Crèdits

En aquesta pantalla s'hi troben els camps que corresponen a la descripció dels crèdits de la fitxa. Hi ha dos tipus de crèdits:
  • Propis del recurs: fan referència a la seva autoria, a la seva producció, a la data de creació del mateix i a la seva llicència
  • Propis de la catalogació: donen informació sobre qui l'ha catalogatqui l'ha acceptat, i la seva versió.Crèdits del recursAutoria

Camp de text obert que conté el nom o els noms de les persones o entitats responsables de la creació del contingut intel·lectural o formatiu del recurs, o dels col·laboradors: compiladors, traductors, fotògrafs, il·lustradors, músics, intèrprets... 

El tipus de responsabilitat principal o autoria pot ser de persones o d'entitats. Segons de quin es tracti, s'utilitzen diferents paràmetres per a fer les referències. [+]

  • En el cas de persones, el format d'aquest camp és el següent: cognoms, nom. No es fa servir la conjunció "i" entre cognoms, excepte en els casos clarament consagrats per l'ús, i s'escriurà el nom propi evitant sobrenoms o abreviacions i de forma desplegada. 

                Forma correcta: Pérez Martín, José; 
                                        Sagarra Valls, Maria de

               Formes incorrectes: José Perez, Pérez, Pepe; Pérez Marín, P....
                                             de Sagarra Valls, Maria

Quan un document tingui més d'un autor, s'especifiquen separats per punt i coma (;) fins a un màxim de tres, segons ordre d'aparició al document, seguits de: [et al.]
    
      AU: Nogué, Anna; Plana, Montse; Puig, Miquel; [et al.]

Els diversos tipus de participació en la producció d'una obra s'especifiquen amb notes entre claudàtors ([ ]), precedides de punt i coma (;).  Els autors principals s'escriuen al començament del camp, sense cap comentari especial. Les participacions secundàries s’escriuen a continuació, en ordre d'importància decreixent, especificant les funcions entre claudàtors. Només cal especificar les participacions secundàries en cas de que aquestes siguin importants

        AU: Ballester, Margarita; Tasis, Rafael; [presentació]; Levin, Leah; [il·lustracions]

  • En el cas d'entitats o institucions, quan en el document no hi consta l'autor, es consignarà el nom de l'organisme més concret i sense sigles.  
L’autoria d’un llibre editat per la Subdirecció General de Tecnologies de la Informació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya s’expressarà:

      AU: Subdirecció General de Tecnologies de la Informac

Si es considera convenient, es poden utilitzar abreviacions per a simplificar les referències.En les publicacions en format llibre, l'autoria s'extreu de la portada. No s'ha de confondre amb la coberta, la portada és la pàgina situada al principi de la publicació on figura la responsabilitat de l’obra, el títol, el subtítol (si en té) i el peu d’impremta (amb el nom de l’editorial) i també, tot i que són facultatius, el lloc i l’any d’edició. Generalment, hi figura igualment el logotip o la marca de l’editorial.

En el cas de les publicacions periòdiques, l'autor és l'entitat que assumeix la publicació o que consistueix l'òrgan informatiu o el nom de la persona directora de la publicació, sempre que hi figuri.

En els enregistraments audiovisuals, l’autor és la o les persones o entitats responsables de la creació del contingut intel·lectual o artístic o realitzador. S’hi poden incloure els guionistes, adaptadors, lletristes, il·lustradors, músics, intèrprets... 

Editorial/Productora

Camp de text obert obligatori que inclou el nom o noms de les persones, empreses o entitats responsables de la publicació, difusió, distribució, conservació, producció, realització i fabricació del recurs. Pot incloure la localitat de l'edició.


Aquest camp s’ha de completar encara que l’autor i l’editor siguin la mateixa entitat, és a dir, encara que s’hagi de repetir la informació consignada en el camp AU.

En el cas d'institucions, es consignarà l'organisme més ampli, sempre que pugui ser identificat clarament. 

    El llibre: Avaluació interna de centres. Educació secundària obligatòria. Exemples de prova. Matemàtiques; s’escriurà així:
    Editorial/Productora: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament 

Les paraules edicions o editorial no s’han d’escriure, excepte en el cas d'aquelles editorials que el seu nom inclogui la paraula Editorial o Edicions, com és el cas de l'editorial Edicions 62.

Les diverses informacions se separen amb punt i coma (;). Si es posa la localitat de l’edició, anirà tancada entre claudàtors ([ ]). S'escriurà de la següent manera: Segrià; [Lleida] o Columna; [Barcelona]

En el cas de les coedicions, s’escriuen les dues editorials separades amb punt i coma (;), per exemple: Edicions 62; La Caixa

Si no hi ha una responsabilitat explícita de l'edició, s'omple el camp amb l'abreviació [s.n.] (sine nomine ‘sense nom’). Si es considera convenient, es poden utilitzar altres abreviacions per a simplificar les referències.

Data de creació/publicació

Camp de text on s'ha d'indicar la data de creació o de publicació de la fitxa. El format ha de ser el següent: dia-mes-any. Clicant sobre el símbol "+" es desplega un calendari on es pot triar la data. Per defecte aquest camp s'omple automàticament amb la data actual.


