08026130 Escola La Roureda


1. Títol de l’aportació: 

Aprenentatge cooperatiu entre iguals

2. Descripció del que ofereixo: 

Un dels objectius prioritaris del Projecte de Direcció és el d’afavorir escenaris en els quals l’equip docent podem compartir metodologies per a implementar l’aprenentatge cooperatiu a les aules del nostre centre. Amb aquesta finalitat hem anat creant espais per a la potenciació de la reflexió compartida en referència a les estratègies d'intervenció d’aprenentatge cooperatiu i estem duent a terme una formació en metodologies d’aprenentatge cooperatiu per assolir les competències necessàries per exercir la funció docent, amb implicació de tots els agents educatius, per a millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat, des dels trets definitoris del nostre centre educatiu.

Però l'estratègia metodològica que més efectiva ens està resultant és el reforç intercicle (2 docents a l'aula) que estem implementant i que permet un aprenentatge entre iguals des de la pràctica pedagògica amb l'alumnat. L'aprenentatge cooperatiu és el model pedagògic singular del nostre centre ja que l'equip docent està convençut que aquesta organització cooperativa de les activitats d'aprenentatge millora substancialment l'èxit escolar de l'alumnat. Aquesta estructura cooperativa d'aprenentatge incideix en els àmbits d'intervenció de la cohesió de grup i del treball en equip com a recurs i com a contingut d'aprenentatge. Disposem de grups base heterogenis de temporalitat trimestral a les aules amb diferents rols de responsabilitat amb els quals dissenyem les bases d'orientació dels diferents processos d'aprenentatge i les rúbriques d'avaluació compartides. Aquesta metodologia de treball permet millorar l'acceptació de les diferències entre tots els alumnes i modificar les relacions interpersonals en quantitat i qualitat, aportant noves possibilitats als docents i permetent una millor atenció personalitzada dels alumnes.

3. Descriptors:

Aprenentatge cooperatiu, aprenentatge entre iguals.

4. Dades de contacte:

Sandra Gallardo i Mercè Mas.Tel. 937714852 i mail: a8026130@xtec.cat