EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA SECUNDÀRIA (ESO)
Informació general

Ensenyament: Educació secundària obligatòria

Titulació: Graduat/ada en ESO

Sistema: LOE
      
Descripció: Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16. 
Preinscripció i matrícula
Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament. 
Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat.  

Marc horari
El centre ha iniciat el procediment per sol·licitar la jornada continuada amb el que es modificarà el marc horari establert actualment. El marc horari és de 8:00 fins a les 14:30, de dilluns a divendres (aprovada pel Consell Escolar i acceptada del Departament d'Ensenyament).
 

Matèries

Segons el curs escolar (1r, 2n i 3r d'ESO), les matèries tenen la següent distribució mitjana d'hores setmanals:

Matèries 1r 2n 3r
Llengua catalana i literatura 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3
Llengua estrangera (anglès) 3 4 3
Matemàtiques 3 4 4
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3 - 2
Ciències de la naturalesa: física i química - 3 2
Ciències socials: geografia i història 3 3 3
Educació física 2 2 2
Música 2 2 -
Educació visual i plàstica 2 - 2
Tecnologia 2 2 2
Religió o Cultura i valors ètics 1 1 1
Tutoria 2 1 1
Matèries optatives 2 2 2
Treball de síntesi 1* 1* 1*
Servei comunitari - - 1**
Total setmanal 30 30 30

*Sense assignació horària
**El servei comunitari es realitzarà a tercer o quart curs i tampoc té assignació horària


Matèries optatives de 1r d'ESO
A 1r d’ESO no hi ha matèries optatives. Tot l’alumnat fa tècniques d’estudi i activitats de reforç de Competències Bàsiques en grup desdoblat amb el tutor i el cotutor.

Matèries optatives
Les optatives a tenen una durada trimestral.

L'alumnat de primer curs d'ESO cursa, durant els tres trimestres del curs la matèria optativa Hàbits i tècniques d'estudi.

Les matèries optatives de segon curs i tercer curs d'ESO són:
  • Segona llengua estrangera Francès
  • Competències bàsiques de l'àrea científica i matemàtica
  • Iniciació a la cultura i tradició grega i llatina
  • Reforç anglès
  • Suport àmbit lingüístic català
  • Suport àmbit lingüístic castellà
  • Orientació educativa
  • Emprenedoria
La Segona llengua estrangera Francès s’inicia durant el 1r trimestre de 2n d’ESO. Continua durant tot el 3r i 4t d’ESO. Per accedir a aquesta optativa és necessari que l’alumnat tingui uns bons resultats acadèmics a la resta de llengües comunes.

El número, els continuts i la frequència de les matèries optatives pot canviar en funció de les necessitats educatives i la disponibilitat del professorat.

Matèries de 4t d'ESO
Al 4t curs d'ESO els vostres fills tindran unes matèries comunes, que seran les mateixes per a tots, i unes altres d'optatives, és a dir, que podran escollir entre unes quantes. 
El centre informarà i orientarà els vostres fills perquè l'elecció de matèries optatives específiques els pugui ser útil en la seva trajectòria acadèmica o estudis posteriors. 
L’assignació horària setmanal de caràcter general de les matèries de quart curs de l’educació secundaria obligatòria és la següent:

Matèries comunes Hores
Llengua catalana i literatura 3
Llengua castellana i literatura 3
Llengua estrangera (anglès) 3
Matemàtiques 4
Ciències socials: geografia i història 3
Servei comunitari 1**
Educació física 2
Projecte de recerca 1*
Religió o Cultura i valors ètics 1
Tutoria 1
Matèries optatives 10
Total setmanal hola 30


*Sense assignació horària
**El servei comunitari es realitzarà a tercer o quart curs i tampoc té assignació horària


Lassignació horària setmanal de les matèries optatives l'oferta de quart curs de leducació secundaria obligatòria pot ser:

Matèries optatives Hores
Biologia i geologia 3
Física i química 3
Llatí 3
Economia 3
Ciències aplicades a l'activitat professional 3
Emprenedoria 3
Tecnologia 3
Tecnologies de la informació i la comunicació (informàtica) Assignació lectiva mínima: 2
Segona llengua estrangera Francès Assignació lectiva mínima: 2
Educació visual i plàstica Assignació lectiva mínima: 2
Filosofia Assignació lectiva mínima: 2
Música Assignació lectiva mínima: 2
Arts escèniques i dansa Assignació lectiva mínima: 2
Cultura científica Assignació lectiva mínima: 2
Cultura clàssica Assignació lectiva mínima: 2
Física i química i ciències aplicades 4
Biologia i geologia i ciències aplicades 4
Economia i emprenedoria 4
Tecnologia i tecnologies de la informació i la comunicació 3


Cada alumne ha de cursar un mínim de 3 matèries optatives i un màxim de 5, amb el benentès que l’assignació horària d’aquesta franja està limitada a un màxim de 10 hores

El centre determinarà l’oferta de matèries optatives de quart curs i els itineraris que consideri més adequats per a l’orientació delseualumnes.

Normativa legal
DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

Continuïtat
L’alumnat que obté el títol de graduat o graduada en ESO pot accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional