Identificació personal i cerques

Pàgina d'inici que permet al catalogador tenir accés a totes les accions que pot realitzar depenent del tipus d'usuari que sigui. Des d'aquí es poden realitzar cerques sobre els registres del catàleg i dóna accés a la visualització, modificació i creació de fitxes, a més de l'exportació del llistat obtingut de la cerca.

1. Cercador de fitxes

A la part superior de la pantalla es troba la barra de cerca on apareixen els camps sobre els que es poden buscar les fitxes dels recursos segons els següents criteris: l'Estat de les fitxes, la seva identificació o el Títol. Clicant sobre la icona que conté el símbol + es desplega la cerca avançada.

A la part dreta de la barra de cerca es poden ordenar els resultats de la cerca segons la data, l'ordre alfabètic i l'identificador. A més es pot exportar el llistat del resultat de la cerca.

Cerca ràpida
La cerca ràpida és la que apareix per defecte i permet buscar fitxes segons els següents criteris:

Estat del recurs: Permet cercar segons l'estat actual de la fitxa. Segons el perfil d'usuari les fitxes que es poden veure varia. Quan no es fa cap selecció, es recuperen totes les fitxes, sense cap filtre, i s'ordenen per defecte. Els diferents estats de les fitxes són els següents:
 • Pendent: Són fitxes pendents de de validar que s'han començat a catalogar i que no estan acabades. Aquestes fitxes les poden veure l'usuari administrador, traductor,  publicador i traductor. En aquest cas les fitxes es poden veure, modificar i eliminar.
 • En procés: Són les fitxes que estan en procés de creació, són esborranys, els hi falta informació i per tant no es poden publicar. Tots els usuaris poden veure les seves fitxes inacabades.
 • Realitzada: Fitxes finalitzades però que encara no estan publicades. Tots els usuaris poden veure quines són les seves fitxes realitzades, excepte els catalogadors de recursos en línia, i les poden publicar. 
 • Retornada: Són les fitxes que no han estat validades i que cal que es modifiquin perquè es puguin publicar. Contenen errors que s'han de corregir.
 • Denegada: Fitxes anul·lades i que no es publicaran, cada usuari pot veure quines han estat les seves fitxes denegades.
 • Publicada: Fitxes publicades, tots els usuaris poden veure quines de les seves fitxes estan publicades. 
- Id del recurs: Cada fitxa rep un identificador que l'identifica unívocament en el catàleg del Merlí i respon a l'ordre de creació. Buscant sobre aquest camp obtindrem el registre que correspon a aquest identificador.
    
- Tïtol: Cerca sobre el camp títol qualsevol mot o frase. Se li poden aplicar els mateixos operadors de cerca que al cercador del Merlí i no es tenen en compte ni majúscules, ni minúscules ni els accents.

El resultat de la cerca realitzada apareix immediatament a sota de la barra de cerca i es poden visualitzar ordenats segons la seva data de creacióalfabèticament o el seu identificador.

Cerca avançada Si es vol realitzar una cerca més precisa es poden aplicar més filtres per recuperar les fitxes. Per accedir-hi cal clicar sobre la icona amb el símbol +.

Els camps sobre els que es pot afinar la cerca varien segons els tipus d'usuari, i són els següents: 

Tipus de suport: si és un recurs en suport físic (llibre, revista, CD, etc.) o si és un recurs al que només s'hi pot accedir en línia. En el cas dels catalogadors amb el perfil bàsic, aquest filtre està desactivat.

- Data del recurs: es pot indicar l'interval cronològic del recurs. Per triar la data cal fer-ho clicant sobre les dates del calendari desplegable.

- Unitat física on es troba: es pot triar la unitat a la que pertany el recurs. És un filtre que només és visible als catalogadors de recursos físics. 

Catalogat per: permet cercar els recursos segons el nom del catalogador, aquest camp apareix a tots els usuaris excepte a l'usuari catalogador amb el perfil bàsic.

Resum: Busca sobre el camp resum qualsevol mot o frase. Se li poden aplicar els mateixos operadors de cerca que al cercador de Merlí i no es tenen en compte ni majúscules, ni minúscules ni els accents.

2. Gestió i visualització de fitxes

A sota de la barra de cerca i ocupant la resta de la pantalla apareix el resultat de la cerca que correspon als criteris indicats en aquesta.


Els resultats es presenten en una llista d'entrades que ens mostra la següent informació, d'esquerra a dreta:- La icona de color vermell amb una L correspon a les fitxes de recursos en Línia i la icona de color gris amb una F correspon als recursos en suport Físic

- La identificació (id) de cada recurs

- El títol en color vermell i en negreta

- L'estat de les fitxes

El nom dels catalogadors que han realitzat alguna acció sobre la fitxa, en cursiva i separats per barres
 
- Icones que permeten realitzar diferents accions sobre la fitxa

Icones

Les icones que apareixen al costat dels recursos informen sobre el tipus d'accions que l'usuari pot realitzar segons l'estat del a fitxa i el tipus d'usuari.

 •   Mostra: S'accedeix a la visualització de la fitxa del recurs. Aquesta icona apareix a totes les fitxes i permet veure el contingut de la fitxa.
 •   Modifica: Dóna accés a l'edició de la fitxa i permet modificar el seu contingut. Aquesta icona apareix en les fitxes Pendents, En procés, Realitzades i en Traducció. 
 •  Publica: Permet accedir a la visualització de la fitxa, publicar-la, denegar-la o donar-la de baixa. Aquesta icona apareix en les fitxes Realitzades en el cas dels usuaris: Administrador, Autoadmin i Publicadors.
 •  Tradueix: Permet accedir a la pantalla de traducció. Apareix en les fitxes Publicades dels usuaris Traductors.
 •  Elimina: Elimina la fitxa.
 •  Fer disponible: Clicant sobre aquesta el recurs es vincula a la unitat de la que forma part el catalogador de recursos físics.
 •  Elimina la disponibilitat: Clicant sobre aquesta el recurs deixa automàticament d'estar disponible a la unitat a la que estava vinculada.
Comments