Bona pràctica: L’ALUMNE TIPUS DE L’ESCOLA MOGENT (La Roca del Vallès)

TÍTOL: L’ALUMNE TIPUS DE L’ESCOLA MOGENT


Nom del centre Escola Mogent

Adreça Plaça Marta Mata, s/n

Codi postal 08430

Localitat La Roca del Vallès

Telèfon 938799026

Adreça electrònica a8060991@xtec.cat

Servei territorial Vallès Oriental-Maresme

 

AUTORS DE L’EXPERIÈNCIA

Nom i cognoms: Marga Canet, Santi Garriga, Albert Pujadas, Sònia Usero

 

PERSONA DE CONTACTE

Nom i cognoms Sònia Usero

Càrrec coordinadora cicle superior

Adreça Plaça Marta Mata, s/n

Telèfon 938799026

Adreça electrònica sonia@mogent.cat

 

DEFINICIÓ

Busquem l’alumne tipus de l’escola a partir d’un qüestionari elaborat pels alumnes de cicle superior. La mostra utilitzada són tots els alumnes de l’escola de P3 a 6è.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència matemàtica.

Tractament de la informació i competència digital.

Competència lingüística i audiovisual.

 

DESCRIPCIÓ DE LA BONA PRÀCTICA

 

Destinataris: Educació Primària: cicle superior

 

Punt de partida

Seguint els principis establerts en les bases metodològiques matemàtiques del centre partim de les dades de l’entorn més proper, assequible i significatiu de l’alumne per treballar un bloc matemàtic com és l’estadística. Als alumnes de cicle superior els proposem buscar conjuntament l’alumne tipus de l’escola Mogent.

L’escola Mogent és un centre de doble línia amb 430 alumnes, aproximadament. Està situada a la Roca del Vallès, un municipi amb diversos nuclis.

 

Objectius

 • Formular preguntes i dissenyar enquestes.
 • Recollir, organitzar i presentar dades rellevants per resp
  ondre les preguntes i les enquestes elaborades.
 • Seleccionar i usar mètodes estadístics per analitzar dades.
 • Comparar conjunts de dades que tinguin alguna relació entre si.
 • Conèixer i utilitzar la mitjana aritmètica i usar la mediana i la moda en un conjunt de dades.
 • Utilitzar recursos TIC per elaborar freqüències, diagrames de barres, gràfics circulars, gràfics de línies, gràfics de dispersió, etc. per representar les dades obtingudes.
 • Realitzar prediccions i discutir si els resultats obtinguts concorden o no amb les prediccions.
 • Extreure conclusions basades en dades.
 • Descriure oralment i per escrit una situació a partir de l'anàlisi de les dades.

 

Desenvolupament de l’experiència

La proposta va ser fer un treball d’estadística transversal de P3 a 6è. A cada nivell es va plantejar una activitat per treballar els continguts d’estadística proposats al currículum. Aquest fet va ajudar a entendre l’activitat realitzada pels alumnes de cicle superior on van participar la resta d’alumnes de l’escola. La mostra era molt àmplia i diversa, sobretot quant a edat, així doncs ens vam haver d’esforçar per fer una recollida de dades prou significativa i entenedora per a tots els alumnes.

Inici de l’activitat:

 • Vam explicar als nens i les nenes de cicle superior que buscaríem l’alumne tipus del Mogent i què ens suposava haver de fer aquesta cerca.

http://www.mogent.cat/2014/10/15/qui-es-aquest-individu/#more-5927

 • Cada grup classe va fer una pluja d’idees de quines característiques de les persones i del seu entorn ens podien anar bé per trobar a l’alumne tipus. Després les vam agrupar en quatre blocs (aspectes físics, aspectes familiars, habitatge i gustos i aficions).
 • Aquests quatre blocs els vam repartir als quatre grups classe de cicle superior, de manera que cada grup s’encarregava de formular les preguntes pertinents que ens havien de servir per esbrinar quines eren les característiques més comunes dels alumnes de l’escola.
 • Vam triar quatre preguntes per bloc. En total van ser 16 preguntes.
 • Un cop vam tenir clares les preguntes vam elaborar una hipòtesi per classe. Com que ja sabíem quines serien les variables de la nostra consulta ens va ser ben fàcil i també molt divertit imaginar-nos com podria ser l’alumne tipus.

Desenvolupament de l’activitat:

 • A l’aula vam fer quatre grups de 6 persones cada grup. Cada grup es va fer càrrec d’una pregunta, van preparar-la per poder-la presentar a la resta de companys de l’escola de manera entenedora i vam organitzar la recollida de dades proposant diferents maneres visuals i intuïtives que facilitessin la participació dels més petits a l’hora de triar l’opció correcta de cada pregunta.
 • Vam organitzar una gimcana per poder recollir les dades necessàries per respondre la nostra enquesta.

 • Després de la recollida de dades cada grup s’havia d’encarregar d’interpretar les dades que s’havien recollit. En aquest procés alguns grups van haver de calcular la mitjana i altres simplement recollien la moda, el valor amb més freqüència absoluta.
 • Després de recopilar les dades es va procedir al seu recompte per expressar-les de forma ordenada i perquè fos més fàcil treballar amb elles.

Final de l’activitat:

 • Per representar les dades buscàvem una eina pràctica que donés bon resultat amb poc esforç, ja que les activitats anteriors havien estat molt intenses i productives. Vam pensar en elaborar les conclusions utilitzant les eines TIC.
 • Cada grup va crear la infografia amb els resultats recollits i vam iniciar el procés de presentació de les dades.
 • Ens vam reunir les quatre classes per compatir els resultats i vam anar esbrinant quines eren les característiques que definien l’alumne tipus de l’escola Mogent. A mida que anaven apareixent els aspectes diferents anàvem comparant amb les hipòtesis fetes a cada classe.

 • La part final del projecte va ser compartir amb la resta de l’escola els resultats obtinguts i per això vam fer una exposició al vestíbul de les infografies amb l’explicació de tot el procés i els resultats.

 

Temporització

Un mes i mig, dues sessions setmanals de llengua catalana i matemàtiques.

 

Recursos humans i materials

Tutors i coordinador TIC.

Ordinadors i material divers per fer les paradetes.

 

Criteris d’avaluació

 • Seleccionar i usar mètodes estadístics per analitzar dades.
 • Comparar conjunts de dades que tinguin alguna relació entre si.
 • Llegir, interpretar i utilitzar diverses representacions de dades, en particular gràfics (gràfic de barres, gràfic de punts i gràfic de sectors confegits a l’ordinador), amb recursos tradicionals i tecnològics.

 

DATA

8 d’abril de 2015