08043671 Institut El Palau


1. Títol de l’aportació:

La Comunicació: Una eina per a la millora!

2. Descripció del que ofereixo: 

Una de les prioritats del centre és potenciar la comunicació amb les famílies, traslladant-los de forma sistemàtica la informació diària sobre els seus fills. Per aquest motiu, hem creat un sistema de comunicació que permet centralitzar totes les dades del nostre alumnat (absències, retards, amonestacions, observacions actitudinals d’aula...). Aquestes dades les afegeix el professorat des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet. D’aquesta manera, cada hora de classe, des de l’ordinador portàtil del professor/a, des de la PDI de l’aula o des de qualsevol ordinador dels departaments pedagògics / sala de professorat, es procedeix al control d’assistència i s’enregistren les observacions actitudinals d’aula que es consideren oportunes (control de deures, manca de material, actitud inadequada...).

A partir de la centralització de la informació, des del mateix aplicatiu, hem generat un canal de comunicació digital basat en tres aspectes:
- Comunicació immediata: diàriament, es comuniquen les incidències més rellevants mitjançant missatges de text al telèfon mòbil de la família (Les absències dels alumnes, els retards, les amonestacions...)
- Comunicació periòdica: setmanalment, s’envia, mitjançant correu electrònic, un Informe setmanal d’Incidències amb tots els ítems introduïts al sistema.
- Comunicació fluïda: en qualsevol moment, la família te accés a les dades dels seu fill/a mitjançant una clau d’accés a l’aplicatiu. Des d’aquesta plataforma, les famílies poden tenir informació referent a l’evolució del seu fill/a, justificar absències, comunicar-se amb el tutor o la Direcció del centre, afegir una Queixa o Suggeriment en el sistema de gestió de la Qualitat...

Per altra banda, a part de la comunicació amb les famílies, estem centralitzant en aquest aplicatiu una bona part de la gestió del centre. Aspectes tan complexos com la gestió de la documentació, el manual d’indicadors del Pla d’Autonomia, el registre i seguiment de certificats sol·licitats a Secretaria, l’assignació d’optatives, Treballs de Recerca, seguiment tutorial i psicopedagògic de l’alumnat ... ja estan incorporats i en funcionament.

3. Descriptors:

Família, Gestió, Escola.

4. Via de contacte i disponibilitat per a visites:

Mitjançant mail a8043671@xtec.cat, persona de contacte Jose Luis Acedo Morales (Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat).