INFORMACIÓ I CONVOCATÒRIA 2017-18

Característiques del programa Erasmus + a l'INS BAIX EMPORDÀ

Les mobilitats Erasmus al nostre Institut són per a la realització de les pràctiques dels alumnes de Cicles Formatius de Grau superior en empreses a l'estranger, complint tota la normativa del Departament d’Ensenyament per al mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT ). Per tant, aquestes mobilitats es reconeixen com el mòdul de FCT, que té assignat 22 crèdits ECTS.
En completar les pràctiques, i després de rebre els certificats corresponents de les empreses, les pràctiques seran reconegudes mitjançant el procediment oficial determinat pel Departament d’Ensenyament. 

Informació important:

La beca Erasmus facilita la mobilitat d’estudiants a altres països europeus i el posterior reconeixement de les estades realitzades. Les ajudes econòmiques són una contribució per compensar les despeses addicionals de l’estada a l’estranger. 
En cap cas, la beca cobrirà totes les despeses de l’estada.
Les estades a l’estranger tindran una durada mínima de 2 mesos.

Requisits per poder participar en el programa ERASMUS + 

1. Tenir nacionalitat d’un dels 28 Estats membres de la UE o dels països participants en el Programa.
2. Estar matriculat a segon curs d’algun dels Cicles Formatius de Grau Superior següents:

-      CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES

-      CFGS GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTICA

-    CFGS SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS


Criteris de selecció per assignar les beques ERASMUS +

· Expedient acadèmic: 25%
· Prova d’idioma: 50%
· Entrevista personal: 25%

Un cop aplicats els esmentats criteris, es publicarà una llista amb les puntuacions obtingudes per l’alumnat. L’ordre de la llista servirà per assignar les beques disponibles.

Document de compromís

L’alumnat seleccionat signarà un document de compromís per fer l’estada i abonarà la quantitat de 200€ a la Secretària del centre. També es compromet a entregar tota la documentació de seguiment que li demani l’Institut.
Aquest import servirà per fer front a les primeres despeses de l’estada. En el cas que l’alumne/a no participi finalment a la mobilitat, perdrà aquest import. Només es retornarà en casos de força major justificats documentalment. El Director de l’Institut resoldrà aquests casos excepcionals.
Ċ
Institut Baix Empordà,
9 Sep 2017, 02:40
Ċ
Institut Baix Empordà,
9 Sep 2017, 03:45
Ċ
Institut Baix Empordà,
9 Sep 2017, 03:16