Preinscripció i Matrícula Batxillerat

DOCUMENTACIÓ PER
 ALUMNAT PROVINENT DE 4t D'ESO DEL NOSTRE CENTRE I REPETIDORS (DE PRIMER O SEGON CURS):
 

Segons el calendari establert la matrícula de l’alumnat provinent de 4t d’ESO del nostre centre consta de dues fases:

Tria d’optatives.

Es realitzarà la setmana del 11 al 15 de juny de 2018 en horari de classe mitjançant un aplicatiu informàtic. Aquesta tria la farà tothom que hagi confirmat la continuïtat al centre (mitjançant el document de confirmació de plaça repartit durant el mes de maig).

Matrícula interna: del  15 de juny al 29 de juny.

A partir del 15 de juny de 2018 des de les tutories de 4t d'ESO es lliurarà a l'alumnat un sobre nominal amb la documentació necessària i el full de confirmació de matèries de modalitat per al Batxillerat.

A partir d'aquesta data caldrà aportar abans del termini els comprovants de pagament i la documentació requerida en els fulls de matrícula, que es podrà lliurar al tutor/a o bé a consergeria.

L’alumnat que en acabar el juny encara no hagi obtingut el títol d’ESO (pendents de l’extraordinària de setembre) han de

 - o bé realitzar la matrícula durant el mateix període

- o bé lliurar el document de Confirmació de plaça i realitzar la tria de matèries de modalitat durant aquest període. Posteriorment a l'avaluació de setembre es prendran les decisions oportunes. La no confirmació de plaça comportarà la pèrdua d'aquest dret.

Matrícula Interna Extraordinària: el 5 de setembre de 2018

Període extraordinari de matrícula per als/les alumnes pendents d’avaluació extraordinària de setembre i que no l'hagin formalitzat durant el mes de juny.

 


Informació relativa a l'AMPA


Altres Pàgines Web amb informació:

- Departament d'Ensenyament. Estudiar Batxillerat
- Normativa aplicableA LA MATRÍCULA 2018-19
CALENDARI 2018-19
per a alumnat nou (provinent d'altres centres)

Fases de la preinscripció

Dates

Difusió de l'oferta


11 de maig de 2018

Presentació de sol·licituds


Del 14 al 24 de maig (*)

Llistes amb el barem provisional


5 de juny de 2018

Reclamacions


del 6 al 8 de juny de 2018

Llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions


13 de juny de 2018

Sorteig del número de desempat


a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona)


14 de juny

Publicació de la llista ordenada definitiva    


18 de juny de 2018


(*)Recordeu que el 21 de maig és festiu de lliure disposició i el centre romandrà tancat


Publicar oferta definitiva

 29 de juny de 2018

Publicació de les llistes d’admesos

3 de juliol de 2018

 

Període de matriculació o confirmació de plaça per alumnes de batxillerat pendents dels exàmens de setembre.

del 4 a l'11 de juliol de 2018


Acte públic d'assignació de places vacants per a alumnat en llista d'espera   

 
13 de juliol de 2018
10:00 h

Període de matrícula extraordinària de batxillerat pels pendents dels exàmens de setembre

del 5 al 7 de setembre de 2018

Comments