic i estigui publicat, aquest tindrà un identificador unívoc que s'ha d'introduir obligatòriament. Per fer-ho cal triar primer quin tipus d'identificador té el document, per tant si es tracta d'una monografia com d'una publicació periòdica caldrà marcar l'opció ISBN/ISSN o Dipòsit legal.

El número internacional normalitzat per a llibres (International Standard Book Number, ISBN) identifica una edició d'una obra publicada per un editor específic i és únic per a aquesta edició. Les publicacions en sèrie també tenen un número internacional normalitzat que s’assigna al títol clau de la publicació (International Standard Serial Number, ISSN). 

Quant l'ISBN s'ha acordat que, en la redacció de les fitxes,  al camp ISBN cal escriure-hi només la part numèrica, tota seguida, sense espais ni guionets. 
Una vegada s'han completat els camps amb la informació corresponent, cal clicar sobre el botó "Comprova". A través d'aquest, el sistema busca si hi ha algun registre amb informació semblant, com per exemple si tenen el mateix títol, una URL o ubicació semblant, o un identificador idèntic. Un cop s'ha fet la comprovació apareix un missatge que pot variar segons si hi ha fitxes similars o si no n'hi ha.

En el cas de fitxes similars o que contenen un identificador idèntic, el missatge que apareix és el següent: Els elements que apareixes són: 

Comprovació de l'enllaç: ens informa sobre l'estat de l'enllaç. En aquest cas ja hi ha una fitxa amb el mateix url o un de semblant.
Accés a la fitxa: Per comprovar que la fitxa és realment la mateixa podem accedir-hi clicant sobre el seu títol. També trobem diferent informació sobre el seu estat, el catalogador i la data de publicació. 

Un cop vista la fitxa, cal decidir si continuar amb la catalogació, i en aquest cas ens retorna a la pantalla d'edició per continuar amb la catalogació; o cancel·lar la catalogació, en aquest cas retorna a la pantalla de gestió i visualització de fitxes. 

Quan el sistema comprova que no hi ha cap fitxa que coincideixi, el missatge que apareix és el següent: Clicant sobre el botó "Accepta" podem continuar amb la catalogació.

Completada aquesta pàgina i després de comprovar que no existeix cap fitxa del mateix recurs, apareixerà el botó "Següent" que permetrà avançar en la catalogació i passar a la pantalla de "Descripció curricular".
Comments