institut‎ > ‎

objectius bàsics

OBJECTIUS BÀSICS

ESTRATÈGIES BÀSIQUES

ACTUACIONS

RESPONSABLE

OBJECTIU  1: Conèixer els grups i els alumnes (les necessitats, capacitats i expectatives) i guiar-los i acompanyar-los en els procés d'aprenentatge

1. Aplicar el pla d'acollida i acompanyament per als alumnes de primer d'ESO.

Realitzar totes les activitats recollides en el pla.

Coordinadora Pedagògica

2. Potenciar la tutoria

Aquest curs hi haurà cotutories a primer d’ESO.
Els tutors tindran una hora més de dedicació a la tutoria
Els tutors s’encarregaran del control d’absències i faltes de l’alumnat a través de la intranet.
Es creen hores d’atenció específica que suposen una tutorització d’alumnes concrets (repetidors,UEC) per reforçar les tutories de 2n,3r i 4t.

Coordinadora Pedagògica

3. Aplicar un programa integrat d'atenció a la diversitat.

La CAD té com a  missió centralitzar tots els recursos i oferir suport als alumnes de NEE.
La CAD coordina els serveis de suport externs.

Coordinadora Pedagògica

4. Aplicar un programa d'orientació.

Aquest curs elaborarem un programa sobre orientació que detalli les actuacions que es fan a cada nivell
Elaborar un dossier de recursos i adreces

MPT

5. Aplicar el pla d'acollida per a alumnat nouvingut.

Donar a conèixer, aplicar i revisar el Pla d’acollida.

Tutor d’aula d’acollida

OBJECTIU  2: Fomentar la participació i la implicació de tots els agents educatius en el procés d'ensenyament-aprenentatge

1. Fomentar la participació.

Participació en treball en xarxa, consell escolar, consell municipal, claustre, reunions de delegats

Director

2. Aprofitar l'entorn com a eina d'estudi i com a recurs per singularitzar el centre.

Elaborar programacions curriculars que contempli l’entorn en algun apartat

 

 

Cap d’estudis

OBJECTIU 3: Oferir un ensenyament de qualitat que permeti als alumnes assolir l'èxit educatiu

1. Potenciar el batxillerat com a model per als alumnes.

Aplicar el nou model de treball de recerca.
Elaborar un document que reculli la línia de treball.
Fer actuacions de modelatge per part dels alumnes de batxillerat.
Fer proves a segon de batxillerat per avaluar la preparació dels alumnes

Coordinadora Pedagògica

2. Començar a elaborar un projecte curricular propi.

 

La creació de 5 departaments busca concentrar esforços, permetre una millor coordinació i arribar a concrecions curriculars coordinades entre diferents àrees.

Cap d’estudis

OBJECTIU  4: Construir les condicions adequades de convivència que afavoreixin l'aprenentatge personal i social

1. Millorar el clima del centre.

Potenciar les assemblees a tutoria
Treball participatiu de les normes

Director

2. Millorar el clima a les aules.

Creem una comissió d’orientació per treballar la convivència a través del diàleg en la que participin els alumnes

Director

OBJECTIU  5: Aconseguir una organització eficient en els àmbits pedagògic i de gestió, capaç d'aprofitar els canvis per millorar

1. Establir canals de comunicació eficients entre els diferents estaments educatius.

La nova intranet es posa en marxa i ofereix moltes possibilitats

Cap d’Estudis

2. Construir un organigrama clar que faciliti la gestió.

Delimitar les responsabilitats i protocols d’actuacions.

Director

3. Assignar als departaments la coordinació i l'elaboració de les parts del projecte curricular.

Arribar a coordinar programacions

Cap d’Estudis

4. Potenciar les reunions de caps de departament com a àmbit de gestió del centre.

Els caps de departament són interlocutors entre l’equip directiu i el professorat.

Cap d’Estudis

5. Aprofitar el projecte 1X1 per innovar i crear noves dinàmiques al centre

 

 

 

 

Desenvolupament del Projecte 1X1

Tècnica: cap d’estudis.
Pedagògica. Coordinadora pedagògica.
Organitzativa i de materials: Secretària

OBJECTIU 6: Aconseguir una organització que reflexiona i s'avalua i formula propostes de millora

1. Elaborar memòries de les activitats educatives desenvolupades al centre.

Memòria del curs

Director

2. Fer arribar als membres del Consell escolar la memòria del curs i les valoracions abans del consell escolar i debatre els punts clau i formular propostes de millora per al curs següent.

Rendiment de comptes al Consell escolar

Director

3. Tenir en compte els indicadors proposats.

Elaborar un quadre dels indicadors més significatius per avaluar la millora dels resultats escolars

Director