ESCOLA BELLAPART

  (Sistemes Augmentatius de la Comunicació)

 SAC: Sistemes Augmentatius de la Comunicació

 Presentació dels SAC

Els SAC reuneixen tots els sistemes no vocals de comunicació que poden permetre l’expressió, facilitar la comprensió i ser un recurs per a aquelles persones que, per un motiu o un altre, no poden expressar-se oralment bé sigui de forma temporal o permanent.

Es basen en la representació multisensorial del concepte del llenguatge: pretenen “fer visible el llenguatge”. Inclouen ajuts tècnics, codis manuals o pictogràfics, llenguatge corporal, expressió facial, mirada... Poden incloure també el llenguatge escrit.

 Els sistemes augmentatius a l'escola

A l’escola, s’està utilitzant des de fa temps el sistema de símbols pictogràfics lineals (pictogrames anomenats SPC).

L’SPC és un sistema creat per Mayer Johnson (1981) que es val de dibuixos senzills que representen persones, coses, accions i conceptes més habituals de la vida quotidiana. Cada símbol inclou, per escrit, el concepte que representa per facilitar-ne la comprensió.
Hem hagut de fer moltes adaptacions, des que vam començar a utilitzar-ho, per cobrir les necessitats dels alumnes.

Actualment, al centre l’SPC es continua utilitzant:
  • Per a informar i anomenar els diferents espais: Cada espai està retolat de forma molt clara, amb el símbol de l’SPC que li correspon. Alguns s’han hagut de crear nous i d’altres adaptar-los a les necessitats i activitats que es fan a l’escola.
  • Com a sistema perquè els alumnes estiguin informats de les activitats, tallers, etc. que es faran al llarg del dia: en grup o de forma individual cada alumne fa l’horari de les activitats que farà. Això l'ajuda a estar informat del que farà al llarg del dia, al mateix temps que li proporciona autonomia i metodologia de treball.
  • Com a eina a l’aprenentatge de les diferents àrees: els símbols de l’SPC s’utilitzen per a estimular la lectura global en aquells alumnes que presenten dificultats en l’adquisició de la lecto-escriptura. 
  • Com a sistema d’avaluació: els símbols de l’SPC ajuden a valorar la comprensió global i específica en aquells alumnes que presenten dificultats en l’expressió oral però tenen bona comprensió. 
  • Com a reforç al vocabulari específic: s’utilitza en les diferents activitats que es fan a l’escola. 
  • Per conèixer les rutines diàries: es fa servir com un element que ajudarà i facilitarà el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge. 
  • Llibretes de comunicació individuals per als alumnes amb importants dificultats comunicatives: aquestes llibretes estan adaptades a les necessitats dels alumnes i faciliten la comunicació amb l’entorn escolar i familiar. Estan confegides amb símbols i fotografies.

 Ús dels SAC a les etapes i especialitats

 Etapa d'infantil

Us expliquem un conte adaptat amb SPC.

Conte: Els músics de Bremem

Conte: Com mola la teva escombra

 Etapa de primària

Presentem  un exemple de com treballem el calendari  i un dels poemes que hem après aquest curs.

Calendari

Poema del Cos

 Etapa secundària

Us mostrem un  dels models de  full de comanda que les aules emplenen per tal que els alumnes d'aquesta etapa, responsables del servei de botigueta, dispensin el material fungible sol·licitat.

Full de comanda botigueta

 Especialistes

Els diferents especialistes (música, educació física, estimulació, art, fisioterapia i logopedia) de l'escola, també utilitzen l'SPC durant les seves sessions i a l'hora de preparar els materials que empren en les seves classes.

A continuació, us presentem un exemple de com es treballa una cançó a l'aula de música.

 Conclusions

 Valoracions

Fa més de 20 anys que fem ús d'aquest sistema com a suport a la comunicació i als aprenentatges, fent les adaptacions i creant els símbols que considerem més adaptats a les necessitats dels nostres alumnes, amb l’objectiu final que els utilitzin per interaccionar amb el seu entorn més immediat de la forma més autònoma possible, i per tant permetre la seva independència i autonomia, així com possibilitar un millor accés al currículum.

Valorem molt positivament el seu ús per part de la comunitat educativa així com el seu gran arrelament.