Estudis‎ > ‎Cicles Formatius‎ > ‎

POTTS Educació Infantil

PROVES D'OBTENCIÓ DE TÍTOL EN TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL
CONVOCATÒRIA 2019-20
Comissió avaluadora:
(Tota la informació que s'exposa en aquesta pàgina web pot estar obsoleta degut a canvis que no quedin reflectits en ella. La informació oficial es pot trobar a la web del Departament d'Ensenyament

Calendari General de les proves.

INSCRIPCIÓ

 • Termini d'inscripció: del 7 al 23 d'octubre de 2019
 • Sol·licitud de canvis en els crèdits/unitats formatives indicades a la inscripció (cal enviar el formulari omplert a l'adreça de correu a gestioproves.ensenyament@gencat.cat): no més tard del 25 d'octubre de 2019. És imprescindible haver satisfet prèviament l'import de la taxa corresponent, si escau.
 • Presentació de la documentació (al registre del centre examinador) per a les convalidacions i exempcions: del 7 al 25 d’octubre de 2019
 • Presentació de les sol·licituds de convalidacions singulars (al Registre del Departament d'Ensenyament): fins al 23 d’octubre de 2019
 • Pagament ordinari de la taxa: fins al 25 d'octubre de 2019.
 • Sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb el reconeixement oficial de situacions de discapacitat: fins al 8 de novembre de 2019.
 • Consulta de la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació dels motius d'exclusió i de les convalidacions atorgades: a partir del 25 de novembre de 2019.
 • Presentació de la documentació sol·licitada i reclamacions a la llista provisional (al registre del centre examinador): del 26 de novembre al 10 de desembre de 2019
 • Consulta de la llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 18 de desembre de 2019.
Cal tenir en compte que:
d’acord a la Resolució de convocatòria (punt 2.3),
“La persona aspirant no pot estar inscrita en crèdits o unitats formatives en les proves d'obtenció del títol i, al mateix temps, estar matriculada en els mateixos crèdits o unitats formatives als ensenyaments presencials durant el curs acadèmic 2019-2020 o als ensenyaments a distància el primer semestre del curs 2019-2020. Així mateix, no podrà estar inscrita en les proves d'un mateix cicle formatiu en dos centres diferents, ni en les proves d'un mateix mòdul professional en diferents comunitats autònomes”.

SÍ cal inscriure:
- les matèries de què vol ser avaluat (examinat),
- les matèries que vol convalidar en aquesta convocatòria,
- la formació en centres de treball (si s’acredita experiència laboral i demana l’exempció en aquesta convocatòria),
- el crèdit o mòdul professional de síntesi o mòdul professional de projecte (si hi ha possibilitat d’aprovar totes les matèries en aquesta convocatòria. No comporta el pagament de taxes).

NO cal inscriure:
- les matèries superades en convocatòries anteriors de proves d’obtenció de títols del Departament d’Educació o d’una altra comunitat autònoma, atès que no es poden tornar a avaluar CR, UF o mòduls ja superats per millorar-ne la qualificació.
- les matèries superades presencialment o a distància en centres que imparteixen estudis oficials del títol corresponent.

PROVES TÈCNIQUES

 • Proves: de l'13 al 17 de gener de 2020 (Descarrega el calendari: Es publicarà a partir del 16/12/2019). .
 • Qualificacions provisionals: a partir del 27 de gener de 2020.
 • Termini per presentar reclamacions: del 28 al 30 de gener de 2020 (al registre del centre examinador) 
 • Qualificacions definitives: a partir del 10 de febrer de 2020.

PROVES PRÀCTIQUES I ÚNIQUES
 • Proves úniques: de l'13 de gener al 7 de febrer de 2020 (Descarrega el calendari:es publicarà a partir del 16/12/2019). 
 • Proves pràctiques (en aquest cas del M09 Primers auxilis): de l' 12 al 20 de febrer de 2020.Calendari de proves pràctiques: Mòdul 9 (UF1 UF2 i UF3) (pendent de publicació)
 • Qualificacions provisionals: a partir del 26 de febrer de 2020
 • Període de reclamacions: del 27 de febrer al 02 de març de 2020
 • Qualificacions definitives: a partir del 09 de març de 2020.

