Riscos‎ > ‎

Inestabilitats gravitatòries

1.    Riscos associats a fenòmens de vessant

Són processos naturals provocats per l’acció constant de la gravetat i l’afebliment progressiu dels materials.

 • -       Caiguda: despreniment de blocs, amb recorregut, per l’aire. Pendent fort
 • -       Lliscament: massa de terreny o en bloc que es mouen per la superfície.
 • -       Moviments de massa: materials poc consistents que es deformen quan es desplacen. 
  • Reptació (veus que s’ha mogut però no com es mou),
  • colades de fang, 
  • esllavissades 
  • allaus.


 1.1.        Indicadors d’inestabilitat natural

-       Tipus de sòl. Tipus de sòl formats per partícules produeixen moviments quan estan saturats d’aigua i els volcànics solts i sediments no cimentats són sensibles a moviments de vessant.

-       Orientació de plans estructurals: lliscament es produeix quan els plans van cap a la mateixa direcció que el pendent topogràfic.

-       Excavacions de peu de vessant.

-       Tremolors de la terra

-       Precipitacions intenses: actua com a lubricant

-       Forma del talús: còncava (estable en un talús), convexa (risc)

El risc d’allaus de neu és més gran en aquestes condicions:

-       Pendents de 35 a 40.

-       Gruix de neu

-       Augment de la temperatura

-       Vessant amb perfil convex.

-       Orientació respecte el Sol. Solans més probabilitat.

 

1.2.        Causes humanes d’inestabilitat

Tots els materials solts tenen un angle de repòs natural (angle màxim mesurable en un pendent amb el material en repòs). Situacions de risc:

-       Runams de mines

-       Abocadors d’escombraries.

-       Excavacions a peu de vessant.

-       Sobrecàrrega de la part superior del vessant.

-       Alteració del drenatge natural.


1.3.        Gestió de risc d’inestabilitats gravitatòries

S’elaboren mapes de riscos per fer l'ordenació del territori: evitar construcció en zones de risc o per aplicar mesures abans de construir.

Mesures correctores: ancoratges, xarxes metàl·liques o cunetes, contraforts, drenatges, reforestació o cimentació.

 

 

2.    Subsidència i esfondraments

Subsidència: enfonsament gradual de la superfície del terreny. 

Esfondrament: enfonsament sobtat de la superfície del terreny.


2.1.        Causes naturals

-       Processos tectònics

-       Carstificació

-       Compressió de roques febles i sòls


 2.2.        Causes antròpiques

-       Mineria

-       Extracció de fluids retinguts als porus de les roques

-       Rebliments antròpics generats per abocament de runes


 2.3.        Gestió dels riscos de subsidència i esfondrament

Difícil de preveure perquè les cavitats subterrànies costen de detectar i perquè la subsidència provocada per la tremolor de materials no compactats és difícil de preveure.

Per a l’ordenació del territori cal conèixer què tenim a sota. Les mesures correctores representen un cost econòmic molt alt.

Comments