Coeduca't

El departament d'educació engega el programa de Coeducació i perspectiva de gènere "Coeduca't" amb un enfoc interdisciplinari.

L'objectiu d'aquest programa és ajudar els centres a treballar aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa. El programa compta amb el suport de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, universitats i diverses entitats expertes i de referència. Com a documents de referència que té en compte cal citar les orientacions de la UNESCO i de l'OMS, un marc que funciona en molts altres països.

El Departament posarà a disposició dels centres criteris i materials que han de servir d'ajuda als docents per incorporar aquests aspectes als diferents àmbits del currículum, a les sessions de tutoria —tant individual com grupal— i a les qüestions generals d'organització del centre, com les festes, les sortides o les activitats de migdia i extraescolars. El programa també inclourà recursos per compartir i treballar conjuntament amb les famílies. El Departament obrirà properament una convocatòria específica perquè tots els centres que ho desitgin es puguin acollir al programa.

"Coeduca't" està adreçat a totes les etapes educatives tenint en compte les característiques, necessitats i edat dels alumnes de cadascuna d'elles. A nivell curricular incidirà en diversos aspectes: a l'educació infantil, en les situacions quotidianes, els jocs i joguines, el llenguatge, els contes, les cançons, les imatges...; a primària, entre d'altres, cal desenvolupar les habilitats personals i socials des del treball per projectes, el llenguatge, l'aprenentatge basat en el joc, o en l'ús de les xarxes socials i de la tecnologia, a més de l'autoconeixement, la identitat personal i l'autoestima; a l'ESO, serà necessari impulsar l'educació emocional i la reflexió ètica, mitjançant, per exemple, l'aprenentatge basat en situacions-problema, l'estudi de casos, la resolució de conflictes, l'assertivitat o l'ús de les xarxes socials.

D'aquesta manera, es vol preparar les noies i els nois per a la vida afectiva i sexual fonamentada en la igualtat de gènere i els drets humans, i col·laborar en la construcció d'un model integral de persona, sense estereotips sexistes.

Aquesta perspectiva s'ha d'incorporar al projecte de direcció, al projecte educatiu de centre i a l'aula. Es donarà impuls al fet que tots els centres tinguin una persona de referència per a això i es treballarà estretament amb ella des dels serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona amb la implicació de la Inspecció d'Educació. Així mateix, es durà a terme una formació específica per al professorat, que tindrà en compte tant la formació permanent com la formació inicial que reben els futurs docents a les universitats.

L'objectiu final del programa és que, després de tres fases, el curs 2021-2022, tots els centres educatius de Catalunya incorporin de forma explícita, en el seu Projecte Educatiu de Centre, aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat.

http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/informacio_coeducat_junta_directores_i_directors_.pdf

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=g_nLjCET8QI