AMiPA

La composició de la junta de l'Associació de Mares i Pares d'alumnes és la següent:

President

Anna Pérez

Sots-Presidenta

Cristina Ferrarons

Tresorera
Elena Tienda
Secretària
Mª Dolors Sánchez
Vocals          
          Míriam Lladós i Joana RescalvoPodeu contactar amb nosaltres amb el correu electrònic