CONVOCATÒRIA DE PREMIS DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA QUÍMICA 
ALS MILLORS TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT PRESENTATS AL FÒRUM TRiCS
1. Preàmbul 
El Fòrum TRiCS és una activitat d’estímul de la creativitat científica dels estudiants de Batxillerat que té una llarga i exitosa trajectòria. La Universitat participarà aquest any per primer cop oferint tallers que ajudin a promoure l’esperit científic entre el jovent. En aquesta línia, des de la Universitat, i en concret, des de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, es vol realitzar un reconeixement als millors treballs de recerca presentats oferint un seguit de premis per tal de facilitar als estudiants l’oportunitat de la continuïtat dels seus estudis a la Universitat Rovira i Virgili. 

2. Objecte i dotació dels Premis 
L’objecte dels premis és reconèixer la qualitat científica i tecnològica dels treballs de recerca presentats al Fòrum TRiCS en l’àmbit de les titulacions de Grau desenvolupades a l’Escola Tècnica d’Enginyeria Química que són: 
  • Grau en Enginyeria Química 
  • Grau en Enginyeria Mecànica 
  • Grau en Enginyeria Agroalimentària 
Per a cada ensenyament s’establiran tres categories de premis amb la següent dotació: 
  • Primer premi: Un ordinador MAC portàtil, o el valor del mateix 
  • Segon premi: Un Ipad, o el valor del mateix 
  • Tercer premi: Un Ipad mini, o el valor del mateix 
Per tant, es convoquen un total de 9 premis. 

3. Procediment de selecció dels treballs premiats 
El Jurat de selecció examinarà els abstracts dels treballs presentats al Fòrum TRiCS i realitzarà una pre-selecció dels que consideri que tenen més qualitat. Des de l’organització del Fòrum TRiCS es posaran en contacte amb els estudiants pre-seleccionats per tal d’oferir-los la possibilitat de presentar la seva candidatura als premis. 
Els estudiants que presentin la seva candidatura hauran de remetre el treball de recerca complet al Jurat de Selecció que l’examinarà. Així mateix, el Jurat analitzarà la presentació dels treballs que els estudiants realitzin en el Fòrum TRiCS. 
La presentació de la sol·licitud comporta autoritzar la URV a obtenir i contrastar les dades necessàries amb l’organisme encarregat d’organitzar el Fòrum TRiCS amb l’objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. 
Atenent a criteris de qualitat tecnològica i interès dels treballs, els Jurat emetrà una acta en la qual es designaran els treballs premiats 

4. Jurat i Procediment de lliurament dels premis 
El Jurat de Selecció estarà format pel Director/a de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química, que el presidirà, pels professors/es responsables dels ensenyaments de Grau de l’ETSEQ i per un membre del personal d’administració i serveis del centre que actuarà com a secretari/ària. 
La valoració dels treballs serà: 
  • 70% treball de recerca 
  • 30% presentació 
Amb posterioritat al Fòrum TRiCS el Jurat de selecció emetrà dues setmanes després de la realització del Fòrum TRiCS una acta amb la resolució dels treballs premiats per a cada categoria. El Jurat comunicarà aquesta resolució als candidats per via electrònica. 
Per poder obtenir el premi, els estudiants premiats hauran de matricular‐se en el curs acadèmic 2016‐17 en alguna de les titulacions oficials de grau de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili. Si l’estudiant que resulti premiat no compleix aquesta condició el premi no es concedirà. 
La Universitat Rovira i Virgili convocarà als estudiants premiats, a les seves famílies i a les autoritats acadèmiques a un acte formal de lliurament dels premis que tindrà lloc en la seu universitària. En aquest acte es lliurarà una medalla mes un diploma a cada un dels guanyadors. El pagament del premi es produirà durant la tardor de 2016, un cop l’estudiant hagi acreditat que s’ha matriculat a la Universitat Rovira i Virgili de l’ensenyament que correspon al premi atorgat. 

5. Obligacions dels beneficiaris 
Els beneficiaris tenen l’obligació de matricular-se de l’ensenyament que correspon al premi atorgat a la Universitat Rovira i Virgili així com de lliurar la documentació necessària per a la gestió del premi. 
En el cas que els sol·licitants no tinguin residència fiscal en territori espanyol, han de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència, d'acord amb el que disposa l'article 22.5 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. 
Al premi s’aplicarà la retenció de l'IRPF corresponent. 

6. Dades de caràcter personal 
Les dades facilitades per les persones sol·licitants passen a formar part d’un fitxer propietat de la URV amb l’objectiu de gestionar i resoldre la concessió del premi, d’acord amb el que s’exposa en aquesta convocatòria. Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de les seves dades adreçant‐se per escrit al gerent de la Universitat Rovira i Virgili, responsable del fitxer. 

7. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació 
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o qualsevol incidència que es produeixi durant la convocatòria les ha de resoldre el Jurat de selecció, les decisions del qual són inapel·lables. 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s'apliquen els preceptes continguts a la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Sens perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer les persones beneficiàries, 
la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportarà la revocació del premi i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries.