Renovació Consell Escolar

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR  2016/2017 (15 de desembre de 2016)

Josefa Moreno Gómez                                               Directora

Núria Lerín Costa                                                          Cap d’estudis

Francisca Serrano Pamos                                         Secretària

Àngels Aguilar Morales                                             Representant del Sector dels Professors/res

Bàrbara Hervella García                                             Representant del Sector dels Professors/res

Judith  Estopà  Viralta                                                Representant del Sector dels Professors/res

Ma. Carmen López Arango                                     Representant del Sector dels Professors/res

Maravillas Rosillo García                                          Representant del Sector dels Professors/res

Francisca Serrano Pamos                                         Representant del Sector dels Professors/res

Mireia Gonzalvo Tort                                                  Representant del Sector dels Pares/mares 

Néstor García Álvarez                                                 Representant del Sector dels Pares/mares

Ma. Teresa Sáez Botella                                             Representant del Sector dels Pares/mares

Meritxell Cama Hernández                                       Representant del Sector dels Pares/mares

Eva Jiménez Fernández                                             Representant del Sector dels Pares/mares

Sandra Cadierno Tárraga                                           Representant de l’AMPA

Ada García Arjona                                                        Representant de PAS

 Esteve Gay Costa                                                         Representant de l’Ajuntament


 

Calendari del procés electoral

 • Inici del procés: 7 de novembre de 2016
 • Constitució de les meses electorals: 15 de novembre de de 2016
 • Votacions de cada sectormestres 29 de novembre de 2016  
                                                   pares i mares 30 de novembre de 2016
 • Constitució del Consell Escolar: 15 de desembre de 2016

(Enllaç convocatòria renovació Consells escolars)

Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, per la qual s'estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010).

Funcions

Corresponen al Consell Escolar les funcions següents:

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d'acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d'organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d'admissió d'alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d'activitats escolars complementàries i d'activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l'evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l'entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.


Renovació de membres

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o directora del centre públic, amb quinze dies d'antelació, dintre del període que fixa el Departament d'Ensenyament.

Les vacants del consell escolar s'han d'ocupar pel procediment establert a les normes d'organització i funcionament del centre; si aquestes no ho preveuen, les ha d'ocupar la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-les, romanen sense cobrir fins a la propera renovació del consell escolar.

La condició de membre del consell escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l'òrgan que l'ha designat en revoca la designació.

Composició en els centres públics

 1. El consell escolar d'un centre públic està integrat per:
  • El director o directora, que el presideix.
  • El cap o la cap d'estudis.
  • Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
  • Els i les representants del professorat s'elegeixen pel claustre.
  • Els i les representants de l'alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
  • Un o una representant del personal d'administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
  • En els centres específics d'educació especial i en els que tinguin unitats d'educació especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal d'atenció educativa. La representació d'aquest personal no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.
 2. El secretari o la secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
 3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.
 4. El nombre de representants de l'alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l'associació de pares i mares més representativa del centre.
 5. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d'organització i funcionament, d'acord amb el que s'estableix en el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius i la resta de legislació vigent.

Funcionament

El consell escolar ha d'aprovar les seves normes de funcionament. En allò que no estigui previst s'han d'aplicar les normes reguladores dels òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, s'ha de fer una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar la direcció del centre, o en la seva representació, un altre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública, a més, hi ha d'haver preceptivament una comissió econòmica que supervisa la gestió econòmica del centre.