Estudis‎ > ‎

PACFGS

CALENDARI 2017-18
 • Sol·licitud exempcions d’una part de la prova a la DGFPERE fins al 12 de març
 • PERIODE D’INSCRIPCIÓ des del 13 (9h.) al 22 de març
 • Últim dia de pagament de la taxa fins al 23 de març (22h.)
 • Sol·licitud exempció de català I Presentació de documentació per necessitats específiques fins al 28 de març
 • Presentació de la documentació a la CA Del 9 fins al 17 d’abril
 • Sol·licitud d’exempcions a la CA fins al 17 d’abril
 • Publicació provisional d’admissió i exclusió (inclou exempcions) 23 d’abril
 • Reclamacions contra la publicació provisional d’admissió i exclusió del 24 al 26 d’abril
 • Publicació definitiva d’admissió i exclusió 30 d’abril
 • PROVA DE GRAU SUPERIOR: PART COMUNA 16 de maig
 • PROVA DE GRAU SUPERIOR: PART ESPECÍFICA (només FP) 17 de maig
 • Sol·licitud d’admissió a la convocatòria d’incidències fins al 22 de maig (12h.)
 • Publicació de persones admeses a la convocatòria d’incidències 23 de maig
 • Prova incidències : part comuna FP i EE (matí) i part específica FP(tarda) 24 de maig
 • Publicació de qualificacions provisionals 29 de maig
 • Reclamacions sobre qualificacions a la CA del 30 de maig a l’1 de juny
  • - REVISIÓ D'EXÀMENS
   30 I 31 DE MAIG.
   MATÍ DE 9:00 A 13:30
   TARDA DE 16:00 A 18:30

   -REVISIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA.
   1 DE JUNY DE 10:00 A 11:30

   Únicament pot accedir a la revisió d'exàmens l'aspirant (cap acompanyant)
   Les reclamacions es faran per escrit i es presentaran als vocals presents en aquell moment. Han de ser motivades, sol-licitant la prova i exercici que es vol revisar. No s'admetran revisions genèriques (corregir tota una prova etc..)
   Els vocals present no donaran explicacions a les correccions i la resposta oficial a la reclamació serà la pròpia publicació de les qualificacions definitives.

 • Publicació de qualificacions definitives i emissió de certificats de prova completa 5 de juny
 • Emissió de certificats d’una part de la prova (només FP) 9 de juliol
16 de maig - Prova de la Part Comuna.
- 15:30 Els aspirants s'han de presentar al centre i comprovar l'aula assignada(Es disposarà de llistats a l'entrada i davant les aules adjudicades)
Cal que tothom porti la documentació identificativa original: DNI, NIE o Passaport
- 16:00 Inici de la Prova. Primer Torn: Llengua Catalana i Lengua Castellana.
- 18:00 Finalització del primer torn de la Part Comuna. Descans.
- 18:30 Inici del segon Torn: Llengua Estrangera i Matemàtiques.
- 20:30 Finalització de la prova.
Material que l'alumne cal que porti:

 Matèria  Material específic
 Llengua catalana   Cap material específic
 Llengua castellana   Cap material específic
 Llengua Estrangera
  Cap material específic
 Matemàtiques  Calculadora científica
Regle graduat
Semicercle graduat (transportador)
Llapis
Goma d’esborrar
Compàs

17 de maig - Prova de la Part Específica.

- 15:30 Els aspirants s'han de presentar al centre i comprovar l'aula assignada que no té perquè coincidir amb la del dia anterior. (Es disposarà de llistats a l'entrada i davant les aules adjudicades). Tothom ha de comprovar abans d'iniciar la prova que les matèries assignades són les correctes.
Cal que tothom porti la documentació identificativa original: DNI, NIE o Passaport
- 16:00 Inici de la Prova. Es lliuren els dos enunciat de les matèries específiques corresponents.
- 19:00 Finalització de la prova.

Material que l'alumne cal que porti:

 Matèria  Material específic
 Biologia        
  Calculadora Científica
Ciències de la Terra   Calculadora científica
  Regle graduat
  Llapis
  Goma d’esborrar
  Dos llapis de colors
 Química
  Calculadora Científica
Educació Física       Cap material específic        
Física
  Calculadora científica
  Regle graduat
  Llapis
  Goma d’esborrar
Tecnologia industrial  
  Calculadora Científica
Dibuix tècnic
 Llapis HB
 Goma d’esborrar
 Regle graduat
 Joc d’escaire i cartabó
 Compàs
 Cinta adhesiva
Geografia  
  Calculadora Científica  
Economia de l'empresa
  Calculadora Científica  
Psicologia i Sociologia
  Cap material específic
Segona llengua estrangera
  Cap material específic


Càlcul de la qualificació final de la prova:
 • Part Comuna: Mitjana aritmètica de les 4 matèries (si existeix exempció d'un o vàries matèries no computa a efectes de càlcul, la mitjana no la tindrà en compte)
 • Part Específica: Mitjana aritmètica de les dues matèries (si existeix exempció d'un o vàries matèries no computa a efectes de càlcul, la mitjana no la tindrà en compte)
 • Qualificació de la Prova escrita: 0,5x(Part Comuna) + 0,5x(Part Específica)
  • Cal tenir com a mínim un 4 en cadascuna de les dues Parts per tal de poder obtenir qualificació de la prova escrita
  • En el cas que una de les dues parts estigui exempta, la Qualificació de la Prova Escrita passa a ser la qualificació de la Part no Exempta.
 • En el cas que la Qualificació de la Prova Escrita sigui igual o superior a 4 es poden sumar els següents percentatges a la Prova Escrita:
  • Curs de Preparació o Curs de Formació per a la prova (sempre que es reuneixin els requisits que indica la normativa)
   • +0,2 x (Qualificació del certificat de superació)
  • Currículum Formatiu i professional:
   • Com a màxim +1 punt
    • Per estudis: com a màxim +0,9 punts
    • Per experiència laboral: com a màxim +0,9 punts
 • Finalment la Qualificació de la Prova d'Accés es calcularà:
  • Qualificació final = 0,5x(Part Comuna) + 0,5x(Part Específica) + 0,2x(Qualificació Ppas/Formació) + Currículum (màxim 1 punt)
  • La Qualificació es calcularà amb dos decimals.
  • En cas d'obtenir una qualificació igual o superior a 5 es considerarà que l'aspirant/a és Apte
Comments