Projecte de Qualitat

qualitat
Introducció

El Programa d’Assegurament de la Qualitat forma part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua que impulsa la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El Projecte de Qualitat i Millora Contínua per a la millora de la qualitat dels centres educatius està regulat per l’Ordre EDU/432/2006, de 30 d'agost i les corresponents resolucions anuals.

El Projecte té com a referència la recomanació que estableix el Marc de Referència Europeu aprovada per el Parlament Europeu i el Consell, de 18 de juny de 2009 i el Reial Decret 1147/2011, de 30 de juliol, d’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu on s’estableix el Marc de Referència de la Garantia de la Qualitat en la Formació Professional del Sistema Educatiu.

Aquest projecte es desenvolupa a través de cursos i seminaris específics, de jornades d’intercanvi d’experiències i, sobretot, de l’agrupació dels centres en xarxes de treball, organitzades en nivells, amb l’objectiu de donar-se suport mútuament i compartir experiències, metodologies i noves eines de gestió i millora.

El Programa d’Assegurament de la Qualitat té com a finalitat millorar els resultats educatius i la cohesió social en els centres educatius, així com garantir la confiança dels grups d’interès, mitjançant la implantació de sistemes de gestió de la qualitat en base a la norma ISO 9001.


Missió, visió i valors

Missió

En relació als centres:

Ajudar i donar suport als centres educatius de Catalunya que imparteixen ensenyaments professionals a definir, implantar i millorar el seu propi sistema de gestió basat en la norma ISO 9001. Això suposa per als centres orientar-se a:

1) L’aplicació de la millora contínua en totes les activitats del centre.

2) La satisfacció d’aquells que reben o utilitzen, directament o indirecta, els serveis que el centre ofereix: alumnat, famílies, empreses, centres superiors i a l’entorn social en general.

3) La satisfacció de l’equip humà que hi treballa i, avançar cap a l’excel·lència en els seus resultats

En relació a les persones:

1) Crear un entorn de treball participatiu i motivador que faciliti la seva implicació de manera que s’afavoreixi el desenvolupament i la millora de la seva professionalitat.

Visió

Aconseguir que el Programa d’Assegurament de la Qualitat sigui reconegut i valorat per la comunitat educativa com un instrument important per als centres d’ensenyament per assolir la millora dels resultats educatius, la cohesió social i la confiança dels seus grups d’interès.

Valors

Els valors que treballem per assolir la missió i visió del programa són:
- L’aprenentatge entre igual com a metodologia de treball
- Lideratge com a compromís per assolir els objectius
- Orientació als grups d'interès
- Gestió per processos i fets
- Desenvolupament i implicació de les persones
- Desenvolupament d'aliances
- Aprenentatge, innovació i millora continuada
- Responsabilitat social
- Orientació a resultats
- Treball cooperatiu i treball en equip
- Compartir i aprendre dels millors
- Respecte als diferents ritmes de treball.
Comments