institut‎ > ‎

prioritats educatives


1- Millora del clima escolar

La millora del clima escolar és un punt central del projecte de direcció. Aquesta millora passa per la redacció per part de la comunitat educativa del projecte de convivència, l’objectiu del qual és aconseguir un clima positiu a les aules i a l’institut.

Aquest curs ens proposem treballar tres apartats:
· Revisar les Normes d'Organització i Funcionament de Centre . Volem obrir un procés de lectura crítica del reglament i de revisió de les normes i de la seva aplicació. Han de participar tots els agents educatius del centre. Volem:
Potenciar la participació i la reflexió.
Aconseguir un comportament cívic dels alumnes a les aules i al centre.
Aconseguir que els alumnes respectin el mobiliari i les instal·lacions i que les mantinguin netes i ordenades.

·Reduir l’absentisme i millorar la puntualitat. A les reunions de treball en Xarxa s’està treballant en un protocol per lluitar contra l’absentisme de manera conjunta per part de diferents agents educatius. Per part del centre es farà un control exhaustiu i la policia local i els serveis socials col·laboraran activament.
Pel que fa a la puntualitat, des de l’equip directiu vetllarem pel compliment dels horaris. Estem treballant en l’elaboració d’una norma efectiva per minimitzar els retards.

· Fomentar la cultura de la mediació. Volem fomentar les relacions positives i la resolució pacífica de conflictes en el centre. Ens proposem formar per a la convivència, prevenir les conductes problemàtiques i intervenir correctament enfront els conflictes. Els aspectes que treballarem són:
· Educació emocional.
· Educació en valors i per a la pau.
· Competència social.
· Cultura de mediació en la resolució de conflictes.


2- Implantació de les noves tecnologies

La implantació de les noves tecnologies es converteix aquest curs en un altre eix de la nostra actuació. Ve determinada per la implantació del projecte 1x1. Va ser un acord de claustre i l’equip directiu ha treballat per tal que es pugui tirar endavant amb garanties. Volem destacar que, en el centre, des del departament de català s’ha portat a terme aquests últims cursos un pla de millora d’aplicació de les noves tecnologies a l’aprenentatge del català que es podrien aprofitar aquest curs.
El projecte 1x1 requereix moltes actuacions coordinades i moltes decisions tècniques, en molts casos hem hagut de confiar en opinions més sòlides i ens hem aconsellat dels que crèiem més preparats. Esperem haver encertat. Demanem la comprensió i col·laboració de tots els agents educatius.


3- Les tutories

Les tutories són clau en el procés de coneixement de l’alumnat, de guiatge en el procés d’aprenentatge i de desenvolupament de la personalitat. “L’exercici de l’acció tutorial és responsabilitat del conjunt de professors que intervé en un mateix grup en la mesura que l’activitat docent implica a més del fet d’impartir els continguts propis de la matèria el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentat-ge i l’adaptació dels ensenyaments a la diversitat de les necessitats educatives que presenten els alumnes i les alumnes.”

Aquest curs ens comprometem a revisar el PAT.

La Comissió Pedagògica és la responsable de la coordinació i elaboració del Pla d’Acció Tutorial. Col·laboren els tutors, els equips Docents, la responsable del programa Salut i Escola i la CAD. Assessora l’EAP.