Estudis‎ > ‎

POTTS Educació Infantil

PROVES D'OBTENCIÓ DE TÍTOL EN TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL
CONVOCATÒRIA 2018-19
Comissió avaluadora:
(Tota la informació que s'exposa en aquesta pàgina web pot estar obsoleta degut a canvis que no quedin reflectits en ella. La informació oficial es pot trobar a la web del Departament d'Ensenyament

- Calendari General de les proves:

INSCRIPCIÓ

 • Termini d'inscripció: del 8 al 24 d'octubre de 2018
 • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció (cal enviar correu a gestioproves.ensenyament@gencat.cat): fins al 25 d'octubre de 2017. És imprescindible haver satisfet prèviament l'import de la taxa corresponent, si escau.
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 8 al 24 d’octubre de 2018
 • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Departament d'Ensenyament): fins al 24 d’octubre de 2018
 • Pagament ordinari de la taxa: fins al 26 d'octubre de 2018.
 • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 7 de novembre de 2018
 • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 23 de novembre de 2018
 • Presentació de la documentació i reclamacions (al registre del centre examinador): del 26 de novembre al 12 de desembre de 2018
 • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2018

PROVES TÈCNIQUES

 • Proves: de l'14 al 18 de gener de 2019 (Descarrega el calendari: Es publicarà a partir del 14/12/2018). .
 • Qualificacions provisionals: a partir del 25 de gener de 2019
 • Termini per presentar reclamacions: del 28 al 30 de gener de 2019 (al registre del centre examinador) 
 • Qualificacions definitives: a partir del 6 de febrer de 2019

PROVES PRÀCTIQUES I ÚNIQUES
 • Proves úniques: de l'14 de gener al 8 de febrer de 2019 (Descarrega el calendari). 
 • Proves pràctiques (en aquest cas del M09 Primers auxilis): de l' 11 al 15 de febrer
 • Qualificacions provisionals: a partir del 22 de febrer de 2019
 • Període de reclamacions: del 25 al 27 de febrer de 2019
 • Qualificacions definitives: a partir del 06 de març de 2019.
 • Calendari de proves pràctiques: Mòdul 9 (UF1 UF2 i UF3) (pendent de publicació)

PROVA MÒDUL DE PROJECTE

 • Sessió informativa: 8 de març de 2019. Sessió presencial on es dona informació imprescindible sobre el supòsit, el treball o l’exercici de simulació que cal preparar.
 • Segons els resultats obtinguts es convoquen les següents aspirants: (pendent de publicació)

  La sessió del dia 8 de març és de caire informatiu. En aquell moment s'informarà de les pautes i característiques de les tasques per a superar el Mòdul de Projecte.
  La defensa del projecte es realitzarà del 25 al 29 de març de 2019.
 • Qualificacions provisionals: a partir del 05 d'abril de 2019.
 • Termini per presentar reclamacions: del 08 al 10 d'abril de 2019 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives i lliurament de certificats: a partir del 24 d'abril de 2019.

 • Lliurament de certificats a partir del 24 d'abril de 2019.

EXEMPCIÓ DEL MÒDUL FCT

Persones aspirants amb necessitats específiques

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

La sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport".

No més tard del 07 de novembre de 2018 cal fer arribar (personalment o per correu certificat) a la DGAFCE, (via registre del Departament d'Ensenyament, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:

 1. Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda i/o certificat mèdic oficial.
 2. Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn, si escau.
 3. Documentació justificativa de les modificacions i/o adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d'Ensenyament, durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.


Taxa de cicles de grau superior

- màxim per títol: 136,50 euros
- unitat formativa: 4,40 euros

Tenen una bonificació del 50% de l'import de les taxes les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental. 

Per fer la inscripció per Internet hi ha una bonificació del 10%.

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament de les taxes les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

- tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
- tenir una discapacitat acreditada igual o superior al 33%,
- estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
- ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill/a d'una víctima),
- ser un infant o adolescent en acolliment familiar

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció (si no queda validat, cal presentar la documentació justificativa).

Termini per fer el pagament: fins al 26 d’octubre de 2018

Per sol·licitar la devolució de la taxa cal fer arribar la sol·licitud al Departament d'Ensenyament.

Motius de devolució de la taxa o preu públic:

- Que s'hagi pagat un import superior al que correspon.

- Que quedin excloses per les proves en no reunir els requisits.

- Que renunciïn a la seva participació a tota la prova, mitjançant presentació d'un escrit adreçat a la Comissió Avaluadora, abans de la publicació definitiva del llistat d'admesos i exclosos.

Les persones que per qualsevol motiu han de sol·licitar la devolució de la taxa, han de presentar el formulari sol·licitud de devolució (document original) en algun dels llocs següents:

 • registre del Departament d’Ensenyament,
 • registres de qualsevol òrgan de l'Administració general de l'Estat,
 • registres de qualsevol Administració de les comunitats autònomes,
 • registres dels ens locals (si s’ha subscrit el conveni corresponent),
 • oficines de correus.
Més Informació

Web del Departament d'Ensenyament
Ċ
JOAN MANEL APIO LAGUIA,
23 d’oct. 2017, 5:15
Comments