SOBRE L'INSTITUT‎ > ‎

Oferta Educativa

Continguts

 1. Presentació 
 2. Una mica d'història
 3. Organització de les matèries curriculars dels Cicles Formatius
 4. Organització de les matèries optatives específiques de l'ESO
 5. Unitat de Suport d'Educació Especial

Presentació
Els donem la benvinguda a l'Institut Marta Mata de Montornès. 

Des de fa 11 anys contribuïm a millorar i fer créixer l'oferta educativa del nostre poble. Des de l'institut volem crear espais d'aprenentatge i progrés personal per a tot l'alumnat, de manera que cada noi i noia avanci en el seu creixement intel·lectual i en la seva formació com a estudiant i com a ciutadà. 

El nostre objectiu és l'èxit dels alumnes, aprenent a superar-se i millorar cada dia, de manera que entenguin que la formació avui, en la nostra societat moderna, no s'acaba mai, perquè el món laboral és cada vegada més exigent i demana capacitat d'aprenentatge i adaptació constant. En diem voluntat o voler fer, voler saber, voler ser i saber estar. 

Compartim amb les famílies el repte d'educar. En aquest procés, no sempre fàcil, hem de veure les errades com a oportunitats d'aprenentatge i millora. També hem de saber tenir prou paciència com perquè cada noi  i noia arribi a trobar els seus objectius de formació i creixement personal i els faci realitat.

Atentament.

Ramon Coma i Dosrius
Director INS Marta Mata


Una mica d'història
L’INS Marta Mata és un institut  nascut el curs 2006-2007, enguany iniciem l'onzè curs d'implantació a Montornès del Vallès.  

L'institut Marta Mata forma part de la Xarxa de competències bàsiques de Catalunya, que reuneix centres que col·laboren entre ells i promouen la recerca educativa a nivell europeu des d'una òptica d'avaluació formativa. També és centre seleccionat de formació del professorat, col·laborant amb les universitats per a les pràctiques de formació de nou professorat.

L'institut imparteix formació secundària obligatòria (ESO) i postobligatòria (CFGM) amb dos Cicles Formatius de Grau Mig de Formació professional. A més a més, disposa d’una Unitat i mitja de suport d’Educació Especial amb alumnat de primer i segon cicle d'ESO. En total 14 grups d’alumnes: 3 línies complertes d’ESO i  4 grups de CFGM de Cuina i Gastronomia i de Serveis en Restauració. També acull alumnat del Programa de Formació i Inserció (PFI) d'auxiliar de Cuina.

L’equip del centre està format per una seixantena de professionals entre professorat i personal no docent d'administració i serveis.

Els pilars del projecte educatiu es basen, a grans trets, en la comunicació, la inclusió i l’educació en valors, fomentant que tot l’alumnat  assoleixi les competències bàsiques i progressi des del seu punt de partida. 

El projecte educatiu i curricular es desenvolupa i concreta al Projecte de Direcció actual (2014-2018) i a les programacions generals anuals.

Des de fa anys el centre treballa en una línia de treball competencial o el què entenem per competències bàsiques necessàries en la nostra societat.  El professorat ha concretat diferents reflexions (acords pedagògics, articles, ponències, etc.) i eines de treball (fulls d’objectius, bases d’orientació, rúbriques, etc.), que faciliten el treball cooperatiu.

L'alumnat es caracteritza per un nivell alt de diversitat i l’institut vol oferir oportunitats per a tothom, perquè tothom pugui aportar el màxim de les seves possibilitats.  Aquestes idees s'han concretat en diferents plans i projectes que  es porten a la pràctica i que treballen aquesta diversitat tant per baix com per dalt:

 • Projecte educatiu i curricular
 • Pla anual, programació general anual del centre (PGC)
 • Pla de convivència
 • Pla d’emergència
 • Projecte Lingüístic
 • Pla de qualitat (avaluació de processos)
 • Projecte d’innovació en inclusió educativa
 • Projecte d’innovació en mitjans audiovisuals (comunicació)
 • Projecte d’innovació de competències bàsiques.
 • Projectes Viatge Itàlia (4t ESO) i  Anglaterra (3r ESO)
 • Projecte Enfoc
 • Projecte cooperatiu per a reutilització de llibres
 • Projecte d’aula oberta CIM TC (Comunicació i Inclusió Montornès, Treball comunitari).
 • Projecte Can Sala
 • Projecte Fem els deures
 • Projecte Joves-Guia
 • Programa OLIA d’orientació laboral i acadèmica
 • Projecte menjador i reforç SSD
 • Projecte Planetes
 • Projecte Cartes
 • Projecte Mobile Memory Maps
Organització de les matèries curriculars dels cicles formatius
Vegeu la informació al link següent:  http://escolahostaleriamartamata.blogspot.com.es/
Organització de les matèries específiques de l'ESO.
El centre defineix dins del seu projecte curricular, matèries específiques de competències bàsiques als primers cursos i específiques de modalitat a partir de 4t. En general, al primer cicle d'ESO són una estratègia per impulsar, avaluar i garantir l’assoliment de les competències bàsiques en lectura i en matemàtica i atendre la diversitat. A segon cicle pretenen anar definint les preferències de l'alumnat en relació a la seva orientació educativa.

ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM VARIABLE

   ORGANITZACIÓ 1r D'ESO

FRANJA (2h)

QUADRIMESTRAL : CRÈDIT DE SÍNTESI obligatori per a tots els alumnes

REVISTA DIGITAL, MATEMÀTICA INTERACTIVA, HORT I JARDINERIA segons elecció/adjudicació

ORGANITZACIÓ 2n D'ESO

FRANJA (2h)

QUADRIMESTRAL : TEATRE (anual), SMS, RADIO, ANÀLISI PROGRAMES TV,

HORT I JARDINERIA, JOCS PRE ESPORTIUS, MEDIACIÓsegons elecció/adjudicació

        ORGANITZACIÓ 3R ESO

      FRANJA ( 2H) FRANCÈS, DISCJOQUEI, MÚSICA I RITME, EMPRENEDORIA, PROJECTES ARTÍSTICS

ORGANITZACIÓ 4t D'ESO

Franges

3

Fis i Quim Anglès (FIQ)

F1

TIC (WEB)

Cultura Clàssica

Cultura científica

Ciències aplicades

3

Biologia

F2

TIC ( ENFOC)

Economia

Tecnologia

VIP Projectes

3

Música

F3

Francès

Anglès CB *

Efísica (com esp) (EFÍS*)

Filosofia
Unitat de suport a l'educació especial (USEE)
Disposem d’una USEE i mitja. Les unitats de suport a l'educació especial són unitats de recursos per facilitar que l'alumnat amb manca d'autonomia per causa de discapacitats motrius, discapacitats intel·lectuals severes o trastorns greus del desenvolupament i la conducta, susceptibles de ser escolaritzats en centres específics, puguin participar en entorns escolars ordinaris. 

La dotació per cada USEE, a nivell de recursos humans, consisteix en dos psicopedagogs/gues i un educador/a en educació especial. Respecte als recursos materials, la dotació és de 4 ordinadors equipats. Els professionals assignats a aquestes unitats han de prioritzar l’elaboració, coordinadament amb el professorat del grup ordinari, de materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquest alumnat en les activitats generals del grup, la concreció d'estratègies per possibilitar la seva participació en les activitats de l’aula ordinària i l’acompanyament, quan calgui, d’aquests alumnes en les activitats a l’aula ordinària, col·laborant en el procés educatiu de l’alumnat. Així mateix, desenvoluparan activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els alumnes ho requereixin.