CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Nom: Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Titulació: Tècnic/a

Àmbit:Tecnologies de la informació

Família professional: Informàtica i comunicacions

Més informació: FP Institut MVM


Descripció 
Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils, serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries. 
Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics
Aquest estudi substitueix el cicle Explotació de sistemes informàtics
Requisits d'accés
Per cursar el cicle formatiu de grau mitjà cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o titulació superior. 
També s'hi pot accedir:
 • si s'ha superat la prova d'accés corresponent o se n'està exempt (per poder fer la prova d'accés s'ha de tenir com a mínim 17 anys o complir-los l'any en què es fa),
 • si s'ha superat el curs de formació específica per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà o,
 • si s'han superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial.
Documentació identificativa
 • Original i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Si l'alumne o l'alumne està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família, si l’alumne/a és menor d’edat.
 • Original i fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres, si l’alumne/a és menor d’edat.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE de l'alumne o alumna.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o alumna.
Documentació acadèmica
 • Certificat de la qualificació mitjana obtinguda a l’ESO o altres estudis que en permetin l’accés als cicles formatius o nota de la prova d’accés. Si encara cursa els estudis de l’ESO, certificat de la nota mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats.
Criteri de prioritat per a l'assignació de les places
 • Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:
  • Graduat en educació secundària obligatòria; reserva del 60%.
  • PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.
  • Prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d'accés o n'han quedat exempts accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.
Normativa
Decret 193/2013, de 9 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes

Continuïtat acadèmica
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir: al batxillerat o a un cicle de grau superior.
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Titulació: Tècnic/a superior

Àmbit: Tecnologies de la informació

Família professional: Informàtica i comunicacions

Més informació: FP Institut MVMDescripció 
Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts
Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Titulació: Tècnic/a superior

Àmbit: Tecnologies de la informació

Família professional: Informàtica i comunicacions

Més informació: FP Institut MVM


Descripció 
Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d'infraestructures comunes de telecomunicacions.
Tenen una durada de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Administració de sistemes informàtics.

Requisits d'accés
Per cursar els cicles formatius de grau cal tenir el títol de batxiller (o equivalent a efectes acadèmics). També tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
 • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS) d'acord amb l'opció cursada,
 • haver superat COU o el preuniversitari o una  titulació universitària, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, 
 • a partir de l'any que es compleixen els 19 anys, també s'hi pot accedir mitjançant una prova d'accés, o si se n'està exempt.
Documentació identificativa
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE de l'alumne o alumna.
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne o alumna.
Documentació acadèmica
 • Certificació acadèmica de la qualificació de la prova d'accés o CAS o de les qualificacions obtingudes al batxillerat o estudis equivalents o a altres estudis que en permeten l'accés o, si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE.
Criteri de prioritat per a l'assignació de places
 • Segons la via d'accés a aquests ensenyaments s'apliquen els criteris de prioritat i es fan les reserves de places següents:
  • Batxillerat o estudis equivalents; reserva del 60%.
  • Títol de tècnic i formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior; reserva del 20%. Es considera formació relacionada:
   • el curs de formació específic d'accés a cicles de grau superior (CAS),
   • el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior,
   • la formació per a les proves d'accés i
   • el curs de preparació per a les proves d'accés.
  • Prova d'accés o exempció total de la prova o tenir altres titulacions que en permeten l'accés; reserva del 20%. 
 • Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.
 • Finalitzat aquest procés, si hi ha places vacants s'assignen a les persones amb títol de tècnic de grau mitjà que no acrediten la superació de cap de les formacions relacionades amb l'accés a cicles de grau superior ni la prova d'accés. 
Normativa
Decret 197/2013, de 23 de juliol pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’Administració de sistemes informàtics en xarxa

Continuïtat acadèmica
Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.
Les universitats catalanes validen com a assignatures ja cursades els crèdits que s'han determinat en els diferents acords de reconeixement entre cicles formatius de grau superior i estudis universitaris. Perquè s'apliqui aquesta disminució de la càrrega lectiva, cal presentar a la secretaria del centre universitari el certificat acreditatiu d'haver superat el cicle formatiu.
Podeu consultar-ho en aquesta pàgina web.