Descripció general

En aquesta pantalla es realitza la descripció general dels recursos. Es poden distingir dos apartats: 

  • Descripció del contingut: es troben els camps que descriuen el document a nivell semàntic, és a dir, què és i quin és el context en el que es pot desenvolupar. Es defineix en els següents camps: el resum, l'àmbit, el context, el marc, la contextualització i els tipus de relació amb altres recursos. 
  • Aspectes formals: defineixen les característiques tècniques del recurs a través dels següents camps: idiomes, format, durada i característiques

Resum

Un resum és un camp obligatori de text lliure la funció del quan és donar una idea de la utilitat d'un recurs més enllà de la descripció de les seves característiques formals i de contingut, per tal d'ajudar a l'usuari a decidir si el recurs li pot interessar.   
El camp resum ha de ser una descripció sintètica amb una extensió mínima de 100 caràcters i màxima de 2000. Al costat del quadre de text trobem un comptador de caràcters que facilitarà la redacció del resum. El resum és un dels camps més importants de la fitxa i per realitzar-ho correctament caldria tenir en compte les indicacions respecte a l'estil, els conceptes que han d'aparèixer i com s'ha de redactar, a més d'alguns exemples.

Àmbit

Camp que permet indicar a quin grup de la comunitat educativa està destinat el recurs. Els diferents grups són els següents:

    - Autors: Material que pot ser útil per a la creació de nous recursos educatius.
    - Tutoria: Recursos destinats a treballar en l'àmbit de la tutoria.
    - Alumnat: Recursos didàctics que tenen com a principal objectiu l'alumnat.
    - Direcció: Recursos que poden ser útils per a la direcció dels centres educatius.
    - Pares: Material didàctic útil per als pares de l'alumnat.
    - Professorat: Material didàctic que pot ser útil per al treball del professorat.
    - Altres: Recursos destinats a un grup que no sigui cap dels anteriors.

Un recurs pot tenir diferents àmbits d'aplicació, per això es permet triar més d'una opció.

Context

En aquest camp s'indica el context principal en el que es pot utilitzar aquest recurs educatiu.
En el cas del nivell educatiu, aquest ja vindrà determinat segons el que s'hagi triat en l'apartat Descripció Curricular i sempre ha de coincidir.
En el cas de l'àmbit d'aplicació s'ofereixen les següents opcions:

    Educació especial: Recursos adequats per a desenvolupar en el context de l'educació destinada a alumnes amb necessitats educatives especials
    Educació a distància: Recursos adients per a utilitzar en la modalitat educativa en la que els estudiants no necessiten assistir físicament a l'aula
    Educació d'adults: Recursos educatius destinats a que les persones adultes milloren la seva qualificació tècnica o professional
    Formació permanent: Recursos adients per al desenvolupament de la formació continuada a tots els nivells i etapes de la vida
    Biblioteca/Centre documentació: Recursos que es poden utilitzar tant a les col·leccions bibliogràfiques com a les instituciones que les creen i les posen en servei per satisfer les demandes dels usuaris
    Administració educativa: Recursos que poden ser útils per a l'administració educativa
    Política educativa: Recursos útils per a la realització de polítiques en el sistema  educatiu
    Altres: Recursos destinats a un grup que no sigui cap dels anteriors

Tipus de recurs

En aquest camp s'identifica quin és el tipus de recurs que s'està catalogant, cal escollir aquells que el descriguin. 
Els tipus de recursos són els següents:

    - Avaluació (tests i exàmens): Recursos que tenen com a objectiu l'avaluació de l'alumnat, ja sigui mitjançant exàmens o tests.
    - Exercitació (exercicis i jocs):Recursos que contenen exercicis o jocs per treballar una determinada matèria.
    - Recurs d'informació (vídeo, imatge, text, animacions, sons...): Recursos que contenen informació en suport audiovisual.
    - Glossari (diccionaris i vocabularis): Recursos que contenen un recull de paraules i conformen un glossari d'un tema determinat.
    - Guia (manuals i tutorials): Recursos que funcionen com a manuals o tutorials sobre un tema determinat.
    - Exploració (simulador i experiments): Recursos que proposen experiments o són simuladors d'accions.
    - Activitat oberta: Recursos que proposen una activitat oberta, de lliure interpretació.
    - Eina (editors i programes): Recursos que corresponen a programes informàtics o editors de continguts.


Marc

Defineix l'àmbit virtual en el que es troba el recurs, és a dir, si es troba a edu365, edu3, Alexandria, JClic, QuadernsVirtuals i Webquestes entre d'altres. Amb la informació d'aquest camp s'identifica fàcilment el context en el que s'engloba el recurs i ajuda a identificar-lo.


Contextualització

És un camp de text per aprofundir en la comprensió del recurs o per aportar suggeriments sobre les seves potencialitats educatives. El catalogador podrà presentar i destacar elements relatius al recurs i especificar dades descriptives. 


Tipus de relació

Camp que pemet establir connexions entre una fitxa d'un recurs amb una altra identificant quin tipus de vincle és i afegint l'identificador de la fitxa amb la que està relacionat.

    - És part de: el recurs forma part d'un conjunt més gran.
    - Té part de: el  recurs conté una part d'un altre recurs.

Després d'escollir una de les opcions anteriors, cal afegir el recurs amb el que està relacionat, afegint en el primer camp la identificació del recurs relacionat i seguidament apareixerà el títol que respon a la identificació marcada.Aquesta opció permet establir una relació de nivell inferior o de nivell superior entre el recurs que s’està catalogant i algun altre que ja estigui catalogat. [+]

Per exemple, una pàgina web amb diferents recursos, caldria catalogar-la com a un recurs, i cada recurs com a una unitat, que estarien relacionats com a part de la fitxa corresponent a la pàgina web (ex. un reportatge respecte d'una sèrie).

La relació s’ha d’establir indicant l’identificador del recurs relacionat. Aquesta dada s'ha d'escriure manualment teclejant els dígits del número de l'identificador.

Aspectes formals 

Idiomes

Camp obligatori que indica quin és l'idioma o idiomes del recurs. Es poden triar més d'un idioma al mateix temps.
 Format

Camp obligatori que permet definir quin és el format del recurs. Cal tenir present que un recurs pot tenir diferents formats, per exemple, els vídeos o els àudios poden estar en línea per tant, caldria triar el format d'àudio i el format HTML.


Durada

Aquest camp s'ha d'omplir només en el cas dels recursos audiovisuals i cal indicar la seva durada.        Característiques

Camp de text obert que apareix en la catalogació de fitxes de recursos físics, on consten les característiques físiques del recurs que fixen el seu format i en precisen les condicions i el context auxiliar de la seva utilització.

En el camp s’escriuran, en llenguatge natural, les característiques físiques que determinen la forma concreta del recurs, intentant una quantificació aproximada.

En el cas de documents escrits, es fan constar el número de pàgines, l’existència i el tipus d'il·lustracions, fotografies, taules, exercicis, estadístiques, bibliografia, índexs, edicions comentades... Si hi ha annexos, s'ha d'especificar de quin tipus o amb quina informació.

CA: Té 150 pàgines. Conté un annex amb una guia ràpida de referència.

CA: Té 112 pàgines amb il·lustracions en color. Conté annexos amb quadres estadístics de consum cultural de la joventut.

En els enregistraments audiovisuals es consignaran precisions sobre el suport: tipus de disc, format de la cinta, les característiques del so, la música i el color, si té dibuixos o animació...


Comments