En els recursos físics, llibres, dossiers, cd-àudio, cd-rom, dvd, és fàcil trobar la data de publicació. El més habitual és que hi consti només l’any d’edició; si més no hi consta l’any en el dipòsit legal.

En l’entorn de consulta públic de Merlí, la data de publicació es visualitza darrera de l’editorial i hi consten només les quatre xifres que fan referència a l’any.

En canvi en l’entorn de catalogació, quan redactem una fitxa, en l’apartat 5 Crèdits, es demana que hi fem constar la data de publicació en el format dia-mes-any (dd-mm-aaaa).

Per editar la data cal clicar el símbol "+" que hi ha al final del camp, en fer-ho es desplega un calendari on es pot triar la data. Per defecte, aquest camp s’omple automàticament amb la data actual.


Criteris per a complimentar el camp data de publicació dels recursos físics

Si en el recurs s’especifica la data de publicació amb dia, mes i any la farem constar:

• Exemple: Romanyà del Vallès, 14 d’abril de 1999. La data serà: 14-04-1999


Si al recurs hi figura el mes i l’any hi farem constar el dia 1 del mes i any que corresponen.

• Exemple: Editat a Lleida el març de 2005, la data a efectes de catalogació serà: 01-03-2005.


Si al recurs només hi consta l’any, farem constar l’1 de gener de l’any corresponent.

• Exemple: al recurs hi consta Dipòsit Legal B-2345-2010, el camp data de publicació serà: 01-01-2010.

 

Criteri per a complimentar el camp data de publicació dels recursos en línia

En els recursos en línia, es recomana seguir uns criteris anàlegs als que s’utilitzen per la data de publicació dels recursos físics. Cal intentar esbrinar com a mínim l’any de publicació del recurs, si això no és possible, s’indica la data de consulta del lloc web, aquesta data s’anomena data de consulta activa.


Llicència

En aquest camp s'ha de definir el tipus de llicència que té el recurs. Es poden triar entre els següents tipus de llicència:

- CC: Reconeixement (by): Es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, la generació i la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.
- CC: Reconeixement - NoComercial (by-nc): Es permet la generació d'obres derivades sempre que no se'n faci un ús comercial. Tampoc no es pot utilitzar l'obra original amb finalitats comercials.
- CC: Reconeixement - NoComercial  SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.
- CC: Reconeixement - SenseObraDerivada (by-nd): Es permet l'ús comercial de l'obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
- CC: Reconeixement - CompartirIgual (by-sa): Es permet l'ús comercial de l'obra però no la generació d'obres derivades.
- CC: Reconeixement - NoComercial CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.
- ©Copyright. Tots els drets reservats
El programari, web, document, textos, imatges, components d'àudio i vídeo etc., en endavant (CONTINGUTS) són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. 
- Domini públic: 
En aquesta obra de Domini Públic han expirat els drets d'autor de caràcter patrimonial, qualsevol persona pot emprar, copiar, redistribuir, crear versions derivades respectant els drets morals de l'autoria que han estat recollits a l'article 6 bis del Conveni de Berna, on es garanteix el reconeixement explícit de l'autoria i el respecte els drets morals dels esmentats autors acollint-se a  l'article 339 del Codi Civil Espanyol.
- Edu3: La informació i els continguts que es difonen en el portal són de la Generalitat de Catalunya, de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial Decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i resulten igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp. Només està autoritzat l'ús de la informació amb finalitats docents o per a ús personal, per tant, queda prohibida la comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb continguts de la pàgina.
- Tots els drets reservats (copyright) El programari, web, document, textos, imatges, components d'àudio i vídeo etc., en endavant (CONTINGUTS) són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.


Descripció dels drets

Camp de text que descriu els tipus de drets que es reconeix la llicència. Aquest camp s'auto-emplena segons la llicència que es seleccioni.


Cost

Cal triar una de les dues opcions, segons el recurs catalogat sigui d'accés gratuït o de pagament.Crèdits de la catalogacióEstat

Aquest camp descriu la història i l'estat actual del recurs, és a dir, si és una fitxa que es troba en:

    Pendent: no està publicada, conté informació però la fitxa no està completa.
    En procés: està en procés de creació.
    - Realitzada: fitxa finalitzada però que encara no s'ha validat, i per tant, no s'ha publicat.
    Retornada: la fitxa ha estat retornada al catalogador perquè no és correcta la seva catalogació.
    Denegada: Fitxa denegada i per tant, no vàlida dins del catàleg.
    Publicada: Fitxa completada i correcta, i per tant, publicada.

Catalogat per

Apareix l'identificador del catalogador que ha realitzat la fitxa, i al costat la data en què s'ha creat.

Revisat per

Apareix l'identificador del catalogador que ha revisat la fitxa, i al costat, la data en què s'ha creat.

Versió

Camp on s'ha d'indicar la versió del recurs.

Publicació a AGREGA

És una opció que properament permetrà publicar en el catàleg general AGREGA a determinats perfils d'usuari.
Comments