Per començar

La biblioteca escolar  

 La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un entorn de formació que ofereix materials en tots els tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca.
    És un servei adreçat al professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat educativa, per al desenvolupament del currículum És un recurs fonamental per a l’adqu
isició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives.
    Es desenvolupa en un entorn físic i virtual que genera suport a la tasca docent, potenciant entorns de comunicació, de col·laboració i d’aprenentatge privilegiats, i on es complementen la presència física i virtual amb els continguts impresos i digitals i la utilització d’eines 2.0. Proporciona informació i idees que són fonamentals per a funcionar amb èxit en la nostra societat, cada cop més basada en la informació i el coneixement.  Dota els estudiants d’habilitats d’aprenentatge que li seran útils al llarg de la vida i desenvolupa la seva imaginació, permetent-los d’aquesta forma viure com a ciutadans responsables.  
   NOVETATS!! 

           Les Bibliothécoeurs de Gutenberg per Bibliotheques-Paris

 
 

Seminari Biblioteca Escolar del Ripollès.pptx