Zona Marina‎ > ‎Castelldefels‎ > ‎

08043310 Escola Edumar

1. Títol de l’aportació: 

L’espai USEE dins l’escola inclusiva.

2. Descripció del que ofereixo: 

L’escola Edumar és una escola inclusiva, acollidora, integradora de totes les diversitats que pretén facilitar la inclusió real dels alumnes a l’aula ordinària.

Alguns dels trets diferenciadors són:

-Fomentar la participació de les famílies a l’escola a partir de diferents activitats al llarg del curs.

 -Focalitzar-se en una educació integral de l’alumne.

- Fer èmfasi en aspectes culturals com a font de motivació i cohesió.

- Potenciar les innovacions metodològiques i tecnològiques que afavoreixen la motivació dels alumnes.

 El centre compta amb una USEE (Unitat de suport a l’educació especial) amb diferents professionals: tutora USEE i educadora. Aquests professionals estan coordinats amb la resta de personal del centre tant intern com extern: mestra d’educació especial, tutores, vetlladora, EAP. Tots formen l’equip d’educació especial.

Els professionals assignats a aquestes unitats han de prioritzar l’elaboració de materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquest alumnat en les activitats generals del grup coordinadament amb el professorat del grup ordinari i l’acompanyament, quan calgui, d’aquests alumnes en les activitats a l’aula ordinària, col·laborant en el procés educatiu de l’alumnat.

Així mateix, desenvoluparan activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els alumnes ho requereixin.

 Actualment, tenim alumnes amb trastorns greus i permanents repartits des d’I3 fins 4t, de diferent tipologies, (TGD, TEA, síndromes específics,...). Cada alumne té un pla individualitzat que es revisa dos cops l’any, el seu horari s’adapta a les seves necessitats dintre de les possibilitats del centre.

Tot l’alumnat de la USEE ha estat matriculat amb un dictamen d’escolarització.

 La dotació de la USEE a l’escola ha permès un procés de reflexió i conscienciació de tot el claustre respecte la inclusió real i l’atenció dels alumnes amb trastorns greus i permanents. És un procés que continua enriquint-se amb l’aprenentatge diari de les necessitats i oportunitats que ens ofereixen aquests alumnes i que tants mestres, nens/es com tot el personal de la comunitat educativa ens fa créixer conjuntament


3. Descriptors: 

Eines TAC, Plans Individualitzats, material i horaris adaptats, itineraris curriculars alternatius, grups reduïts, coordinacions interprofessionals.

4. Via de contacte i disponibilitat per a visites: 

a8043310@xtec.cat

Telèfon: 936650981

Comments