secretaria

horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 9 h a 10.30 h i d'11 h a 14 h

administrativa: Esther Mas

  • certificacions (cal fer una instància on s'especifiqui què es demana)
  • Certificacions acadèmiques (de qualificacions obtingudes)
  • Certificacions d’escolaritat (de cursos i nivells realitzats)
  • Certificació de qualificacions per tal de preinscriure’s als Plans de Qualificació Professional Inicial. (alumnes que no han obtingut el Graduat en ESO)
  • Certificació de qualificació final de l’alumnat que ha obtingut el títol d’ESO o de Batxillerat.
  • Altres certificacions
  • Certificació del Nivell d'equivalència de Català. (Nivell B o C)D'acord amb la normativa d'aplicació, els centres públics d'Educació Secundària de Catalunya expediran els certificats d'equivalència del nivell de Català a l'alumnat que així ho sol·liciti i acompleixi les condicions establertes per la normativa d'aplicació (Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de reconeixements de català de la Secretaria de Política Lingüística, modificada per l’Ordre VCP/233/2010 de 12 d’abril).
Per tal de sol·licitar l'expedició del corresponent certificat, l'alumnat haurà d'adreçar-se a qualsevol centre públic d'educació secundària de Catalunya, i presentar la corresponent sol·licitud i la documentació que justifiqui el compliment de les condicions establertes legalment per tal de gaudir de la seva expedició.Per tal de sol·licitar qualsevol d'aquestes certificacions heu de fer servir el model de sol·licitud que podeu descarregar des de l'enllaç que hi ha a dalt. També podeu fer la sol·licitud d'aquesta documentació mitjançat correu electrònic adreçat al centre. Us recomanem que empleneu totes les vostres dades amb claredat i exposeu el més acuradament el tipus de certificat que necessiteu.

consergeria: Vanessa Pimentel i Eduard Giménez

Servei de reprografia que atén les necessitats dels alumnes i professorat, relacionat amb el material fotocopiat necessari per al bon funcionament de les classes. Recordeu que cal portar els documents per imprimir en un pendrive, en PDF i dins d'una carpeta anomenada AAimprimir.


servei de neteja 2016
, perfil del contractant

Licitació del servei de neteja de l'Institut de La Jonquera de 2017.
Data de publicació 4 de novembre de 2016.
Plec de clàusules administratives
Plec de clàusules tècniques

Termini de presentació, 15 dies a partir de la data de publicació en aquest perfil del contractant.
La sessió d'obertura del sobre C tindrà lloc dijous 1 de desembre a les 10.35h a la biblioteca de l'Institut de La Jonquera
La sessió seguirà el següent ordre del dia:

- 1a part. Sessió pública de la mesa
La secretària llegirà l'informe tècnic.
Obertura sobres C.
Torn obert de paraules.

- 2a part. Sessió restringida a la mesa
Determinació de la puntuació definitiva segons fòrmula establertaTAXA PER L'EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS I PROFESSIONALS

Batxillerat: 66,90 euros
Formació professional:
Títol de tècnic/a: 66,90 euros
Títol de tècnic/a superior: 74,95 euros
Ensenyaments de música i de dansa:
Títol professional: 66,90 euros
Títol superior: 149,40 euros
Ensenyaments d'art dramàtic:
Títol superior: 149,40 euros
Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:
Títol de tècnic/a: 66,90 euros
Títol de tècnic/a superior: 74,95 euros
Títol de conservació i restauració de béns culturals: 74,95 euros
Títol de disseny: 74,95 euros
Títol superior de vidre: 74,95 euros
Títol superior de ceràmica: 74,95 euros
Ensenyaments d'idiomes:
Certificat avançat: 74,95 euros
Certificat dels cursos d'actualització i especialització, C1 i C2 del Consell d'Europa: 74,95 euros
Ensenyaments d'esports
Títol de tècnic/a: 66,90 euros
Títol de tècnic/a superior: 74,95 euros
Títol de graduat/ada, màster en ensenyaments artístics: 196,10 euros
Ensenyaments artístics superiors adaptats a l’EEES i equivalents a grau universitari: 149,40 euros
Reexpedició del títol (expedició de duplicats): 16,55 eur