Premi CMES-Transició a les Energies Renovables

SUBMODALITAT/ ENTITAT

 

CCMES (Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible)

 

BASES PARTICULARS

El Col·lectiu CMES és una associació sense ànim de lucre, fundada l’any 2012 per un grup de professionals predominantment del camp de l’enginyeria. Aquest col·lectiu té per objectiu reflexionar i difondre amb xifres i dades concretes el greu problema que suposa el proper exhauriment dels combustibles fòssils a escala mundial i les conseqüències mediambientals de la seva combustió. Com a alternativa a aquesta preocupant situació, CMES mostra amb dades concretes que és possible, tècnicament i econòmica, la transició de combustibles fòssils a un 100% d’energies renovables, per a tots els usos i, alhora, planteja canvis tecnològics i socials, en formes organitzatives usos i costums per articular un nou model amb energies renovables.

El premi CMES té per objecte fomentar el coneixement de la crisi actual de les energies no renovables i fomentar la reflexió sobre la transició energètica entre l’alumnat de l’ESO i Batxillerat. Els treballs que es presentin han de tractar aspectes vinculats a la transició global a les energies renovables (hidràulica, eòlica, fotovoltaica, termosolar, biomassa), ja sigui en aspectes de la seva implantació tècnica o social, com en relació als seus usos personals i col·lectius.

Es valoraran especialment els treballs que integrin la part de coneixement amb la de sensibilització i actuació vers la transició a les energies renovables.

 Esquema orientatiu de possibles treballs a presentar:

o   Recursos naturals dels que es capta energia. Procés d’exhauriment del recursos energètics no renovables

 

o   Conseqüències de la crema dels combustibles fòssils i com afecta el  clima de la terra: canvi climàtic.

 

o   Com ha influït l’energia en la història de la humanitat. Quin paper ha tingut  l’energia en les successives revolucions industrials.

 

o   Comparació dels usos i costums socials en la societat actual, basada en combustibles fòssils, i els usos i costums en una societat basada en 100% d’energies renovables i amb criteris de sostenibilitat. Tots els usos: mobilitat, elèctrics i tèrmics.

 

o   Esquema general del procés de transició a les energies renovables. Plantejar solucions d’implantació en el medi físic (territori) de les diverses tipologies d’instal·lacions de captació d’energies renovables i les seves implicacions paisatgístiques i mediambientals.

 

o   Sistemes d’emmagatzematge per superar la intermitència i variabilitat de la captació d’energia elèctrica i tèrmica.

 

o   Estudi de la transició a un model energètic sostenible en una ciutat concreta o una zona determinada del Baix Llobregat.

- Energia útil necessària en els sectors domèstic, industrial i serveis,   per a usos tèrmics, elèctrics i mobilitat i transport.

- Capacitat de captació en el territori. Quina part serà usada localment de forma directa i quina serà usada a través d’emmagatzematge. Superfícies d’ocupació requerides amb les diverses tecnologies d’energies renovables.

 - Possibilitat d’excedent  de captació per a  aportar a la xarxa elèctrica que ha d’alimentar altres territoris o, en cas de dèficit local,  necessitats de demanda d’aquesta xarxa (equilibri demanda territori).

  

- Sistemes d’emmagatzematge a emprar.

- Com a referència veure estudi de Furró Estany, E [Furró-2016] que s’esmenta en apartat de bibliografia.

 

o   Elaborar un  document que resumeixi, aportant dades, la necessitat i possibilitat tècnica, econòmica i social de la transició 100% a energies renovables, per adreçar-lo a una Entitat pública que pot tenir un paper important en la transició a energies renovables.

 

Com es percep i es tracta a l’actualitat l’energia. Comparativament, com serà el nou escenari social amb energies renovables amb hàbits de consum adaptats als moments de possibilitat de captació d’energia i capacitat de magatzematge.

 

DESCRIPTORS

 

Àmbit cientificotecnològic, Àmbit social, Àmbit cultura i valors.

 

PREMI

 

Premi als finalistes: un lot de llibres de la Col·lecció TRANSICIÓ ENERGÈTICA de CMES Editorial Octaedro.

 

RECURSOS

 

 

Material didàctic: Les energies renovables. L’alternativa al col·lapse dels recursos fòssils. Elaborat per CMES i CESIRE (Autors: Pujol i Soler, J.; Fernández Ruiz, R.; Regalés i Barta, J. Col·laboradors: Riba Romeva, C.; Sans Rovira, R.)

Descàrrega lliure a:

https://agora.xtec.cat/cesire/general/les-energies-renovables-lalternativa-al-col%c2%b7lapse-de-les-energies-fossils/   

http://cmescollective.org/wordpress/

Riba Romeva, C. [Riba-2011], Recursos energètics i crisi. La fi de 200 anys irrepetibles. Editorial Octaedro, Barcelona 2012.

Descàrrega lliure a: http://www.cdei.upc.edu/documents/recursos%20energetics%20i%20crisi.pdf.  

Riba Romeva, C. [Riba-2015], Factures energètiques dels combustibles fòssils. Dependències i desigualtats. Editorial Octaedro, Barcelona 2015.

Sans Rovira, R.; Pulla Escobar, E. [Sans-Pulla-2014], La transició energètica del segle XXI (TE21). El col·lapse és evitable. Editorial Octaedro, Barcelona 2014.

Furró Estany, E [Furró-2016], Catalunya. Aproximació a un model energètic sostenible. Editorial Octaedro, Barcelona 2016.

Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, Transició energètica a municipis i comarques TE21.

Descàrrega lliure a: http://transicio.energiaibosc.com/  

Furró Estany, E.; Furró Vidal, M.M. [Furró-2016], Custodiar la Terra. La voluntat d’un canvi. Editorial Octaedro, Barcelona 2016.

Centelles Portella, J [Centelles-2016]. Cap al 100% renovable?. Reflexions sobre la Transició Energètica a Catalunya i la seva governança. Editorial Octaedro, Barcelona 2016.          

Sans Rovira, R. [Sans-2015], La darrera oportunitat. La transició energètica del segle XXI. Editorial Octaedro, Barcelona 2015.

Riba Romeva, C.; Sans Rovira, R.;Torrents Pujadas,Eva. [Riba-Sans-Torrents-2012], El crac energètic. Editorial Octaedro, Barcelona 2012.

UPC [UPC-2017], Claus per a un nou paradigma energètic, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona 2017.

       Descàrrega lliure a:

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/pdfs/tme-upc-2017-10-claus-per-a-un-nou-paradigma-energetic.pdf

Riba Sanmartí, G.; [Riba-2016], El cost de l’energia. Editorial Octaedro, Barcelona 2016.

Montero Homs, S. [Montero, S.,2013], Ferrocarril, el medio de transporte del siglo XXI. Editorial Dobleerre, Barcelona 2013.

Webs d’interès:

o   CMES (Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible): http://cmes.cat/

 

o   Fundación Renovables: https://fundacionrenovables.org/

 

Comments