ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Què és el consell escolar?

Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre educatiu, per mitjà dels representants escollits en les eleccions, formen part del consell escolar del centre.

El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

Quina és la funció del consell escolar als centres públics?

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l'horari lectiu, etc.

Qui forma el consell escolar?

El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis, representant de l'administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries.

A la nostra escola està format per: 

  • El director o directora, que el presideix.
  • El cap o la cap d'estudis.
  • Un o una representant de l'ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
  • El secretari o secretària del centre que assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.
  • Els i les representants del professorat elegits pel claustre: 5 persones.
  • Els i les representants dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells: 4 persones.
  • Un representat/a de la Junta de l'AMPA.
  • Un o una representant del personal d'administració i serveis.

Aquests representants es renoven cada dos anys però la durada de la seva participació és de quatre anys, enguany caldrà renovar 2 membres representants del sector pares, 1 de la Junta de l'AMPA i 3 del sector professorat.

El calendari del procés serà el següent:Us animem a participar-hi! Presenteu les vostres candidatures, hi teniu molt a dir!
Som una escola pública, laica i catalana, d'educació Infantil i Primària.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/elcabreres/home/DSC00464.JPG