Informacions generals

HORARI DEL CENTRE:

 L’horari del centre és de 9:00h a 12:00h i de 14:30h a 16:30h.

SEP (Suport Escolar Personalitzat): dimarts i dijous de 8:30h a 9:00h

 

Jornada continuada  :    

 

21 de desembre de 2018

9:00h – 13:00h

Del 10 al 21 de juny de 2019

9:00h – 13:00h

 

CALENDARI DEL CURS 2018- 2019

 

L’inici de les classes serà el dimecres 12 de setembre de 2018 i finalitzaran el divendres 21 de juny de 2019.

 

VACANCES:

NADAL: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.

SETMANA SANTA: del 13 d’abril al 22 d’ abril del 2019, ambdós inclosos.

ESTIU: el dia 21 de juny acaben les classes.

 

DIES FESTIUS:

Divendres, 12 d’octubre de 2018 (El Pilar)

Dijous, 1 de novembre 2018 (La Immaculada)

Dijous, 6 de desembre de 2018 (Festa local: la Candelera)

Dimecres, 1 de maig de 2019  (Dia Internacional del treball)

 

DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ DEL CENTRE:

 Divendres, 2 de novembre de 2018

Divendres, 7 de desembre de 2018

Dijous, 2 de maig de 2019

Divendres, 3 de maig de 2019

 

 ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

TRANSPORT ESCOLAR:

Com a novetat aquest curs hi haurà transport escolar. Cada mati l’autobús arribarà a les 8:45, al migdia recollirà als nens a les 12:15 i els tornarà a portar a les 14.15. A la tarda recollirà als nens a les 16:45. 


ENTRADES I SORTIDES:

La puntualitat, a més d’un valor, és una necessitat sobretot a les entrades i sortides.

L’escola obrirà dos minuts abans de les 9h. i de les 14:30h. 

Les bicicletes i patinets es podran deixar només davant el mòdul 1.

Les portes es tancaran quan toqui el timbre.

Cada dimarts i dijous hi ha SEP de 8:30 a 9:00. 

Els alumnes que arribin tard per diferents motius (metge...) seran acompanyats pel conserge fins l’aula corresponent. Les famílies no entraran a l’escola. Es farà el mateix procés quan un alumne hagi de sortir de l’escola en horari lectiu.


Educació Infantil 

Els alumnes d’Infantil i primer entraran per la porta principal. Les famílies dels alumnes de P3, P4 i P5 els acompanyaran i els recolliran a l’aula.


Educació Primària: 1r, 2n, 3r. i 4t

Els alumnes de Primària entraran per la porta del costat de l’hort i aniran a la fila sense córrer. A les sortides les mestres acompanyaran els alumnes fins la porta, faran una fila a les zones marcades per a cada nivell i els entregaran a les famílies o persones autoritzades. Els alumnes que marxin sols hauran de tenir una autorització signada per la família.

El primer dia de curs els pares i les mares podran acompanyar el seu fills a la fila.


Educació Primària: 5è i 6è

A les sortides les mestres acompanyaran els alumnes en fila fins la porta i aquests aniran tots sols cap a casa, sempre i quan tinguin l’autorització per fer-ho.

 

Recollida entre alumnes

Sempre i quan estiguin autoritzats els alumnes de 5è i 6è podran recollir els germans més petits o altres alumnes.


Acollida P3

El Cicle d’Educació Infantil opta per un procés d’acolliment progressiu i pautat de l’alumnat de P3 sempre i quan siguin més de 10 alumnes.


ASSISTÈNCIA:

L’assistència a classe cada dia és obligatòria. Si algun dia el vostre fill/a no pot assistir a l’escola, cal comunicar-ho al centre per telèfon o bé amb un justificant a l’agenda.


CANVIS DE DOMICILI:

És molt important que ens notifiquin qualsevol canvi de domicili o de telèfon que es produeixi durant el curs ja que, en cas de qualsevol imprevist dins l’horari escolar, els hem de poder localitzar.


