Descripció temàtica

La catalogació de Merlí permet definir la temàtica dels recursos a través de l'associació de paraules claus. Aquestes paraules provenen de dos fonts: el tesaurus ETB i els descriptors oberts.


El Tesaurus ETB i la descripció temàtica

El tesaurus és un llenguatge controlat d'indexació. Està format per un conjunt de mots que es relacionen entre ells de manera jeràrquica i formen el vocabulari d'un tema de forma ordenada. El tesaurus que fa servir Merlí és l'ETB (L’European Thesaure Browser) que conté una sèrie de descriptors distribuïts en 17 àrees del coneixement, dominis o microtesaurus, alguns dels quals tenen diverses subàrees. 

Què triar?

El tesaurus és l'eina que permet definir el recurs en diferents aspectes, en aquest cas és recomanable que els termes contemplin tres aspectes d'aquest: la perspectiva adoptada per l’autor en realitzar l’obra: ficció, informació, opinió..., la seva finalitat educativa: divulgació, entreteniment, obra de consulta, infantil, musical, assaig, crítica, ensenyament..., i aspectes formals del recurs, com ara el gènere literari.

La tria de descriptors del tesaurus també ha de contemplar la temàtica del recurs, la tria d'aquests és la que requereix una elaboració més acurada i per fer-ho cal plantejar-se que qualsevol usuari pot cercar informació pel descriptor triat i que, en cas de fer-ho, la resposta que rebi ha de ser l'adequada. 
Per fer una bona tria dels descriptors temàtics cal trobar els temes principals fent una tria selectiva i alhora exhaustiva. Només es seleccionaran els termes que en el document estiguin tractats de manera que interessi a l'usuari, no aquells que només es citin o no siguin d'interès. [+]

Aquests termes han de donar suport i ampliar la descripció curricular. Com que l'àmbit i la matèria ja es troben definits en la descripció curricular, no cal repetir el contingut amb les paraules clau, sino que ha d'ampliar i acotar la seva descripció. [+]

Com navegar pel tesaurus?

Per navegar pel tesaurus es pot fer de dues maneres: 
    Clicant sobre una àrea o subàrea es desplegarà tota la col·lecció de descriptors genèrics TG (o broader BT)  que li pertanyen i termes relacionats d’altres dominis TR. Si feu clic sobre un terme genèric, es desplegarà una col·lecció de termes específics TE (o narrower term NT). Per una millor navegació i comprensió del Tesaurus ETB podeu consultar el següent enllaç que permet navegar pels diferents microtesaurus.

    

    - Fer una cerca sobre els termes escrivint sobre la barra de cerca, en començar a escriure es desplegarà una relació de termes que contenen els caràcters escrits. Si algun és l'escaient, s'ha de fer un clic sobre el desplegable, seleccionar-lo i afegir-lo. Si voleu afinar més el resultat, feu un clic a "Mostra al tesaurus", s’obrirà una relació en la qual apareixen el seu terme genèric, els seus termes específics i els relacionats. Seleccioneu el que us interessi amb un clic sobre el signe "+" i apareixerà a la barra inferior.

Per afegir els termes cal clicar sobre el símbol "+" o sobre "Tria" en el cas de que el terme seleccionat es trobi a la barra de cerca.

Si es vol eliminar un terme dels seleccionats prèviament, s'ha de clicar sobre el símbol "x" situat al costat de cada paraula a la barra de descriptors seleccionats.


Cada fitxa s'ha de definir amb un mínim de quatre termes temàtics. Sabrem que es tracta de termes temàtics del tesaurus sempre que vagin acompanyats d'una "T" encerclada i es situïn en el camp de "descriptors tesaurus" una vegada seleccionats. Si es tracta de descriptors oberts, la "T" no apareixerà i es col·locaran en el camp de "descriptors oberts".

Descriptors oberts

En el cas que sigui convenient ampliar la indexació amb descriptors que no estan inclosos al vocabulari controlat del tesaurus i que siguin necessaris per definir el contingut del document, es poden afegir descriptors oberts. Per fer-ho, només cal escriure el nou terme i clicar sobre la paraula "Tria". Aquests nous termes es distingeixen dels termes del tesaurus perquè no tenen relació jeràrquica ni tenen lletra associada quan es despleguen les paraules a la barra de cerca de termes, com veiem en la següent imatge.


És recomanable que aquesta opció s'utilitzi especialment en noms propis, terminologia científica i neologismes. Sempre és millor que els descriptors  seleccionats pertanyin al tesaurus. 

Els nous termes lliures s'han d'escriure en català i han de ser noms o expressions nominals en singular, per tant, no poden ser verbs, adjectius o adverbis. Es poden escriure noms propis i topònims, tot i que figurin en el títol, però no el nom de l'autor, que figurarà en el camp "Autoria". En cas de dubte a l'hora d'escriure de forma correcta, cal consultar l’Enciclopèdia Catalana o el Termcat.

Un cop s'afegeix aquest descriptor, automàticament quedarà associat al tesaurus. Els termes no controlats s'ubiquen a la segona barra que es troba a la part inferior de la pantalla, sota l'enunciat: "Descriptors Oberts".

Comments