SOBRE L'INSTITUT‎ > ‎

Oferta Educativa

Continguts

 1. Benvinguda 
 2. Una mica d'història
 3. Organització de les matèries curriculars dels Cicles Formatius
 4. Organització de les matèries optatives específiques de l'ESO
 5. SIEI : Suport Intensiu a l'educació Inclusiva

Benvinguda
Us donem la benvinguda a l'Institut Marta Mata de Montornès que va obrir les portes el curs 2006-2007 amb l'ESO i que des de 2015-2016 ofereix també cicles de formació professional de grau mig cuina i restauració.

L'institut és el lloc de formació per als nens i nenes que entren amb 11 o 12 anys i que surten sent uns joves que formen part de la societat actual que és tan inestable i canviant.
L'institut es planteja oferir una educació inclusiva, de qualitat per a tothom, presentant-se com una comunitat educativa oberta a l'entorn, al municipi i al món global, que pugui ser útil a tots els integrants al llarg de tota la vida i en tots els àmbits.

El nostre objectiu és l'èxit dels alumnes, aprenent a superar-se i millorar cada dia, de manera que entenguin que la formació avui, en la nostra societat moderna, no s'acaba mai, perquè el món laboral és cada vegada més exigent i demana capacitat d'aprenentatge i adaptació constant. 

Compartim amb les famílies el repte d'educar. En aquest procés, no sempre fàcil, hem de veure les errades com a oportunitats d'aprenentatge i millora. També hem de saber tenir prou paciència com perquè cada noi  i noia arribi a trobar els seus objectius de formació i creixement personal i els faci realitat.

Atentament,

Mercè Costa i Bransuela
Directora Institut Marta Mata


Una mica d'història
L’Institut Marta Mata és un institut  nascut el curs 2006-2007, imparteix formació secundària obligatòria (ESO) i postobligatòria (CFGM) amb dos Cicles Formatius de Grau Mig de Formació professional. A més a més, disposa de SIEI (suport intensiu a l'educació inclusiva) amb alumnat de primer i segon cicle d'ESO. En total 12 grups d’alumnes: 3 línies complerts d’ESO i  4 grups de CFGM de Cuina i Gastronomia i de Serveis en Restauració. També acull alumnat del Programa de Formació i Inserció (PFI) d'auxiliar de Cuina. 
L'ESO està ubicada en aquest edifici nou des del curs 2012-2013. I l'Escola d'hotelria del Vallès Oriental a l'edifici de l'avinguda Icària.  

És centre seleccionat de formació del professorat, col·laborant amb les universitats per a les pràctiques de formació de nou professorat.

L’equip del centre està format per una cinquantena de professionals entre professorat i personal no docent d'administració i serveis.

El Projecte de Direcció actual (2018-2022) estableix amb 3 punts claus:

Des de fa anys el centre treballa en una línia de treball competencial o el què entenem per competències bàsiques necessàries en la nostra societat.  El professorat ha concretat diferents reflexions (acords pedagògics, articles, ponències, etc.) i eines de treball (fulls d’objectius, bases d’orientació, rúbriques, etc.), que faciliten el treball cooperatiu.

L'alumnat es caracteritza per un nivell alt de diversitat i l’institut vol oferir oportunitats per a tothom, perquè tothom pugui aportar el màxim de les seves possibilitats.  Aquestes idees s'han concretat en diferents plans i projectes que  es porten a la pràctica i que acullen aquesta diversitat.

 • Projecte educatiu i curricular
 • Pla anual, programació general anual del centre (PGC)
 • Pla de convivència
 • Pla d’emergència
 • Projecte Lingüístic
 • Pla de qualitat (avaluació de processos)
 • Projecte d’innovació en inclusió educativa
 • Projecte d’innovació en mitjans audiovisuals (comunicació)
 • Projecte d’innovació de competències bàsiques.
 • Projectes Viatge Itàlia (4t ESO) i  Anglaterra (3r ESO)
 • Projecte Enfoc
 • Projecte per a reutilització de llibres:iddink
 • Projecte d’aula oberta CIM TC (Comunicació i Inclusió Montornès, Treball comunitari).
 • Projecte Can Sala
 • Projecte Fem els deures
 • Projecte Joves-Guia
 • Projecte Cartes
Organització de les matèries curriculars dels cicles formatius
Vegeu la informació al link següent:  http://escolahostaleriamartamata.blogspot.com.es/
Organització de les matèries específiques de l'ESO.
El centre defineix dins del seu projecte curricular, matèries específiques de competències bàsiques als primers cursos i específiques de modalitat a partir de 4t. En general, al primer cicle d'ESO són una estratègia per impulsar, avaluar i garantir l’assoliment de les competències bàsiques en lectura i en matemàtica i atendre la diversitat. A segon cicle pretenen anar definint les preferències de l'alumnat en relació a la seva orientació educativa.

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM VARIABLE

   ORGANITZACIÓ 1r D'ESO

FRANJA (2h)

QUADRIMESTRAL : CRÈDIT DE SÍNTESI obligatori per a tots els alumnes

REVISTA DIGITAL, ROBÒTICA, HORT I JARDINERIA segons elecció/adjudicació

ORGANITZACIÓ 2n D'ESO

FRANJA (2h)

QUADRIMESTRAL : TEATRE (anual), RADIO,

HORT I JARDINERIA, JOCS PRE ESPORTIUS, MEDIACIÓsegons elecció/adjudicació

        ORGANITZACIÓ 3R ESO

      FRANJA ( 2H) FRANCÈS, DISCJOQUEI, MÚSICA I RITME, ESPAI SOLIDARI, PROJECTES ARTÍSTICS

ORGANITZACIÓ 4t D'ESO

Franges

3

Fis i Quim Anglès (FIQ)

F1

TIC (WEB)

Cultura Clàssica

Cultura científica

Ciències aplicades

3

Biologia

F2

TIC ( ENFOC)

Economia

Tecnologia

VIP Projectes

3

Música

F3

Francès


Efísica (com esp) (EFÍS*)

Filosofia
 SIEI:Suport intensiu a l'educació inclusiva
El SIEI són unitats de recursos per facilitar que l'alumnat amb manca d'autonomia per causa de discapacitats motrius, discapacitats intel·lectuals severes o trastorns greus del desenvolupament i la conducta, susceptibles de ser escolaritzats en centres específics, puguin participar en entorns escolars ordinaris. 
tot el professorat, en espacial , el psicopedagog de nivell, han de vetllar per la participació d’aquest alumnat en les activitats generals del grup, la concreció d'estratègies per possibilitar la seva participació en les activitats de l’aula ordinària i l’acompanyament, quan calgui, d’aquests alumnes en les activitats a l’aula ordinària, col·laborant en el procés educatiu de l’alumnat. Així mateix, desenvoluparan activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els alumnes ho requereixin.
Aquest fet fomenta l'acceptació de la diferència, l'empatia, la capacitat de demanar, oferir i rebre ajuda i l'assoliment de la competència social i ciutadana.