Inici

Qui som?

Els CRP som equips que donen suport a l'activitat pedagògica dels Centres i a la tasca dels docents, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de Centre i de la zona.

El CRP forma part del Servei Educatiu de zona (SEZ) amb l'equip de suport i assessorament en llengua, interculturalitat i cohesió social (ELIC) i l'equips d’assessorament psicopegagògic (EAP), i donem suport als Centres de la nostra comarca. 

Objectius

 • Oferir recursos, espais i serveis als Centres docents, als docents per a que disposin d'un lloc de reunió, de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades.
 • Localitzar, seleccionar i catalogar recursos educatius i oferir-ne la informació, orientació i assessorament per a la seva utilització.
 • Donar suport a les activitats docents i a l'intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió dels docents sobre la seua feina diària.
 • Facilitar el coneixement de les bones pràctiques educatives.
 • Gestionar i organitzar l'execució i el desenvolupament de les activitats de formació permanent dels plans de formació de zona (PFZ), col•laborant en l'elaboració dels PF de Centre o de ZER.

Serveis que oferim

        Als Centres educatius

 • Suport i assessorament en projectes de Centre (projectes d’autonomia de Centre, projectes TAC, projectes d’organització i ús de la biblioteca escolar, projectes de convivència…), tant en les fases de l’elaboració, de l’acompanyament del projecte tot aportant informació, recursos i formació, com en la fase de seguiment i valoració.
 • Assessorament en formació permanent, tant en l’elaboració del Pla de Formació de Centre com en el disseny, organització i avaluació de les activitats formatives en Centre.
 • Col•laboració en l’avaluació de l’aprofitament i de la transferència de la formació.

        Al professorat dels Centres educatius

 • Informació i préstec de materials didàctics, curriculars i d’altres recursos educatius.
 • Informació i assessorament en formació permanent.
 •  
  A la zona/comarca
   
 • Suport als projectes propis de la zona.
 • Recollida, intercanvi i difusió de pràctiques i experiències educatives.
 • Disseny, elaboració i dinamització de maletes i conjunts pedagògics relacionats amb projectes de la zona.
 • Localització, selecció, catalogació i difusió de recursos.
 • Disseny i organització d’activitats de dinamització de la zona amb participació de l’alumnat: Programa "Coneix la Terra Alta", Mostra de Teatre Escolar de la Terra Alta, Teatre en llengua anglesa.
 • Coordinació i organització de les activitats del Pla de Formació de Zona (PFZ).

Professionals

Jaume P. Escudé Monfort
Àngels Pérez Tarragó
Maria José Sancho Vilafranca (auxiliar administrativa del SEZ). 
 
Normativa
 
Les funcions dels CRP estan regulades pels:

DECRET 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d'Ensenyament.

Document per a l’organització i el funcionament dels serveis educatius (CRP, EAP, ELIC, CREDA i CdA) i del Programa de mestres itinerants per a deficients visuals. Curs 2010-2011.