Introducció

Què és el CURRÍCULUM BIMODAL? Tot seguit pots veure'n una presentació a mode d'introducció. Només has d'anar pulsant la fletxa a mesura que la veu avança. També teniu aquesta plantilla per utilitzar un portafolis digital.

A l'ESCOLA DOCTOR TRUETA DE VILADECANS, aquest curs 2013-14 posem en pràctica el Projecte sobre EL CURRÍCULUM BIMODAL, impulsat pel Dr. Pere Marquès. 

Amb aquest Projecte pretenem en primer lloc la millora dels resultats a nivell competencial.

A continuació oferim la Informació extreta del mateix web del Dr. Pere Marquès:

En la societat actual, Internet ens facilita en tot moment la informació que necessitem i multiplica les possibilitats de comunicació i realització de tasques en el ciberespai, ja que múltiples dispositius (ordinadors, tauletes, smartphones, videoconsoles, televisors ...) el converteixen en una eina gairebé omnipresent que augmenta enormement el nostre potencial d'actuació... si ho sabem aprofitar.

L'"enfocament bimodal del currículum" proporciona un marc de referència, clar i senzill d'aplicar, per reorientar l'educació en aquest nou context sociocultural. El seu propòsit és principal és proporcionar a l'alumnat una formació més d'acord als requeriments socials actuals i que inclogui, entre d'altres, el desenvolupament de les competències associades a l'aprofitament d'Internet. A més, les noves metodologies que s'apliquen en el "currículum bimodal" per a l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació també poden contribuir a reduir de manera significativa el fracàs escolar.

L'enfocament del currículum bimodal es pot començar a aplicar en qualsevol moment, per a qualsevol matèria i nivell educatiu, i amb independència del currículum oficial prescriptiu, ja que no interfereix amb ell. En síntesi, considera que les activitats d'aprenentatge dels alumnes són de 2 tipus: "memoritzar" i "fer". I amb aquest plantejament:

1. - El professor, que té clar el que els alumnes han d'aprendre, prepara i lliura l'alumnat a principi de curs (o en iniciar cada bloc temàtic) dues llistes: la llista del vocabulari / coneixements que hauran de "memoritzar" (p. ex: característiques del Renaixement, concepte de molècula) i el llistat de les activitats pràctiques que hauran d'aprendre a "fer" (pe: resoldre problemes d'àrees i volums, fer anàlisis gramaticals morfològics).

2. - A partir d'aquí, i en el marc d'una acurada acció tutorial, cada professor anirà gestionant com és habitual les activitats d'ensenyament i aprenentatge que consideri pertinents: explicacions magistrals, activitats individuals dels estudiants, activitats col · laboratives, presentació de treballs a la pissarra digital per a la seva correcció col · lectiva ...

3. - Però, i aquest és un aspecte clau, quan els estudiants realitzen activitats pràctiques (inclosos els exàmens) sempre podran utilitzar com a suport: els seus apunts, llibres, Internet ... que és el que anomenem "la seva memòria auxiliar". Per descomptat, quan els estudiants realitzen els exàmens destinats a comprovar si s'han adquirit els coneixements a memoritzar no podran utilitzar apunts, llibres ni Internet.

A l'espera que les autoritats educatives realitzin una profunda revisió del currículum oficial per actualitzar-lo a les exigències de la societat actual, considerem que començar a aplicar el currículum bimodal pot contribuir a proporcionar una millor formació als alumnes i a més pot contribuir a reduir el fracàs escolar. El que bona part del currículum pugui fer amb aquests suports facilita que els estudiants amb poca capacitat de memorització (que ara poden suspendre un examen de problemes si s'obliden d'algun component de les fórmules que han d'utilitzar) però que tinguin bones capacitats de raonament, imaginació ... puguin treballar més i obtenir millors rendiments.

PUBLICAT A Tecnonews

Quan es pot començar a aplicar el currículum bimodal? Se suggereix que es faci a partir de 3r de primària, quan els estudiants ja han superats els aprenentatges bàsics de la lectura, l'escriptura i el càlcul.
Si no veus correctament els continguts incrustats a la part inferior caldrà desactivar l'accés de seguretat.

Vídeo de YouTube