GUIA DIDÀCTICA

 Aquesta WebQuest està adreçada a l'alumnat de 6è.
 Està pensada per a l'àrea de Coneixement del Medi. El medi social.
 I també es tenen en compte aspectes molt lligats a les competències bàsiques TIC.
 
CONEIXEMENTS PREVIS.
 
Pel que fa a lùs de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), s'ha de partir d'una destresa elemental en:
- maneig de processador de textos (Word) i
- maneig d'internet.
 
Respecte d'altres habilitats (captura d'imatges, creació de carpetes, descarregar i desar informació, insertar imatges al document...), els alumnes que ja les tinguen podran fer les activitats de manera més àgil i els altres les podran adquirir en el decurs de les activitats.
 
 
OBJECTIUS :
 
- Saber que és la Unió Europea i quins estats la formen.
- Identificar les institucions de la Unió Europea.
- Conèixer els valors i símbols que compartim tots els ciutadans de la Unió europea.
- Utilitzar habilitats de planificació del treball.
- Conèixer destreses de les competències bàsiques TIC.
- Utilitzar habilitats per a la recollida i tractament de la informació.
- Cooperar i col.laborar el treball en grup.
- Utilitzar Internet com a font de recerca d'informació.
- Seleccionar i organitzar la informació des de diferents webs.
- Exposar oralment el teball amb ordre i claredat.
 
 
ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES, RECURSOS I TEMPORITZACIÓ
 
Aquesta WebQuest està dissenyada perquè l'alumnat treballi en grups de quatre. Cadascú amb el seu rol corresponent.
Cal disposar d'una aula d'informàtica amb un ordinador per cada quatre alumnes. Que hi hagi connexió a Internet i una impressora.
 
Està pensada per desenvolupar-la en 8 sessions de 50 minuts. Variant el nombre de sessions segons el ritme de treball i la durada de les exposicions.
 
 
AVALUACIÓ
 
L'avaluació es fa per mitjà de les rúbriques de l'apartat d'avaluació i a partir de l'observació que realitzarà el/la mestre/a de tot el procés.