http://www.mogent.cat/
TÍTOL: RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (Educació Especial)

 

Nom del centre Escola Mogent

Adreça Plaça Marta Mata, s/n

Codi postal 08430

Localitat La Roca del Vallès

Telèfon 938799026

Adreça electrònica a8060991@xtec.cat

Servei territorial Vallès Oriental-Maresme


 

AUTORS DE L’EXPERIÈNCIA

Nom i cognoms: Núria Riera Riera

 

PERSONA DE CONTACTE

Nom i cognoms Núria Riera Riera

Càrrec coordinadora CAD

Adreça Plaça Marta Mata, s/n

Telèfon 938799026

Adreça electrònica nuria.riera@mogent.cat

 

DEFINICIÓ

Demanem que l’alumne pensi i formuli oralment l’enunciat d’un problema a partir de dos reglets donats i el resolgui.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència matemàtica.

Competència lingüística oral.

 

DESCRIPCIÓ DE LA BONA PRÀCTICA

 

Destinataris: Alumnes d’Educació Especial d’Educació Infantil - P5

 

Punt de partida

La metodologia de l’escola en l’àrea de matemàtiques es basa en la funcionalitat del treball sistemàtic aplicant-lo a la vida quotidiana.

 

Objectius

  • Saber formular enunciats i resoldre problemes versemblants i coherents.
  • Reflexionar i intervenir en les respostes dels companys per corregir possibles errors.
  • Aprendre de l’error en les respostes donades.
  • Conèixer amb quins dos valors numèrics es pot formar una desena.

 

Desenvolupament de l’experiència

La mestra d’educació especial proposa l’activitat a un grup de cinc alumnes de P5.

Cada nen, amb reglets, fa la descomposició del deu amb dos valors. Posteriorment la verbalitza, sempre tocant el valor anomenat.

Un cop fet això, se li demana a cada nen que es pensi un problema amb dos valors determinats que fan deu. Cadascú explica oralment l’enunciat del problema i els altres companys intervenen en cas de no estar d’acord amb ell, raonant el perquè i buscant un enunciat coherent i correcte per tal de poder resoldre’l. Finalment, dóna la resposta a l’enunciat inventat i es comprova que és correcta.

 


Temporització: 1h 30min

 

Recursos humans i materials: reglets de Cuisenaire

 

Criteris d’avaluació

  • Formular enunciats de problemes versemblants i coherents.
  • Relacionar situacions de la vida quotidiana a un càlcul.
  • Interpel·lar un company mostrant acord i desacord.

 

DATA

març de 2015