BATXILLERAT
https://b14fcaec-a-c9e90866-s-sites.googlegroups.com/a/xtec.cat/institutmvm/batxillerat/BATX.jpg?attachauth=ANoY7cpjrj4Rj8-_fKlj-AeRLGQKFbZxlnCpE4EEz_LsP9HeqDVf_GF8DaS91PNhA6UOrB0z2OBnCinQVJWSvvYUJMSNTUroVe7ioP7EDICa5eVHuyqLo5glUW5VZIX_fQymgcDGX8sEdJhVAd55e_VweX0jfhjVoIkBjisomL3mrMCUCZ5PYAOUS2ja_3MzpyX3WCgK029iZBho1WfKQs_26_1QWTOXwg%3D%3D&attredirects=0 Informació general

Ensenyament: Educació secundària post-obligatòria

Titulació: Títol de batxiller

Sistema: LOE

Descripció: El batxillerat té dos cursos acadèmics. Es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys.
Vies d'accés
Pot accedir als estudis de batxillerat, en qualsevol de les seves modalitats, l’alumnat que estigui en possessió del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.
Així mateix, hi pot accedir l’alumnat que hagi obtingut qualsevol dels títols de tècnic/a a què fan referència els articles 44.1, 53.2 i 65.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en les condicions que estableix aquesta Llei.

Preinscripció i matrícula
Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament. Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l'admissió en un centre determinat.

Matèries
Hi ha quatre tipus de matèries:
 • matèries comunes, que ha de cursar tot l'alumnat, amb independència de la modalitat de Batxillerat escollida
Matèries comunes
1r curs 2n curs
Llengua i Literatura Catalana 2 h 2 h
Llengua i Literatura Castellana 2 h 2 h
Llengua Estrangera: Anglès
3 h 3 h
Educació Física 2 h -
Filosofia
2 h -
Ciències per al món contemporani (cultura científica) 2 h -
Història de la filosofia - 3 h
Història - 3 h
Tutoria 1 h 1 h
 • matèries comunes d'opció, dins del ventall de matèries comunes, es manté l'obligatorietat de cursar una assignatura de modalitat en cadascuna de les quatre vies:
  • Matemàtiques, si s'opta per l'opció de Ciències i Tecnologia
  • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials si s'escull l'itinerari de Ciències Socials
  • Llatí si es tria l'itinerari d'Humanitats
Matèries comunes d'opció
1r curs 2n curs
Matemàtiques 4 h 4 h
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 4 h 4 h
Llatí 4 h 4 h
 • matèries específiques.
Matèries específiques
1r curs 2n curs
Física 4 h 4 h
Economia 2 h -
Psicologia 2 h -
Segona Llengua Estrangera: Francès
2 h -
Ciències de la Terra
2 h -
Religió 2 h -
Geografia
-
4 h
 • matèries de modalitat
 • El batxillerat s’organitza en dos modalitats que són Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials:
  • La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.La modalitat de ciències i tecnologia inclou diversos itineraris, cadascun dels quals té característiques pròpies:
   • Itinerari de ciències de la salut
Matèries de modalitat
1r curs 2n curs
Biologia 4 h 4 h
Química 4 h 4 h
Dibuix Tècnic
4 h 4 h
   • Itinerari cientificotecnològic
Matèries de modalitat
1r curs 2n curs
Tecnologia Industrial
4 h 4 h
Química 4 h 4 h
Dibuix Tècnic
4 h 4 h
  • La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci. La modalitat d'humanitats i ciències socials inclou diversos itineraris, cadascun dels quals té característiques pròpies: 
   • Itinerari humanisticolingüístic
Matèries de modalitat
1r curs 2n curs
Literatura Castellana
4 h
-
Literatura Universal
4 h -
Història de l'Art
- 4 h
Literatura Catalana
-
4 h
   • Itinerari ciències socials
Matèries de modalitat
1r curs 2n curs
Història del mon contemporani
4 h -
Economia de l'Empresa
4 h 4 h
Literatura Catalana
-
4 h

A més, els alumnes tenen assignades hores de tutoria.

Al final del Batxillerat, a banda de les assignatures comunes, l'alumne ha d'haver cursat almenys 6 matèries d'una mateixa modalitat: l'obligatòria corresponent a la modalitat triada, i, com a mínim, dues matèries més d'aquesta modalitat en cadascun dels cursos.
La franja de 4 hores restants es pot completar amb una altra matèria de modalitat (de la pròpia o bé d'una altra) o amb dues matèries específiques.

Quadre resum
1r Batxillerat

Modalitat Ciències i Tecnologia

Modalitat Humanitats i Ciències Socials

Ciències de la Salut

Cientificotecnològic

Humanisticolingüístic

Ciències Socials

Matemàtiques I

Matemàtiques I

Llatí I

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I

Biologia I

Tecnologia Industrial I

Literatura Castellana

Economia d’Empresa I

Química I

Dibuix Tècnic I

Literatura Universal

Literatura Universal

Història del Món Contemporani

Física I

Ciències de la Terra I i Psicologia

Ciències de la Terra I i Religió

Ciències de la Terra I i Francès

Psicologia i Religió

Psicologia i Francès

Economia i Religió

Economia i Francès


Quadre resum 2n Batxillerat

Modalitat Ciències i Tecnologia

Modalitat Humanitats i Ciències Socials

Ciències de la Salut

Cientificotecnològic

Humanisticolingüístic

Ciències Socials

Matemàtiques II

Matemàtiques II

Llatí II

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II

Biologia II

Tecnologia Industrial II

Literatura Catalana

Economia d’Empresa II

Química II

Dibuix Tècnic II

Història de l’Art

 Física II

Ciències de la Terra II

Geografia


Treball de recerca
L’alumne ha de triar un tema per fer un treball de recerca, que estarà tutoritzat per un professor, preferentment en el segon curs.
Aquest treball, que és obligatori, contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca adient a aquest nivell d’estudis, capacitat que és imprescindible per afrontar amb èxit opcions acadèmiques posteriors.

Marc horari
El marc horari és de 8:00 fins a les 14:30, de dilluns a divendres.

Pas de curs
Per accedir al segon curs s’ha de tenir la valoració positiva de totes les matèries cursades (totalment o parcial), amb dues excepcions com a màxim.
Els alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més a primer curs, i l’han de tornar cursar de nou si el nombre de matèries suspeses és superior a quatre.
Si l’alumne suspèn tres o quatre matèries a primer curs, pot o bé repetir tot el curs o bé matricular-se de les matèries suspeses.
Els alumnes que en finalitzar el segon curs hagin estat avaluats negativament en algunes matèries, es podran matricular d’aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les que hagin superat.

Normativa 
Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

Continuïtat
Aquest títol permet matricular-se en diferents estudis: