Estudis‎ > ‎Cicles Formatius‎ > ‎

PACFGS

CALENDARI 2018-19
 • Sol·licitud exempcions d’una part de la prova a la DGFPERE:
 1. Tenir experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu a què es vol accedir, a jornada completa (o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial), d'1 any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu de grau superior, o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior o en diverses categories professionals equivalent a les dues anteriors.

 2. Només per als cicles de la família d'activitats físiques i esportives, tenir experiència en l'entrenament, la direcció d'equips esportius o altres activitats complementàries (competicions, preparació o planificació), amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa o acreditar la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment.

 3. Només per als cicles de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, haver participat en tasques de voluntariat en entitats que tenen com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu, amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa.
 • Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, 08021, Barcelona).
 • Data màxima de la sol·licitud: 14 de març de 2019.
 • Sol·licitud exempció de català:
  • Lloc de presentació de la documentació: Servei de Suports i Recursos Lingüístics (Via Augusta, 202-226, planta 2C, 08021, Barcelona).
  • Termini de presentació de la documentació: del 15 al 26 de març de 2019.
 • PERIODE D’INSCRIPCIÓ des del 15 (9h.) al 25 de març de 2019.
 • Últim dia de pagament de la taxa fins al 26 de març de 2019 (22h.).
 • Publicació provisional d’admissió i exclusió 05 d’abril.
 • Presentació de la documentació a la CA del 05 fins al 26 d’abril (en horari d'atenció al públic).
 • Presentació de la documentació complementària a la CA del 08 fins al 29 d’abril (en horari d'atenció al públic).
 • Publicació definitiva d’admissió i exclusió 30 d’abril
 • PROVA DE GRAU SUPERIOR: PART COMUNA 15 de maig
  • 15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
   16 h Primer bloc: Llengua Catalana i Llengua Castellana
   18 h Descans
   18.30 h Segon bloc: Llengua Estrangera (Anglès, Francès o Alemany) i Matemàtiques
 • PROVA DE GRAU SUPERIOR: PART ESPECÍFICA 22 de maig
  • 15.30 h Verificació de la identitat dels aspirants
   16 h Matèries específiques triades
 • Publicació de qualificacions provisionals 28 de maig
 • Reclamacions sobre qualificacions a la CA del 29 al 31 de maig.
   • Dimecres 29 de maig de 15:30 a 18:30
   • Dijous 30 de maig de 15:30 a 18:30  
   • Divendres 31 de maig de 9:00 a 11:00 (únicament documentació relacionada amb el currículum i barem)
   • Únicament pot accedir a la revisió d'exàmens l'aspirant (cap acompanyant)
   • Les reclamacions es faran per escrit i es presentaran als vocals presents en aquell moment. Han de ser motivades, sol-licitant la prova i exercici que es vol revisar. No s'admetran revisions genèriques (corregir tota una prova etc..)
   • Els vocals present no donaran explicacions a les correccions i la resposta oficial a la reclamació serà la pròpia publicació de les qualificacions definitives.
 • Publicació de qualificacions definitives i emissió de certificats de prova completa 4 de juny.
 • Emissió de certificats d’una part de la prova 9 de juliol

PROVA D'INCIDÈNCIES

 • Sol·licitud d’admissió a la convocatòria d’incidències fins al 20 de maig (12h.)
 • Publicació de persones admeses a la convocatòria d’incidències 21 de maig
 • Prova incidències : part comuna FP i EE (matí) i part específica FP(tarda) 22 de maig


Càlcul de la qualificació final de la prova (En revisió):
 • Part Comuna: Mitjana aritmètica de les 4 matèries (si existeix exempció d'un o vàries matèries no computa a efectes de càlcul, la mitjana no la tindrà en compte)
 • Part Específica: Mitjana aritmètica de les dues matèries (si existeix exempció d'un o vàries matèries no computa a efectes de càlcul, la mitjana no la tindrà en compte)
 • Qualificació de la Prova escrita: 0,5x(Part Comuna) + 0,5x(Part Específica)
  • Cal tenir com a mínim un 4 en cadascuna de les dues Parts per tal de poder obtenir qualificació de la prova escrita
  • En el cas que una de les dues parts estigui exempta, la Qualificació de la Prova Escrita passa a ser la qualificació de la Part no Exempta.
 • En el cas que la Qualificació de la Prova Escrita sigui igual o superior a 4 es poden sumar els següents percentatges a la Prova Escrita:
  • Curs de Preparació o Curs de Formació per a la prova (sempre que es reuneixin els requisits que indica la normativa)
   • +0,2 x (Qualificació del certificat de superació)
  • Currículum Formatiu i professional:
   • Com a màxim +1 punt
    • Per estudis: com a màxim +0,9 punts
    • Per experiència laboral: com a màxim +0,9 punts
 • Finalment la Qualificació de la Prova d'Accés es calcularà:
  • Qualificació final = 0,5x(Part Comuna) + 0,5x(Part Específica) + 0,2x(Qualificació Ppas/Formació) + Currículum (màxim 1 punt)
  • La Qualificació es calcularà amb dos decimals.
  • En cas d'obtenir una qualificació igual o superior a 5 es considerarà que l'aspirant/a és Apte
Comments