ANIVERSARIS:

A infantil es celebren tots els aniversaris del mes el mateix dia. Les tutores  informaran a principi de curs del dia que es faran les celebracions

A primària no celebrem festes d’aniversari. Cinc minuts abans de sortir cantarem la cançó i l’alumne que faci anys podrà repartir un sol detall als seus companys.

Les invitacions es poden repartir a classe sempre i quan es convidi a tots els nens i nenes. En cas contrari es repartiran fora del recinte escolar.

 

ESMORZARS I FRUITA:

Durant tot el curs els dimecres portem fruita per esmorzar.

L’escola participa en el Pla de consum de fruita i llet, una iniciativa de la Unió Europea que a Catalunya es va iniciar el curs escolar 2009/2010 i que es fa efectiva mitjançant una acció coordinada dels departaments d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Salut i Ensenyament.

La campanya (3 a 12 anys) consisteix a distribuir gratuïtament, una vegada al mes, fruites  hortalisses seleccionades en funció de l'estació de l'any, la proximitat i la qualitat.

Us recordem que, per una bona alimentació i salut, els vostres fills han de venir a l’escola esmorzats. A l’hora d’esbarjo poden portar un entrepà o fruita.


EDUCACIÓ FÍSICA:

El dia d’Educació Física cal que els vostres fills vinguin de casa amb un xandall, calçat esportiu posat i un necesser amb utensilis d’higiene personal.

Els alumnes que no poden fer Educació Física temporalment o que presenten algun tipus de malaltia que no els permet fer alguna de les activitats, han de portar un justificant mèdic. Cal marcar tota la roba que es puguin treure  amb el nom.


NEDA A L'ESCOLA:

Cada curs sol·licitem la participació en el programa “Neda a l'escola” per als alumnes de 3r. És una activitat que promou i subvencionen la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, per a l'adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic.

 

ENTREVISTES

Durant el curs els tutors us convocaran a les entrevistes individuals per tractar aspectes educatius i formatius dels vostres fills/es. Hi ha establert un horari de visites que se us donarà a principi de curs. Cal respectar i seguir aquest horari. En cas de no poder-hi assistir, cal comunicar-ho el més aviat possible.


REUNIONS INFORMATIVES AMB LES FAMÍLIES

Durant el primer trimestre de curs es duran a terme les reunions de pares de cada cicle.  Els mestres us informaran del dia i hora de la 

reunió. Cal recordar que les famílies tenen el deure d’assistir a les reunions informatives que convoqui el centre, tal com s’especifica

a la carta de compromís educatiu.


INFORMES

Els informes escrits a les famílies són un element de comunicació per tal de fer un seguiment de l’evolució de l’alumnat. 

Durant el curs es lliuraran dos informes a infantil, un per quadrimestre, i tres informes a primària un cada fi de trimestre. 

Un cop llegits cal retornar el resguard signat als tutors.


FOTOS I VíDEO A L'ESCOLA

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i regulat per la Llei 5/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

L'escola vetlla perquè els alumnes disposin del permís de cessió de drets d'imatge per escrit i signat pels responsables del/de la menor. En cap cas les famílies podran fer fotos ni enregistrament d'imatges, ja sigui dins el recinte escolar, o bé quan es realitzin activitats o sortides fora del centre. L'equip de mestres del centre té el consentiment dels pares/mares o tutors/es legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills i/o filles on aquests o aquestes siguin clarament identificables i us les faran arribar. Es demana fer un ús responsable de les imatges publicades a l'espai web del centre o bé en altres formats de divulgació.


MEDICAMENTS I SALUT

No es donaran medicaments a l’escola, a excepció de casos extrems (asma infantil, convulsions febrils, etc.) en que s’haurà de portar 

una justificació mèdica i complimentar una autorització que us facilitarem en cas necessari.

No han d’assistir a l’escola els alumnes amb febre. Cal que els nens restin a casa els dies necessaris per superar la malaltia febril.

És important que els nens tinguin una bona higiene i els facin control periòdic de paràsits (polls). Si en troben ho han de comunicar

al tutor/a. Seria recomanable que tot alumne afectat no assisteixi a l’escola fins que no sigui sotmès al tractament per eliminar els polls.Comments