Criteris i documentació

5 de març 2019, 3:29 publicada per Escola Vicente Ferrer   [ actualitzat el 5 de març 2019, 3:31 ]
El que us presentem a continuació és un resum de la normativa. Si voleu consultar la resolució oficial, cliqueu aquí

Criteris generals

Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen

40 p.

NOMÉS 1

Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre.

30 p.

Quan l'adreça del lloc de treball d'un d'ells és dins l'àrea d'influència del centre.

20 p.

Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència.

10 p.

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

10 p.

Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans igual o superior al 33%.

10 p.

 

 

Criteri complementaris (per desempatar)

Família nombrosa o família monoparental.

15 p.

Documentació a aportar

 

1.    L'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

2.    Segons el cas:

-       L'original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

-       Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. Cal presentar el DNI renovat amb l'adreça correcta dins el termini per a la matricula

-       Domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas d'autònoms, s'ha d'acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris

3.    L'original i una fotocòpia del DNI de l'alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.

4.    Presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats.

Ċ
Escola Vicente Ferrer,
5 de març 2019, 3:30
Comments