PROVA MÒDUL DE PROJECTE

 • Sessió informativa: 11 de març de 2020 a les 16:00h. Sessió presencial on es dona informació imprescindible sobre el supòsit, el treball o l’exercici de simulació que cal preparar.
 • Segons els resultats obtinguts es convoquen les següents aspirants: (pendent de publicació)

  La sessió del dia 11 de març és de caire informatiu. En aquell moment s'informarà de les pautes i característiques de les tasques per a superar el Mòdul de Projecte.
  La defensa del projecte es realitzarà del 23 al 27 de març de 2020.
 • Qualificacions provisionals: a partir del 14 d'abril de 2020.
 • Termini per presentar reclamacions: del 15 al 17 d'abril de 2020 (al registre del centre examinador)
 • Qualificacions definitives i lliurament de certificats: a partir del 27 d'abril de 2020.

 • Lliurament de certificats a partir del 27 d'abril de 2020.


EXEMPCIÓ DEL MÒDUL FCT

Persones aspirants amb necessitats específiques

Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova.

La sol·licitud s'ha de fer en línia al formulari d'inscripció a les proves, emplenant la casella de "suport".

No més tard del 08 de novembre de 2019 cal fer arribar (personalment o per correu certificat) a la DGAFCE, (via registre del Departament d'Ensenyament, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona) els documents següents:

  1. Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que informi del grau de discapacitat reconeguda i/o certificat mèdic oficial.
  2. Certificat emès per l'organisme acreditat corresponent que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn, si escau.
  3. Documentació justificativa de les modificacions i/o adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d'Ensenyament, durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.


Taxa de cicles de grau superior

- Preu màxim per títol: 136,50 euros
- Preu per unitat formativa: 4,40 euros

Tenen una bonificació del 50% de l'import de les taxes les persones que poden acreditar el títol vigent de família nombrosa de categoria general o de família monoparental. 

Es poden beneficiar de l'exempció del pagament de les taxes les persones que es troben en alguna de les situacions següents:

- tenir un títol vigent de família nombrosa de categoria especial,
- tenir una discapacitat acreditada igual o superior al 33%,
- estar subjecte a mesures privatives de llibertat,
- ser víctima d'actes terroristes (o cònjuge, o fill/a d'una víctima),
- ser un infant o adolescent en acolliment familiar

El compliment d'aquests supòsits es valida en el procés d'inscripció (si no queda validat, cal presentar la documentació justificativa).

Termini per fer el pagament: fins al 25 d’octubre de 2019 abans de les 22:00h

Modalitats de pagament:

a) pagament telemàtic en la pàgina web www.caixabank.cat. La ruta que cal seguir és: Famílies >Serveis > Donatius i pagaments > Pagaments > Fer un pagament > Pagar ara amb un número de codi de barres
b) pagament presencial mitjançant ServiCaixa la ruta és: Pagaments > Pagaments amb codi de barres. (El codi de barres (de 46 dígits) es troba al final de la carta de pagament.)

Per sol·licitar la devolució de la taxa cal fer arribar la sol·licitud al Departament d'Ensenyament.

Motius de devolució de la taxa o preu públic:

- Que s'hagi pagat un import superior al que correspon.

- Que quedin excloses per les proves en no reunir els requisits.

- Que renunciïn a la seva participació a tota la prova, mitjançant presentació d'un escrit adreçat a la Comissió Avaluadora, abans de la publicació definitiva del llistat d'admesos i exclosos.

Les persones que per qualsevol motiu han de sol·licitar la devolució de la taxa, han de presentar el formulari sol·licitud de devolució (document original) en algun dels llocs següents:

 • registre del Departament d’Ensenyament,
 • registres de qualsevol òrgan de l'Administració general de l'Estat,
 • registres de qualsevol Administració de les comunitats autònomes,
 • registres dels ens locals (si s’ha subscrit el conveni corresponent),
 • oficines de correus.
Més Informació

Web del Departament d'Ensenyament
Ċ
JOAN MANEL APIO LAGUIA,
23 d’oct. 2017, 5:15
Comments